×
prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované a vyučované předměty:

Trávníkářství

Cílem je osvojení si širších teoretických i praktických poznatků o biologických a ekologických předpokladech trávníkářství, moderních metodách zakládání a pěstování různých typů trávníků klasickými i alternativními metodami a využití trávníkových porostů, o jejich funkci v krajině, v životním a obytném prostředí. V terénních cvičeních se studenti seznámí s metodami hodnocení různých typů trávníkových porostů a jejich využitím, mechanizačním vybavením, organizací prací, praktickými pěstitelskými, ekonomickými a ekologickými aspekty pěstování fotbalových, golfových, okrasných a jiných typů trávníků.

The aim of the subject is to obtain more detailed teoretical and practical knowledge about biological and ecological prerequisities of lawn and turf cultivation, establishing of swards with different purposes by clasic and alternative ways, using of the swards, their function in the landscape and environment. In optional terrain trainings the students will familiarize with special methods of lawn and turf evaluating, their using, machinery, work organisation, practical management, economical and ecological aspects of cultivation of football, golf, decorative and other types of lawns.

Management of turf and lawn

The students receive theoretical and practical information about the modern approach of lawn and turf establishment, intensive and extensive ways of treatment and possible usages. The relations of lawns and turf to the environment and residential ambience are discussed. The technical equipment for establishment and treatment is also presented. Part of the course consists of seminars with practical demonstrations. The other is dedicated to a practical training in a football stadium, a golf course, decorative lawns of the Prague Castle. The actual state of the turf or lawn, wearing, ways of growing, machinery, irrigation systems, methods of lawn and turf evaluation etc. are presented to the students.

Fundamentals of turf and lawn management

The students receive basic information about establishment and cultivation of intensive and extensive lawns for different purposes. The materials and basic principles of technical equipment for lawn establishment and treatment are presented. Part of the course consists of seminars with practical demonstrations. The other is dedicated to a practical training in typical turf and lawns.

Zakládání a pěstování trávníků

Předmět je určen a koncipován pro studenty, lesnické, technické, provozně ekonomické fakulty a ITSZ, přpadn některých oborů agronomick fakulty. Nejsou předpokládány širší znalosti z průpravných předmětů. Cílem je osvojení si teoretických a praktických znalostí o způsobech zakládání a ošetřování intenzivních i extenzívních krajinných trávníků, možnostech jejich využívání, vztahu k životnímu a obytnému prostředí, o technickém a ekonomickém zabezpečení jejich pěstování.

Studenti mají přehled o významu trávníků v obytném prostředí i krajině. Mají hluboké informace o zakládání a pěstování intenzivních (okrasných a hřitových) a extenzivních krajinných trávníků. Znají a dovedou popsat a určit travní druhy a odrůdy používané v trávníkářství a jejich semena, materiály pro budování půdního profilu trávníků, umí sestavit travní směsi pro různé účely. Dovedou srozumitelně popsat a zdůvodnit postupy zakládání a ošetřování porostů, chápou principy a funkce strojů pro pěstování trávníků, orientují se v organizaci a ekonomickém zabezpečení precí. Jsou si vědomi vztahu prostředí včetně antropogenní zátěže a vývinu trávníků.

The subject is assigned for the students of the Faculty of Agronomy, Forestry and environmental, Technical, Economy and The institute of tropics and subtropics, that is why no prerequisites are required. The aim is to receive theoretical and practical knowledge about the ways of establishment, management and possibilities of utilisation of intensive and extensive lawns and turf, about the impact to the environment, technical and economical problems of their cultivation.

Students have a detailed knowledge of the importance of lawns in the living environment and the countryside. They have a deep information about establishing and cultivation of intensive lawns (decorative and sport) and extensive countryside lawns. They know and are able to describe and recognize grass species and varieties used for amenity purposes, their seed, material for soil profile construction, they can arrange grass mixtures for swards of different use. They can describe comprehensively and give reasons for establishing and cultivation ways of lawns, they understand the principles and functions of used machinery. They are oriented in organization and economy of lawn management and appreciate the relations of the environment, anthropogenic wear and sward development.

Základy pícninářství a trávníkářství

Získání základních teoretických a praktických znalostí o zakládání, pěstování a využití pícních a trávníkových porostů, jejich zakládání, ošetřování a využívání pro různé účely s ohledem na jejich funkci v krajině, životním a obytném prostředí. Teoretické poznatky jsou v doplněny filmovým a fotografickým materiálem. Cvičení jsou z velké části vedena v terénu. Jsou zaměřena na hodnocení základních typů travních porostů (pícní, okrasné, hřišťové), praktické problémy pěstování, diskusi s pracovníky (organizace prací, mechanizace trávníků, ekonomika). Seminární cvičení obsahují aktivní vystoupení studentů k jednotlivým tématům, studium ukázek materiálů a dokumentace.
 
To obtain a basic teoretical and practical knowledge about establishing, growing and using of forage, lawn and turf swards for different purposes from the point of wiew of their function in the landscape, and living surroundings. The teoretical knowledge is completed by a multimedial material. A large part of the practical training is conducted in the terain. It is aimed on evaluation of the most important types of swards (forage, sport, decorative), practical ways of their management, discussion with agronomists or greenkeepers (work organisation, machinery, economy). The seminaries contain active presentation of the students in the range of actual theme, study of the material samples and documentation.

