×
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
banner

Publikace ke stažení

Následující přehled publikačních výstupů prezentuje pouze nejvýznamnější práce, tedy publikace v časopisech s IF a uplatněné certifikované metodiky, jejichž PDF jsou připraveny ke stažení.
Omlouvám se za technickou nedokonalost, v důsledku práce s daty z databází jsou citace nejednotné. Jelikož je nelze v aplikaci formátovat, níže přikládám editovaný úplný seznam publikací ale bez možnosti stahování. 

Článek v odborném periodiku

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MAZÁKOVÁ, J. BIOLOGICKÉ A ŠLECHTITELSKÉ VLASTNOSTI SOMATICKÝCH HYBRIDŮ DIHAPLOIDNÍHO SOLANUM TUBEROSUM SSP. TUBEROSUM A S. BULBOCASTANUM. Vědecké práce , 2009, roč. 17, č. 0, s. 55 - 66. ISSN: 1802-940X.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. STUDIUM VARIABILITY NEKÓDUJÍCÍCH OBLASTÍ MITOCHONDRIÁLNÍ DNA U VYBRANÝCH GENOVÝCH ZDROJŮ RODU SOLANUM. Forest Genetics, 2011, roč. 18, č 0, s. 53-62. ISSN: 1335-048X.

SEDLÁKOVÁ, V. – DEJMALOVÁ, J. – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – DOLEŽAL, P. – MAZÁKOVÁ, J. Effect of Phytophthora infestans on potato yield in dependence on variety characteristics and fungicide control. Plant, Soil and Environment, 2011, roč. 57, č. 10, s. 486-491. ISSN: 1214-1178.

PÁNKOVÁ, I. – SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – KREJZAR, V. The Occurrence of Plant Pathogenic Streptomyces spp. in Potato-growing Regions in Central Europe. ..., 2012, roč. 89, č. 3, s. 207-215.

SEDLÁK, P. – VÁVRA, R. – VEJL, P. – BOČEK, S. – KLOUTVOROVÁ, J. Efficacy loss of strobilurins used in protection against apple scab in Czech orchards. Horticultural Science, 2013, roč. 40, č. 2, s. 45-51. ISSN: 0862-867X. Stáhnout soubor

SEDLÁKOVÁ, V. – DEJMALOVÁ, J. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – BAŠTOVÁ, P. Characterization of forty-four potato varieties for resistance to common scab, black scurf and silver scurf. Crop Protection, 2013, roč. 48, č. 1, s. 82-87. ISSN: 0261-2194.

VADLEJCH, J. – LUKEŠOVÁ, D. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – ČADKOVÁ, Z. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – SALABA, O. Comparative morphological and molecular identification of Haemonchus species in sheep. ..., 2014, roč. 51, č. 2, s. 130-140. ISSN: N.

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – ZEKA, D. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Allele-specific PCR detection of sweet cherry self-incompatibility alleles S3, S4 and S9 using consensus and allele-specific primers in the Czech Republic. Horticultural Science, 2014, roč. 41, č. 4, s. 153-159. ISSN: 0862-867X. Stáhnout soubor

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VEJL, P. cpDNA SSR polymorphism in secondary germplasm of potato maintained in czech gene bank. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 2014, roč. 51, č. 3, s. 745-750. ISSN: 0552-9034. Stáhnout soubor

SHARMA, K. – HAIBO, X. – SEDLÁK, P. Assessment of genetic diversity of Czech sweet cherry cultivars using microsatellite markers. Biochemical Systematics and Ecology, 2015, roč. 63, č. 12, s. 6-12. ISSN: 0305-1978. Stáhnout soubor

ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – SHARMA, K. – VEJL, P. Phenotype and molecular diversity evaluation of some wild 2n Solanum species (super series Rotata). Chilean Journal of Agricultural Research, 2015, roč. 75, č. 2, s. 147-151. ISSN: 0718-5820. Stáhnout soubor

SHARMA, K. – CACHI, A. – SEDLÁK, P. – SKŘIVANOVÁ, A. – WÜNSCH, A. S-genotyping of 25 sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars from the Czech Republic. JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, 2016, roč. 91, č. 2, s. 117-121. ISSN: 1462-0316. Stáhnout soubor

SHARMA, K. – KORECKÝ, J. – **DI PATRIZIO SOLDATESCHI, E. – SEDLÁK, P. S-genotype diversity in wild cherry populations in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 92-97. ISSN: 1211-3174.

