×
doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. Efektivita výuky chemie na univerzitách s využitím kombinace výuky prezenční a elektronické (tzv. blended learning). Chemicke listy, 2009, roč. 103, č. 4, s. 320 - 324. ISSN: 0009-2770.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Informační technologie a zpřístupňování učiva chemie. Media4u Magazine, 2010, roč. 7, č. X3, s. 3 - 7. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Kognitivní proces ve výuce a studiu chemie. Media4u Magazine, 2012, roč. X4, č. , s. 36-38. ISSN: 1214-9187.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Prezentační dovednosti v kontextu vědecké přípravy studentů doktorského studia oboru chemie. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č 2, s. 26-32. ISSN: 1214-9187.

DYTRTOVÁ, R. Rámcové a školní vzdělávací programy v kontextu vzdělávacích a výchovných priorit středního odborného školství. Pedagogika, 2006, roč. 0, č. 3, s. 266 - 272. ISSN: 0031-3815.

DYTRTOVÁ, R. – JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – TLUSTOŠ, P. The efficiency of activity-aided teaching using an E-learning program in agrochemistry as a bachelor degree subject. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2008, roč. 1, č. 2, s. 1 - 11. ISSN: 1803-1617.

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – DYTRTOVÁ, R. – JAKL, M. – NAVRÁTIL, T. – PETR, M. – ŠTEFFL, M. Výuka chemie pro nechemické obory na vysokých školách. Chemicke listy, 2014, roč. 108, č. 12, s. 1172-1178. ISSN: 0009-2770.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K. Využití informačních technologií na středních odborných školách v kontextu celoživotního učení . Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 1, s. 52-59. ISSN: 1214-9187.

Odborná monografie

DYTRTOVÁ, R. – KRHUTOVÁ, M. Učitel. Praha: Grada, 2009. 121s. ISBN 978-80-247-2863-6.

DYTRTOVÁ, R. Začínající učitel. Brno: Tribun EU, 2008. 90s. ISBN 978-80-7399-596-6.

Kapitoly v odborné knize

DYTRTOVÁ, R. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – **ŠTEFFL, M. – JAKL, M. PEDAGOGICA ACTUALIS XIII. Vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022, 403s. ISBN 978-80-572-0243-1. Efektivita, motivace a výsledky studia na vysoké škole, s. 111-120.

DYTRTOVÁ, R.Interaktivní výukový program v přípravě učitelů pro zemědělské školy

DYTRTOVÁ, R. Školní družina. Praha: Portál, 2007. 1s. ISBN 978-80-7367-268-3. s. Rukodělní činnosti ve školní družině, s. 99 - 103.

DYTRTOVÁ, R. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: TRIBUN, 2010. 148s. ISBN 978-80-7399-947-6. s. Sebereflexe jako východisko celoživotního učení, s. 142 - 147.

DYTRTOVÁ, R. Problem Solving Methods in Teachers´Professional Development. Praha: ČZU, 2008. 1s. ISBN 978-80-213-1786-4. s. Teaching and Interactive Style of a Teacher , s. 101 - 128.

DYTRTOVÁ, R. – SANDANUSOVÁ, A. Príprava talentovaných žiakov k vedeckej práci. Nitra - Slovenská republika: FPV UKF, 2012, 130s. ISBN 978-80-558-0158-2. UČENÍ A MOTIVACE TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ, s. 80-97.

DYTRTOVÁ, R. Vysokoškolská pedagogika . Praha: Grada Publishing, a. s., 2012, 256s. ISBN 978-80-247-4054-6. Vybrané aspekty vzdělávání na vysoké škole, s. 226-239.

DYTRTOVÁ, R. Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, polńohospodárskych a príbuzných odborov. Nitra: UKF, 2005. 1s. ISBN 80-8050-848-8. s. VÝZKUM ZÍSKÁVÁNÍ DIDAKTICKÝCH KOMPETENCÍ V PRŮBĚHU ŘÍZENÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE V RÁMCI PŘÍPRAVY UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, s. 160 - 164.

