×
doc. Ing. Petr Šrůtka, Ph.D.
banner

Životopis

Narodil jsem se 21. ledna 1954 v Benešově u Prahy.

      Do svého 15. roku jsem žil ve Vlašimi (kde mám dodnes trvalé bydliště) a kde jsem absolvoval základní devítiletou školu.

 

      Po absolvování základní školy jsem si zvolil práci v lesnictví s  předsevzetím dosáhnout alespoň středoškolského vzdělání. V roce 1969 jsem nastoupil do Lesnického odborného učiliště v Kamenné Lhotě (dnes je již zrušeno), kde jsem absolvoval dvouletý obor "Lesař".  Po skončení tohoto učiliště v roce 1971, jsem započal studium na Střední lesnické technické škole v Písku. Studium jsem s průměrnými či jen mírně lepšími výsledky ukončil v roce 1975 maturitou, jako volitelný maturitní předmět jsem si vybral ochranu lesa (připadala mi bližší než jiné volitelné předměty).

 

     V témže roce (1975) jsem složil zkoušky na Vysokou školu zemědělskou, fakultu lesnickou v Brně a byl i zde přijat k řádnému studiu. Diplomovou práci jsem zpracoval na katedře ochrany lesa pod vedením Doc. A. Černého, týkala se parazitických hub na buku.

 

     Po ukončení školy jsem nastoupil do lesního provozu, a to na lesním závodě Třeboň, polesí Domanín, do funkce technika. Zde jsem pracoval do svého odchodu na vojnu.

 

     Po skončení vojenské služby jsem nastoupil již ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech, kde jsem pracoval na útvaru ochrany lesa. Zde jsem jako začínající odborný pracovník nejprve řešil otázky chemické obrany proti klikorohu a kůrovcům, okrajově i proti jiným druhům hmyzu. Dále jsem se zabýval otázkami hynutí dubů, především podílu hmyzu a hub na tomto jevu.

      Tato doba měla rozhodující význam prohloubení základních znalostí v oboru  ochrany lesů. V pozdějších letech jsem pracoval v rámci evidence a prognózy lesních škůdců (nyní tzv. Lesní ochranná služba) a zajišťoval část poradní služby v oboru ochrana lesů, z oblasti fytopatologie a též lesnické entomologie.

 

Roku 1985 jsem nastoupil v Benešově u Prahy na Správě pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a vodního hospodářství (která je dnes již zrušena). Zde jsem pracoval až do konce roku 1990. Důvodem k odchodu z tohoto pracoviště byly organizační změny v polistopadové době.

 

     Nastoupil jsem potom opět ve Výzkumném ústavu ve Strnadech, na útvar ochrany lesa.

 

     Od května roku 1998 pracuji jako odborný asistent na katedře ochrany lesů na lesnické fakultě České zemědělské university.

       V rámci pedagogické činnosti se podílím na zajištění předmětů ochrana lesů a základy ochrany lesů a předmětu vyučovaného v angličtině „Forest Protection“.  V rámci vědecké činnosti jsem zde byl spoluřešitelem tří projektů GAČR, které byly všechny zaměřeny na problematiku hmyzu a hub.

V roce 2001 jsem zde úspěšně dokončil doktorandské studium a  obhájil práci na téma „vztah kambiofágního a xylofágního hmyzu a jeho doprovodné mykobioty“.

 

    

 

 

 Přehled vzdělání a  praxe:

 

 

 

základní vzdělání dokončeno r. 1969 na 1. ZDŠ Vlašim

 

 

odborné vzdělání : 1. Lesnické odborné učiliště v Kamenné Lhotě  - výuční list 1971

 

                               2. Střední lesnická technická škola v Písku – maturita v r. 1975,

 

                               3. VŠZ v Brně, fakulta lesnická,   diplom r. 1980

 

                               4. ČZU v Praze, doktorandské studium, diplom Ph.D. v roce 2006

 

                               5. ČZU v Praze, docent, v roce 2010

 

 

zaměstnání:             1. Lesní závod Třeboň, LS Domanín v roce 1980,

 

                                2. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v letech

                                                                                     1981 – 1985 a 1991 – 1998

 

                                3. Správa pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a vodního

                                      hospodářství v Benešově, v letech 1985 – 1990

 

                                4. Česká zemědělská universita v Praze , 1998 -dosud.