doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D.

+420 22438 2939
+420 603 498 710