×
PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.
banner

Granty

Projekt podpořený z Technologické agentury ČR programu ÉTA - č. projektu TL02000256


Název projektu: Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání (Design  and Implementation of the Concept and Methodology of "Career Learning" in Vocational Education)

Trvání projektu: 02/2019 - 01/2022

Řešitelé projektu za IVP: PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mrg. jiří Votava, Ph.D., Mgr. Lucie Turzová


Anotace projektu / Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit a publikovat obecně použitelnou metodiku, jak ve středním odborném vzdělávání efektivně implementovat kariérové vzdělávání a poradenství do ŠVP. Dílčím cílem je tuto metodiku následně ověřit a pilotně vyzkoušet na 3 vybraných středních odborných školách různého oborového zaměření. Na základě dotazníkového šetření a řízených rozhovorů zjistit, jaké mají na jedné straně potřeby a požadavky žáci a na druhé straně jaké mají školy potřeby a možnosti, jak personální, organizační, tak finanční v oblasti kariérového vzdělávání a poradenství. Dát školám různého oborového zaměření do ruky nástroj, jak efektivně uplatnit ve vzdělávání a odborné přípravě průřezové téma Člověk a svět práce, aby žáci na konci studia byli vybaveni dovednostmi pro řízené své kariéry.

The aim of the project is to create and publish a generally applicable methodology for the effective implementation of career learning and guidance in SEP in secondary vocational education. The partial aim is to verify this methodology and pilot it at 3 selected secondary vocational schools of various branches. On the one hand based on questionnaire surveys and guided interviews to find out what are pupils needs and on the other hand what needs and opportunities schools have, personal, organizational as well as financial in the field of career learning and guidance. To give schools of varying subject-matter a tool to effectively apply the cross-curriculum topic People and the World of Work in Education and Training to ensure that pupils are equipped with their career management skills.


Současná mládež má před sebou nespočetné vzdělávací i pracovní možnosti jak u nás, tak i v zahraničí. Za posledních 10 let se změnil trh práce i požadavky na jednotlivá pracovní místa. Nové technologie rychle mění tvář ekonomiky i způsob života. V této souvislosti se v posledních letech hovoří o nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce, kdy dochází k propojování internetu věcí, služeb a lidí (Internet of Things, Internet of Services, Internet of People). Změny mají zásadní vliv na požadované kvalifikace a trh práce obecně. Proto se ve
vzdělávacích systémech v posledních letech rozšiřuje prostor pro kariérové vzdělávání a poradenství (dále jen KVP).
Navrhovaný projekt reaguje na dvě slabá místa současného KVP. Zaprvé je to velmi nerovnoměrné zastoupení KVP na jednotlivých stupních a typech škol a rozdílná připravenost kompetentních pedagogických pracovníků, což je jako problém vnímáno zejména ve středních odborných školách. Zadruhé z předběžných průzkumů vyplývá, že ve školách převažují tradiční, výukově zaměřené a informativní strategie KVP, které mají menší účinnost z hlediska očekávaných výstupů než aktivizující strategie učení a další formy KVP (jako např. návštěvy pracovních veletrhů a veletrhů škol, návštěva úřadu práce, odborné praxe či beseda se zaměstnavateli). Navrhovaný projekt připraví, experimentálně ověří a do praxe zavede novou metodiku, která bude vycházet z, v ČR dosud ne zcela známého konceptu, „career learning“. Jeho podstatou je aplikace aktivizujících, osobnostně orientovaných přístupů. Důraz je kladen na sebeřízené učení, zkušenostní učení a na rozvoj career management skills v průběhu celého studia. Metodika bude obsahovat konkrétní nástroje pro KVP, metodické materiály pro učitele a publikační výstupy o konceptu „career learning“.


Projekt podpořený z Norských fondů

Název projektu: BEGIN: Broadening experience with guidance in vocational education

Trvání projektu: 2015 - 2016

Řešitelé projektu za IVP: Mgr. Jiří Votava, Ph.D., PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

Partneři: Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Anotace projektu / Cíle projektu:

The main aim of the project is to implement two student motilities between both partner institutions. This plan will complement the exchange of academic staff. Through expected future cooperation we would like to let participants acquire and share knowledge and understanding of current systems of vocational education and training (VET) in both countries especially with regard to the role of guidance and counselling methodology as a part of VET. In short-term perspective the project will enhance professional skills of students namely skills which could be applied in vocational education and guidance. In long-term perspective we assume that outcomes should improve quality of initial training of both vocational teachers and counsellors. Important benefit of the project will be further cooperation between partners on the field of research and innovations.

Cílem projektu je uskutečnit dvě mobility studentů a učitelů obou partnerských institucí. Během stáží získají účastníci nové zkušenosti o fungování odborného vzdělávání a poradenství v České republice a Norsku. Díky návštěvě různých typů vzdělávacích a poradenských institucí bude možné sdílet a dále rozvíjet nabyté znalosti ve výuce na partnerských univerzitách, podporovat a zlepšovat poradenský systém v rámci odborných škol i jako součást systému celoživotního vzdělávání a aplikovat výstupy projektu jako prostředky dalšího osobního i profesním rozvoji účastníků.Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání

Technologická agentura ČR, 2019-2022