×
prof. Ing. Bc. Josef Přibyl, DrSc.
banner

Výuka předmětů

Studijní magisterský obor  „Šlechtění hospodářských zvířat“                       ČZU 30.3.2009

Hlavní rysy

Šlechtění hospodářských zvířat je nedílnou součástí obecnějšího oboru „chov hospodářských zvířat“, se zohledněním zákonitostí genetiky a zvláštností jednotlivých živočišných druhů. Šlechtění je činnost vysoce organizovaná na celostátní úrovni, spočívává ve spolupráci jednotlivých chovatelů se svazy chovatelů, podniky plemenářských služeb a ustřední evidencí zvířat. V souvislosti s globalizací přechází řada činností ve šlechtění zvířat na nadpodnikovou a nadnárodní úroveň. Je celostátně zastřešována svazy chovatelů, ČMSCH a Plemdatem a mezinárodními organizacemi, jako jsou například  ICAR, ISAG, Interbull, Interbeef a Interstallion. Jedná se o oblast, která vyžaduje vlastní jedinečné pracovní dovednosti. V oboru není celosvětově zapojeno mnoho lidí, ale ti udržují trvale spojení a účastní se pravidelných mezinárodních porad. Jedná se o nezastupitelné odborníky, jejichž znalosti nelze nahradit studiem jiného oboru. V současnosti je v celosvětovém měřítku pracovníků s touto odborností dlouhodobě nedostatek a je po nich poptávka (Misztal I. 2007. Shortage of quantitative geneticists in animal breeding J. Anim. Breed. Genet. 124, 255-256).

Odbornost navazuje na průběžně prohlubované znalosti z  chovů hospodářských zvířat podle jednotlivých živočišných druhů a užitkového zaměření. Těžištěm studijního oboru jsou předměty vycházející z populační a kvantitativní genetiky s doplněním o molekulární genetiku a molekulární biologii. Dále souvisí především s prohlubováním znalostí v navazujících oblastech matematické statistiky, informatiky a výpočetní techniky. Souvisí i s ekonomikou, neboť cílem šlechtění je průběžné a trvalé zlepšování hospodárnosti chovu. Důraz je na praktické zvládnutí pracovních dovedností a ovládání pracovních nástrojů, které s odborností souvisí, v to počítaje práce s velkými soubory údajů z kontroly užitkovosti, jejich matematicko-staistické vyhodnocení a aktivní používání počítačů programátorským způsobem.

Odbornost má značný stupeň obecnosti. Jedná se v podstatě o logiku pracovního přístupu řešení zadané úlohy. Pracovní postupy jsou využitelné i v dalších odbornostech, nejen ve šlechtění hospodářských zvířat, ale i obecně v odbornostech souvisejících se zpracováváním hromadných dat. 

Výsledky učení

Účastníci mají prohloubené znalosti v genetice a šlechtění hospodářských zvířat, matematické statistice a ovládání výpočetní techniky. Jsou schopni vybírat a otestovat vhodné vlastnosti pro hodnocení zvířat a stanovit jejich populačně-genetické parametry u šlechtěných plemen a populací. Navrhnout a ověřit vhodné postupy genetického hodnocení jedinců a populací za účelem výběru zvířat do plemenitby. Statisticky vyhodnocovat rozsáhlé soubory údajů. Provádět rozbory a navrhovat organizace selekčních a hybridizačních programů. Organizovat plemenitbu ve stádech a u plemenářských a šlechtitelských podniků.

Prokazatelné schopnosti

Účastníci jsou schopni pracovat samostatně i v pracovním kolektivu. Vykonávat odborné činnosti u svazů chovatelů a dalších chovatelských organizací, podniků spravujících celostátní databáze kontroly užitkovosti a evidence zvířat a přímo u šlechtitelských a plemenářských podniků. Navrhnout postup řešení zadaného úkolu a úkol vyřešit. Zpracovat a uveřejnit výsledky v písemné podobě a přednést a obhájit je na veřejnosti.  Zapojit se do řešení výzkumných úkolů univerzit a výzkumných ústavů a pokračovat dále v prohlubování schopností ve vědecké práci  na doktorském studiu.

Znalosti a dovednosti

získané ve dvouletém magisterském studiu předmětů

„šlechtění“   

5 navazujících předmětů: Populační genetika, Biometrická genetika, Šlechtění I., Šlechtění II., Šlechtitelské postupy a legislativa, které všechny souvisí s populační a kvantitativní genetikou.