KORECKÝ, J. – BÍLÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M. Innovative multiplex and its evaluation for effective genotyping of wild cherry. SILVA FENNICA, 2017, roč. 51, č. 3, s. 1-9. ISSN: 0037-5330.

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – **ZEKA, D. – **DOMKÁŘOVÁ, J. – **DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Evaluation of variations in plastid DNA non-coding regions in selected species of the genus Solanum. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2017, roč. 53, č. 3, s. 127-131. ISSN: 1212-1975.

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – **DOLEŽAL, P. Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 4, s. 185-192. ISSN: 1211-3174.

MAZÁKOVÁ, J. – ZOUHAR, M. – SEDLÁK, P. – ZUSKOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – **HAUSVATER, E. Sensitivity to Fungicides and Esential Oils in Czech Isolates of Phytophthora infestans. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. 2, s. 69-77. ISSN: 1211-3174.

Certifikované metodiky

VÁVRA, PH.D., I. – KLOUTVOROVÁ, I. – BLAŽEK, J. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (cke.) Wint. na území České repubiky, Detection of races and populations resistant to ungicides of the pathogen Venturia inaequalis (cke.) Wint.in the Czech Republic, Scab races; apple; protection; pathogen; fungicide resistance, 2015, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-44-8, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 128901/2015 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Lze předpokládat, že využíváním doporučení metodiky dojde ke zvýšení podílu tržní produkce o 3 % na 1/3 ploch. Zvýšení výnosu u uživatelů výsledků se projeví také v lepší prodejnosti ovoce, s garancí původu, kvality a bezpečnosti produktu. Zvýšený zájem obchodních řetězců o produkci ze systému integrované a ekologické produkce zlepší uplatnění tohoto ovoce na trhu. Přínosy v oblasti socialní lze očekávat v zachování nebo rozšíření současného rozsahu pěstování ovoce v ČR a nepřímo tak přispět k rozvoji venkova., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 65606 Brno, 17.12.2015, Stáhnout soubor

VÁVRA, PH.D., I. – ŽĎÁRSKÁ, I. – KADLECOVÁ, V. – BLAŽEK, J. – VEJL, P. – SEDLÁK, P. – MELOUNOVÁ, M. Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů, Selection of apple trees in the early development phase using molecular markers, apple trees;resistance;genomics;molecular markers;marker-assisted selection, 2015, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-87030-43-1, Osvědčení pod č.j.69248/2015-MZE-17221 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydalo Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Praha. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 50801 Hořice, IČ: 44477325, dne 14.12.2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou., Využívání molekulárních markerů pro selekci požadovaných genotypů již v raných stádiích vývoje má řadu přínosů a přispívá k zefektivnění šlechtitelského procesu. Genotypy, které nenesou požadovaný znak, jsou vyřazeny již ve stádiu semenáčků, čímž dochází k nemalé úspoře prostoru potřebného pro vysazování stromků ve školce a následně též v hybridním sadu. Díky snížení počtu hybridů dochází k nemalým úsporám i z časového hlediska, jak při vysazování, roubování či očkování, tak při následujícím hodnocení a ošetřování pokusných výsadeb. Celkově tak dochází k výraznému zkrácení šlechtitelského procesu. K finančním úsporám dochází například díky snížení spotřeby podnoží, ochranných postřiků a dalších provozních nákladů. Nemalou výhodou molekulárních markerů je rovněž schopnost rozlišit genotypy s pyramidální rezistencí vůči patogenům, což by pouhým fenotypovým hodnocením bylo hodně časově náročné, případně by nebylo možné vůbec., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 23.12.2015, Stáhnout soubor

SEDLÁK, P. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – VEJL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru, Methodology of virulence determination of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary to important major genes of resistance in connection to their following using in potato breeding, Phytophthora infestans; potato; resistance majorgenes; isolates virulence;, 2016, GE - Šlechtění rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ISBN 978-80-213-2728-3, Osvědčení pod č.j. UKZUZ 004073/2017 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s VESA Velhartice a.s. Velhartice 220, 341 42 Kollinec IČ: 46884335, dne 16.12.2016, zastoupenou Ing. Viktorem Kopačkou, předsedou představenstva., Vlastní zavedení metodiky do praxe nepředstavuje investiční náklady, za předpokladu, že je možné zajistit inkubaci izolátů P. infestans v požadovaných podmínkách. Vlastní materiálové náklady na realizaci experimentů nepřesahují 10 tis. Kč ročně při dodržení všech postupů. Zavedení metodiky přispěje ke zvýšení efektivnosti šlechtění na rezistenci ve smyslu navýšení počtu testovaných genotypů při zachování stávajících nákladů, neboť laboratorní test rezistence vyloučí neperspektivní genotypy před jejich zařazením do polních testů. Důležitým aspektem je i to, že metodika v této podobě přináší ucelený soubor informací a postupů, a šlechtitel uspoří náklady na vývoj vlastní metodiky, což představuje nároky na finance, práci i čas., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13.01.2017, Stáhnout soubor

