×
doc. Ing. Alena Hejtmánková, CSc.
banner

Životopis

Absolventka VŠCHT, Fakulty chemické technologie, oboru Výroba makromolekulárních látek. Doktorské studium absolvovala na Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV (ÚTZCHT ČSAV). Po ukončení vědecké výchovy v srpnu zde krátce pracovala  jako technický pracovník. Od března 1983 byla zaměstnána na katedře chemie ČZU v Praze jako pracovník pro vědu a výzkum, kde  se zabývala izolací a stanovením přírodních látek v zemědělských produktech rostlinného původu. Po vzniku společné laboratoře VÚM-ČZU na ČZU v Praze v roce 1991 se přednostně zabývala  stanovením vybraných rizikových kovů v mléce a mléčných výrobcích metodou atomové absorpční spektrofotometrie (AAS). Od roku 1997 se v rámci této laboratoře věnuje vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC), a to nejen aplikacemi této techniky v analýzách mléka a mléčných výrobků, ale i jiných zemědělských a potravinářských produktů živočišného i rostlinného původu.
V roce 1994  získala místo odborného asistenta, od roku 2007 je docentkou v oboru Zemědělská chemie. V současné době přednáší  v bakalářských, magisterských i doktorských studijních oborech vyučovaných na fakultách FAPPZ, FLE a ITZ. Je rovněž garantem řady předmětů.Je členem oborové rady „Obecná produkce rostlinná“ .