×
Ing. Kateřina Chaloupková
banner

Chaloupková Kateřina

Tématem mé záverečné práce je posouzení efektivity separace epistatických genových účinků při odhadu heritability na bázi centrálního ořezu normálního rozdělení v obecné populaci.

Práce bude zpracována na Katedře genetiky a fyziologie lesních dřevin https://katedry.czu.cz/kgfld/uvod/ pod vedením prof. Milana Lstibůrka.

Práce má za úkol vyhodnotit alternativní způsob odhadu heritability, tedy dědivosti, pro kvantitativní znaky se složitou genetickou architekturou, konkrétně znaky ovlivněné epistatickými genovými účinky.Tato nová metoda vychází z předpokladu, že použití centrálního ořezu normálního rozdělení eliminuje extrémní hodnoty sledovaného znaku, přičemž právě prostřednictvím těchto extrémních hodnot se zmiňované genové interakce vyšších řádů nejvíce projevují. Oproti klasickým přístupům odhadu heritability, jako je  například nejvíce používaný způsob využívající lineární regresi, nebo odhadu vycházejícím pouze z obou extrémů rozdělení znaku, tento nový postup nenadhodnocuje aditivní složku genetického rozptylu o epistatické o interakce. Tato, již v teoretické rovině definovaná, metoda nebyla dosud testována na reálných datech. Z tohoto důvodu se práce zaměří především na její evaluaci s využitím třech reálných populací a také stochastických simulací.