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. – LITSCHMANN, T. – MAZÁKOVÁ, J. – SEDLÁK, P. – KREJZAR, V. – PÁNKOVÁ, I. Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách, Methodology for integrated potato late blight control in new agro-environmental conditions, potatoes;late blight;fungicides;yields;tuber infection;forecast;prediction;resistance;potato protection, 2017, GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PI č.66, Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky č. UKZUZ 006203/2017 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Českým bramborářským svazem, z. s., IČO: 46484388, 17.1.2017, Ing. Miloslav Chlan, Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod, tel.: 602389486, e-mail: cbshb@cbshb.cz, Odhad realizace navrhovaných opatření při uplatnění u všech užitkových směrů podle metodiky integrované ochrany lze předpokládat přibližně na polovině celkové plochy brambor, tj. kolem 15 000 ha. Zavedením nových poznatků uvedených v metodice je možné dosáhnout snížení celkových ztrát plísní o 5 % (výnos, napadení hlíz, snížení kvality), tj. zároveň zvýšení tržeb za výsledný produkt. To představuje při výnosu 30 t/ha přínos tržního zboží 1,5 t/ha, ve finančním vyjádření 4 500 Kč/ha (při realizační ceně 3 000 Kč/ha). To znamená zvýšení ročních tržeb celkem 67,5 mil. Kč, za 5 let pak 337,5 mil. Kč. Budeme-li předpokládat velmi slabý výskyt choroby 1× za 5 let, pak budou reálné tržby 270 mil. Kč. K těmto přínosům je nutné připočíst snížení nákladů na chemickou ochranu přesnějším cílením fungicidních programů a využitím prognózy a pozitivní vliv na nižší zatížení životního prostředí., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 20.01.2017,

**ŽĎÁRSKÁ, I. – **VÁVRA, R. – **NEKVINDOVÁ, V. – **ČMEJLA, R. – VEJL, P. – MELOUNOVÁ, M. – ČÍLOVÁ, D. – VAŠEK, J. – SEDLÁK, P. – ZUNOVÁ, T. – **TÁBORSKÁ, A. Metodika hodnocení genové exprese isoforem alergenu Mal d1 v jablkách, Methodology for evaluating the gene expression of Mal d 1 isoallergens in apples, Mal d 1;apple fruit;allergy;gene expresion, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-87030-67-7, Ministerstvo zemědělství ČR schválilo publikaci jako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 4070/2019-MZE-17222 v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“., Jablka jsou velmi důležitou součástí zdravé výživy. Podle vývoje trhu s jablky a situace v okolních zemích lze očekávat, že podíl produkce jablek mírně vzroste. Celková výměra plodných produkčních výsadeb jabloní činí v ČR necelých 7 000 ha, s průměrných výnosem 13,78–20,41 t/ha v pětiletém období (Buchtová, MZe ČR, 2017). To vytváří ročně produkci 110 - 140 tisíc tun jablek při realizační ceně kolem 10 Kč/kg v hodnotě 1,1–1,4 mld. Kč ročně. Spotřeba jablek činí v ČR přibližně 24 Kg na osobu ročně. Předpokladem je, že u dvou procent obyvatel se zvýší spotřeba hypoalergenních odrůd jabloní a zvýší se prodej jablek s nízkou expresí genů pro alergeny. Realizační cena hypoalergenních odrůd se předpokládá o cca 3 Kč / kg vyšší, což představuje přibližně ekonomický přínos pro pěstitele ve výši 14,4 mil. Kč ročně. Nepřímým ekonomickým přínosem je zlepšení zdraví současné populace konzumací hypoalergenních odrůd a produkce jablek uchovaná v podmínkách a nízkou expresí genů pro alergen Mal d 1., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 29.01.2019,