×
Nápověda

Provozní podmínky

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zveřejnění informací, které jsem ve výše uvedeném formuláři označil a vyplnil. Zejména tímto uděluji výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou v rámci Osobních stránek zaměstnanců České zemědělské univerzity v Praze (dále jen "ČZU") zveřejněny, tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí ve formě webové prezentace. Dále jsem si vědom(a), že některé údaje budou na webovou stránku doplňovány automaticky na základě mého požadavku (například publikace z aplikace cv.czu.cz, telefonní číslo a kancelář z veřejného telefonního seznamu ČZU atd.). Tento souhlas dávám na dobu neurčitou, nejdéle však do doby jednoho měsíce od ukončení pracovního poměru s ČZU. Svůj souhlas můžu kdykoli odvolat a to písemnou žádostí doručenou na Helpdesk ČZU nebo novým vyplněním tohoto formuláře, kde znovu určím rozsah poskytnutých informací.

ČZU v Praze nenese odpovědnost za údaje zadané pomocí tohoto formuláře, s výjimkou údajů, které jsou generovány automaticky na žádost zaměstnance. ČZU se zavazuje s poskytnutými informacemi nakládat dle platných interních předpisů ČZU a legislativy ČR, zejména potom, že informace použije pouze pro potřeby webové prezentace zaměstnanců ČZU.

Provozovatel portálu OSZ umožňuje využívat služeb portálu všem zaměstnancům a doktorandům ČZU při dodržení níže uvedených Provozních podmínek.

 • Přistoupením k Provozním podmínkám uživatel akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 • Uživatel se zavazuje využívat služby portálu OSZ pouze takovým způsobem, kterým nebude portál jméno ČZU poškozovat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo upravit název jednotlivých rubrik.
 • V případě porušení provozních podmínek je provozovatel webu oprávněn s okamžitou platností a bez poskytnutí finanční náhrady odstranit obsah, případně celý web porušující tento zákaz.
 • Pokud uživatel umístí na své stránky hypertextový odkaz na jiné webové stránky, cílové URL musí splňovat následující podmínky:
  • musí fungovat
  • nesmí být ve výstavbě
  • nesmí automaticky spouštět stahování souboru nebo instalaci software
  • nesmí obsahovat dialery, pop-up, pop-under okna, prvky překrývající obsah stránky nebo automatickou instalaci active-x prvku
  • musí být v souladu s českými zákony
  • nesmí být vytvořena pouze za účelem nalákání uživatele na placené prokliky nebo jinou reklamu
  • ze stránky musí být možnost vrátit se jediným kliknutím na tlačítko Zpět
 • Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách portálu. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.
 • Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb portálu po provedení těchto změn provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.
 • Tyto Provozní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.
 • ČZU si vyhrazuje právo OSZ kdykoli vypnout, odstavit.