Znalosti obecné:

- Programování na počítačích              

- Pokročilé ovládání počítačů              

- Práce se softwarem SAS                 

- Prohloubení znalostí v biometrice                  

- Práce s velkými soubory údajů  

- Statistické vyhodnocování velkých souborů                   

- Rozvoj analytického myšlení             

- Vyjádření svých poznatků písemně               

- Přednesení a veřejné obhájení poznatků

 

Metody odborné:

- Stanovení plemenné hodnoty

- Metoda toku genů    

- Stochastické simulace           

- Ziskové funkce a bioekonomické modelování           

- Tvorba selekčních indexů                

- Genomická selekce                          

- Stanovení složek rozptylu                     

- Odhad parametrů křížení

 

Schopnosti odborné:

- Navrhnout způsoby hodnocení zvířat

- Stanovit plemenné hodnoty a genetické parametry

- Navrhnout způsoby testu užitkovosti a plány pokusů

- Zjistit skutečně dosahovaný genetický zisk

- Předpovědět genetický zisk

- Navrhnout a porovnat selekční programy

- Navrhnout a porovnat hybridizační programy

- Navrhnout způsob selekce a způsob připařování ve stádě

- Porovnat domácí šlechtění se zahraničním

- Provést rozbor nákladů ve šlechtění

 

Uplatnění absolventů:

- Výzkumné ústavy, univerzity

- Svazy chovatelů, šlechtitelské a poradenské firmy

-  Zastřešující celostátní a nadnárodní úřady a organizace se zaměřením na šlechtění zvířat

 

Rozsah výuky oboru „šlechtění“, Fakulta Agro, ČZU Praha.

Celá výuka všech semestrů šlechtění předpokládá vstupní znalosti základů genetiky, statistiky a šlechtění zvířat. Navazuje na předměty populační genetiky a základů šlechtění vyučované v předchozím studiu a na začátku 4.r. Tyto vstupní znalosti jsou nutným úvodem, aby bylo z hlediska genetiky zřejmé, proč a jaký smysl mají složité postupy šlechtění v navazujících předmětech. Výuka po celou dobu všech navazujících předmětů trvale navazuje na již v předchozích hodinách zvládnuté dovednosti.

Celkem včetně předmětu genetiky populací výuka zahrnuje 5 semestrálních předmětů + domácí úlohy a dodělávky ze školy + přednášky odborníků z výzkumu a plemenářských podniků + výlety na šlechtitelsky zajímavá místa + diplomová odborná praxe + diplomka (vlastni práce a tím prohloubení naučených postupů na počítači).

Je možné se zaměřit dále na předměty, které uvedou do molekulární genetiky. Dle zájmu studenta je možné na ně navázat ve volitelných předmětech a získat tak možnost budoucího uplatnění v genetických laboratořích, či si vybrat předměty dále prohlubující praktické zootechnické znalosti, zvyšující možnost uplatnění ve svazech chovatelů a podnikatelské oblasti (poradci, šlechtitelé).

PhD. studium

Navazuje ma předchozí Mg. studium a vyžaduje vstupní znalosti nejméně na úrovni Šlechtění I.

Prohloubení poznatků z genetiky populcí, šlechtění hospodářských zvířat a statistiky z magisterského studia. Částečně individuální zaměření studia v souladu s disertační prácí a napojením na řešené vzkumné úkoly.
Doplňuje nové postupy a programy používané v současnosti ve šlechtění a k vyhodnocování experimentů. Zahrnuje přednášky, praktická cvičení používání metod a programů a rozpravy ohledně vlastních experimentů studentů.
Stanovení očekávané ekonomické efektivnosti chovu zvoleného genotypu za určených chovatelských podmínek. Stanovení ekonomického významu jednotlivých užitkových vlastností. Zvládnutí základních postupů genetické a ekonomické optimalizace selekčních programů v krátkodobém a dlouhodobém výhledu. Nové postupy předpovědi PH a GEPH, jako například TDM s náhodnou regresí u longitudinálních vlastností. Začlenění molekulárně-genetických informací do šlechtění. Metody mapování a odhadu QTL efektu, genomická selekce. Náhled do praktického šlechtění jednotlivých druhů a užitkových směrů hospodářských zvířat. Právní úprava a mezinárodní souvislosti šlechtění hospodářských zvířat. Používání statistické knihovny SAS a dalších dostupných programů (BLUPF90, DMU, R ...) ve šlechtění hospodářských zvířat. Těžiště výuky spočívá ve vlastní tvůrčí činnosti studentů na počítačích a průběžné konzultaci vznikajících obtíží. 
 

Garantované předměty

DAGA01Y Šlechtění hospodářských zvířat