×
Ing. Jiří Brožek, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

VRANA, I. – VANÍČEK, J. – KOVÁŘ, P. – BROŽEK, J. – ALY, S. A Group Agreement-Based Approach For Decision Making in Environmental Issues. Environmental Modelling & Software, 2012, roč. 36, č. 2, s. 99-110. ISSN: 1364-8152.

MERUNKA, V. – BROŽEK, J. Automated Model Transformations Using the C.C Language. Lecture Notes in Business Information Processing, 2008, roč. 10, č. 1, s. 141 - 151. ISSN: 1865-1348.

MORAVEC, J. – BROŽEK, J. Experience with business process orchestration and choreography using BORM methodology. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 3, s. 63-72. ISSN: 1210-9479.

BUCHTELA, D. – BROŽEK, J. KNOWLEDGE REPRESENTATION SYSTEM FOR DECISION SUPPORT. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 2008, č. 39, s. 97 - 101. ISSN: 1211-3174.

BROŽEK, J. – KMEČ, M. – SCHLANGEROVÁ, H. Možnosti využití procesního modelování v povodňovém krizovém řízení. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č 3, s. 1-2. ISSN: 0322-8916.

BROŽEK, J. – MERUNKA, V. – MERUNKOVÁ, I. Organization modeling and simulation using BORM approach. Lecture Notes in Business Information Processing, 2010, roč. 63, č 1, s. 27-40. ISSN: 1865-1348.

Odborná monografie

VRANA, I. – BROŽEK, J. – BUCHTELA, D. – KLIMEŠOVÁ, D. – MERUNKA, V. – PAPÍK, M. – TOMAN, P. – VANÍČEK, J. – VESELÝ, A. – VOSTROVSKÝ, V. – VYNIKAROVÁ, D. Knowledge Management and Modern Information Technologies. Praha: Alfa nakladatelství, s. r. o., Praha, 2010. 170s. ISBN 978-80-87197-31-8.

Článek ve sborníku z akce

MERUNKA, V. – BROŽEK, J. Automated Model Transformations Using the C.C Language. In EOMAS Workshop with the 20th international conference CAISE 16.06.2008, Montpellier. Montpellier: University of Montpellier, 2008. s. 137-151.

LOHR, V. – TESAŘ, Š. – BROŽEK, J. Effectiveness of the Social Networks Educational Information Dissemination Usage. In Proceedings of 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 374-381.

TYRYCHTR, J. – BROŽEK, J. – VOSTROVSKÝ, V. Multidimensional modelling from Open Data for Precision Agriculture. In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 11th International Workshop, EOMAS 2015, Held at CAiSE 2015 08.06.2015, Stockholm, Sweden. Stockholm, Sweden: Springer Berlin Heidelberg, 2015. s. 141-152.

BENDA, T. – BRABEC, M. – BENDA, P. – BROŽEK, J. – KLIMEŠOVÁ, D. – TYRYCHTR, J. – ANDER, V. Usability study of the decision-making support tool in Virtual Reality environments. In Proceedings - of the 30th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXX. Sources of Competitiveness under Pandemic and Environmental Shocks 15.09.2021, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 28-36.

Certifikované metodiky

ConEx - Autorizovaný SW na vyhodnocení konsensu expertních posouzení prof. Ing. Vrana Ivan, DrSc.; prof. RNDr. Vaníček Jiří, CSc.; Ing. Brožek Jiří, 2009

Software

BENDA, P. – LOHR, V. – ŠVARCOVÁ, I. – BROŽEK, J. – HAVRÁNEK, M. Handi Navigator, Handi Navigator, maps, web, navigation, accessibility, API, 2010, JC - Počítačový hardware a software, Handi Navigator, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Benda Petr, KIT PEF ČZU, bendap@pef.czu.cz - Registrace na http://kitlab.pef.czu.cz/software, Software Handi Navigator byl vytvořen jako open-source řešení. Ve stávající verzi se jedná o webovou služba zobrazující uživateli aktuální polohu a navigaci k zadanému bodu. Výstup aplikace je řešen jak v podobě mapy, tak i jednoduché hlasové syntézy, kt, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

VRANA, I. – VANÍČEK, J. – BROŽEK, J. MaxAgr, MaxAgr, Group Decision Making, Agregation operators, Fuzzy Logic, Agreement, 2010, AE - Řízení, správa a administrativa, MaxAgr, Webové stránky PEF ČZU v Praze - Věda a výzkum - Výsledky výzkumu - http://www.pef.czu.cz/cs/?r=5174, Autorizovaný software volně šiřitelný, Použití aplikace generuje úsporu vývojových nákladů, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

BENDA, T. – BROŽEK, J. – KLIMEŠOVÁ, D. – BENDA, P. Prototyp softwaru pro dotazování ve virtuální realitě, Virtual reality questionnaire software prototype, VR; UX; decision making process; questionnaire , 2021, XX - Nepřiřazeno, VR dotazník, SoD č. PO1052/2020, Smlouva o dílo č. PO1052/2020 ze dne 8.10.2020 Název projektu: Dotazování a zpětná vazba ve virtuální realitě. Vlastník: i-dotazník s.r.o. Sídlo: Burdova 407/33, Kyje, 198 00 Praha 9 Zastoupený: Mgr. Pavlem Černým (pavel.cerny@i-dotaznik.cz), jednatelem IČO: 08689784 není plátcem DPH vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 323320, nejsou stanoveny, i-dotazník s.r.o., 08689784, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

Ostatní výsledky

BORM - Business Object Relation Modeling doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; Ing. Brožek Jiří; Ing. Šebek Martin; Ing. Polák Jiří, CSc., 2009

BPMN – nový standard pro modelování business procesů Ing. Brožek Jiří, 2007

Experience with the C.C language as a means of modeling support Ing. Brožek Jiří, 2009

Formal Form Of Method Invocation And Differences Of The Distributed Approach Ing. Brožek Jiří, 2008

Lambda-kalkul a jeho využití Ing. Brožek Jiří, 2007

LambdaTalk Ing. Papík Martin; Ing. Pícka Marek; Ing. Brožek Jiří, 2006

Normalization Rules of the Object-Oriented Data Model doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; Ing. Šebek Martin; Ing. Brožek Jiří, 2009

Object-Level Modeling and Testing Education - Daskalos Experience Ing. Brožek Jiří; doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; doc. Ing. Vostrovský Václav, Ph.D., 2007

Objekty 2006 Ing. Brožek Jiří, 2006

Petriho síte a zpetnovazební rízení. - Petri nets and feedback control prof. RNDr. Vaníček Jiří, CSc.; Ing. Brožek Jiří; Ing. Papík Martin, 2009

Programmable Class Model Normalization Using the Craft.CASE Tool doc. Ing. Merunka Vojtěch, Ph.D.; Ing. Brožek Jiří, 2008

Using C.C Language For Transformations In System Modeling Ing. Brožek Jiří; Ing. Hylmarová Lenka, 2008