Účelové travní porosty

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními druhy trav pro pícní a trávníkové porosty, s jejich ekologickými požadavky, biologickými a morfologickými vlastnostmi, pěstováním, různými způsoby využití a vlivy na prostředí (ochrana půdy, vody, biodiverzita aj.). Obsahem praktických cvičení je především seznámení s vlastnostmi různých typů porostů, hodnocení jejich kvality i pěstitelských technologií z výše uvedených hledisek.

Studenti dovedou popsat a kategorizovat podle různých kritérií základní druhy trav pro pícní, energetické a trávníkové porosty, jsou schopni formulovat jejich ekologické požadavky, porovnat biologické a morfologické vlastnosti, způsoby pěstování a využití a vlivy na prostředí (ochrana půdy, vody, biodiverzita aj.). Rozumí a dovede vysvětlit principy posuzování vlastností a kvality různých typů porostů (pícních i nezemědělských) a ekologický podmínek jejich pěstování, hodnocení jejich kvality podle účelu pěstování. Umí zdůvodnit pěstitelské technologie z výše uvedených hledisek.

 

The aim of the subject is to obtain a knowledge about the main grasses for forage swards and lawns, their ecological requirements, biological and morfological properties, growing, different ways of utilisation and their influence on the environment (soil and water protection, biodiversity, etc.). The practical training includes above all familiarizing the students with the properties of different types of swards, the evaluation of their quality and growing technologies from the meant points point of wiew.

Students are able to describe and categorize according to different criterions the basic grasses for forage, energetical and lawn use, they are able to formulate their ecological requirements, compare their biological and morphological properties, cultivation methods and use and the influence on the environment (soil, water and biodiversity protection). They understand and are able to explain the principles of measuring of properties and quality of different sward types (forage and others) and phytomass according to their purposes. They can give reasons for the swards management concerning the abovementioned aspects.

Mimoprodukční využití půdy

Cílem předmětu je získání základních poznatků o využívání půdy, která není dočasně nebo trvale určena pro běžnou zemědělskou produkci. Studenti se seznámí se způsoby ukládání půdy do klidu pomocí osevu různými plodinami, s jejich ošetřováním, eklogickými aspekty těchto způsobů hospodaření (vlivy na životní prostředí, kvalitu půdního fondu a vod). Předmět pojednává o způsobech využití biomasy. Součástí předmětu je encyklopedický přehled trávníkářství souvisejícího s problematikou.

Absolventi jsou schopni detailně popsat, zařadit do systému a kategorizovat podle různých kritérií základní druhy trav pro mimoprodukční využití, umí s použitím širokých znalostí formulovat jejich ekologické požadavky, analyzovat biologické a morfologické vlastnosti, zdůvodnit způsoby pěstování a využití a vlivy na prostředí (ochrana půdy, vody, biodiverzita aj.). Rozumí a dovede teoreticky vysvětlit principy posuzování vlastností a kvality různých typů porostů (pícních i nezemědělských) a fytomasy podle účelu pěstování. Umí na základě hlubokých znalostí vědeckých poznatků zdůvodnit pěstitelské technologie z výše uvedených hledisek.

The aim of the subject is to obtain basic knowledge about utilisation of the land, which is not used for common agricultural production temporarily. Students will familiarize with the ways of setting land aside by sowing with different crops, the swards management, their ecological aspects (the influence on the environment, soil and water quality). The subject describes the ways of biomass utilisation, it includes a brief overview of lawns management that has relation with the issue.

Graduates are able to describe in details, classify to the system and categorize according to different criterions the most important grasses for non-production use. They are able to use wide knowledge to formulate species' ecological requirements, to analyse their biological and morphological properties, to give reasons for the cultivation methods and use with the influence to the environment. They understand and are able to explain theoretically the principles of measurment properties and quality of different sward types (forage and others) and phytomass according their purposes. On the basis of their deep scientific knowledge they can give reasons for the swards management concerning the abovementioned aspects.

Alternativní využití pícnin

 

Garantované předměty

ATA01E Teoretické základy pěstování travních porostů - Bc.
ATA08E Trávníkářství - Bc., Mgr.
ATA10E Základy pícninářství a trávníkářství - Bc.
ATA16E Mimoprodukční využití půdy - Mgr.
ATA17E Management of Turf and Lawn - Mgr.
ATA23E Fundamentals of Turf and Lawn Management - Bc.
ATA70E Teoretické základy pěstování travních porostů - Bc.
ATA71E Účelové travní porosty - Bc.
ATA82E Mimoprodukční využití půdy - Mgr.
ATA84E Speciální trávníkářství - Bc.
ATA85E Mimoprodukční využití půdy-HK - Mgr.
ATX03E Účelové travní porosty - Bc.
ATX70E Účelové travní porosty - Bc.
DATA02Y Pastvinářství
DATA06Y Trávníkářství

Garantované studijní obory

4144R006 Trávníkářství