×
doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc.
banner

Informace pro doktorandy

Angličtina pro doktorandy  PEF, TF, FAPPZ II a ITS

Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí se):

V zimním semestru 2011-12 mohou navštěvovat semináře (viz rozvrh), kde si stručně zopakují přehled gramatiky odborného jazyka, seznámí se s překládáním odborné literatury z angličtiny do češtiny  a připraví se na ústní část zkoušky. Účast není povinná, povinné je splnění požadavků u zkoušky. Doporučuje se účast na prvním semináři v zimním semestru.

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek)  a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů. Po generálce bude (či nebude) připuštěn/a ke zkoušce v dohodnutém termínu.

Na generálku přinese 1-2 strany (asi 500-600 slov) anglického textu na téma svého výzkumu resp. disertace. Může předložit i odborný článek, který publikoval/a v AJ.

Při zkoušce doktorand/ka přečte a do češtiny přeloží anglický odborný text v rozsahu až 30 řádek, podle potřeby vysvětlí gramatické či terminologické zvláštnosti.

V ústní části zkoušky pohovoří anglicky o své práci, o pracovišti, o svém výzkumu, o disertaci. Odpoví na doplňující otázky zkoušejícího.

Pro představu: doktorand má seznámit hosta se svou vědeckou prací anglicky doma, na svém pracovišti.

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

 

Doktorandi FAPPZ II:

Předpokladem je úspěšně složená zkouška AI (u dr. Kučírkové).

Zkouška AII (speciální) je na zřetelně kvalitativně vyšší úrovni než první zkouška AI.

Doktorandi musí být ke zkoušce AII doporučeni příslušným proděkanem fakulty. (Některé obory totiž vyžadují znalost dvou jazyků!).

Doktorandi mohou navštěvovat v zimním semestru 2011-12 seminář (viz rozvrh), ve kterém se seznámí s překládáním z češtiny do angličtiny. Připraví se dále na anglickou simulovanou přednášku na zahraniční konferenci.

Doktorand prokazuje u zkoušky aktivní schopnost používat odbornou angličtinu. Pro představu: doktorand vystupuje v zahraničí. Připraví si k tomu písemné podklady, do kterých může při zkoušce nahlížet (ne číst!).

Ke zkoušce se doktorand/ka přihlásí v letním semestru a dostaví se na ´generálku´ jeden až dva týdny před zkouškou v konzultačních hodinách. Vyplní přihlášku ke zkoušce (lístek) a zjistí si na sekretariátu katedry, zda je veden/a v seznamu doktorandů.  Po generálce může být připuštěn/a ke zkoušce. U zkoušky AII  bývá často doporučeno, aby si doktorand/ka své dovednosti zlepšil/a. Odklad zkoušky bývá nejméně 2 měsíce, protože jazykové dovednosti nelze v krátké době zlepšit.

Při zkoušce se prokazuje schopnost překládat text z češtiny do angličtiny a doktorand/ka přednese simulovanou přednášku na odborné téma (nejlépe na téma své disertace). Při přednášce může nahlížet do svých písemných podkladů, které odevzdá jako písemnou součást zkoušky. Odpoví pak také na odborné dotazy.

Zkouška se hodnotí slovy prospěl - neprospěl.

 

Rozvrh seminářů  2011/12:

Fakulta Zahájení
Provozně ekonomická fakulta 25.10. v 8:45 - učebna EA113
Technická fakulta 27.10. v 8:45  - učebna JIH8
FAPPZ - speciální AII 27.10. v 10:30 - učebna EA 111