DYTRTOVÁ, R. Odborné vzdělávání a celoživotní učení v kontextu vývoje venkovského prostoru v ČR. Praha: ČZU v Praze, 2009. 1s. ISBN 978-80-213-2002-4. s. Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení, s. 32 - 45.

Článek ve sborníku z akce

**NOVÁKOVÁ, P. – NĚMEJC, K. – DYTRTOVÁ, R. A Responsible Consumer of the 21st Century as a Part of Environmental Education at Secondary Vocational Schools: A Design of a Curricular Topic. In ICERI2018 Proceedings of the 11th International Conference of Education, Research and Innovation 12.11.2018, Sevilla. Sevilla: IATED Academy, 2018. s. 7919-7924.

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K. Evaluation of Awareness and Implementation of Environmental Education in Teachers of Secondary Vocational Schools. In Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Rural Environment - Education - Personality (REEP). 11.05.2018, Jelgava. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies, Faculty of Engineering, Institute of Education and Home Economics, Latvia, 2018. s. 66-73.

DYTRTOVÁ, R. PROFESNÍ ROLE UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. In Inovácie v pedagogicko-psychologickej príprave budúcich učitelov stredných odborných škol 26.11.2009, Nitra. NITRA: SPU , 2009. s. 7-14.

Ostatní výsledky

Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů přírodovědných, zemědělských a dalších příbuzných oborů doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2009

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 82079; Název: Analýza dopadů pandemie – úkol pro studenty v předmětu Environmentální výchova-- Neexistuje podtyp publikace --

AUTOEVALUACE ZÍSKÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ V RÁMCI PŘÍPRAVY UČITELŮ doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 56459; Název: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLAVANÍ V KONTEXTU VENKOVA-- Neexistuje podtyp publikace --

Desetiletí výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2005

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dovednosti a role učitelů na vysoké škole. 2015, .

Education for sustainable development in the context of teacher training courses at the Czech University of Agriculture doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PhDr. Mgr. Dytrtová Jana; PhDr. RNDr. Ing. Jaklová Dytrtová Jana, Ph.D., 2006

EDUCATION TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE SYSTEMATIC CONCEPTION OF DIDACTICS doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

Educational Programme for health Protection in Agriculture doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2004

EFEKTIVITA VÝUKY NA VYSOKÉ ŠKOLE doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PhDr. Mgr. Dytrtová Jana; PhDr. RNDr. Ing. Jaklová Dytrtová Jana, Ph.D.; Ing. Jakl Michal, 2008

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.; idPublikace = 72307; Název: Environmentální propedeutika učitelů středních odborných škol-- Neexistuje podtyp publikace --

Environmentální výchova a vzdělávání doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2014

DYTRTOVÁ, R. – **DYTRTOVÁ JAKLOVÁ, DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – NĚMEJC, K.Environmentální výchova jako součást přípravy učitelů (ukázky kreativních činností). 2022, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL. 2019, .

Historické zahrady v Kroměříži doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2004

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.HODNOCENÍ ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ S ENVIRONMENTÁLNÍ TÉMATIKOU STUDENTŮ UČITELSTVÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. 2020, .

Interdisciplinárne vzťahy 1 doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005

Interdisciplinárne vzťahy 2 doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005

Interdisciplinárne vzťahy 3 doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005

Interdisciplinárne vzťahy 4 doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2006

Interdisciplinárne vzťahy 5 doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2006

Interdisciplinárne vzťahy 6 doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

Interdisciplinárne vzťahy 7 - 8 doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2006

Introduction to Sustainable Development in Teacher Training doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2005

Kapitoly z pedagogické praxe doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005

Kapitoly z vysokoškolské pedagogiky doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; Mgr. Votava Jiří, Ph.D., 2008

Klíma školy a klíma triedy doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

Kompetence učitele jako výsledky přípravy učitelů na univerzitách doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2016

JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Metakognitivní strategie ve výuce chemie. 2012, Sborník z VII. ročníku mezinárodní vědecké konference EDUCO International Conference 2012, Tatranská Štrba 3.-4.2.2012. ČZU v Praze. s. 79-84. ISBN: 978-80-213-2279-0.

Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, polńohospodárskych a príbuzných odborov doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2005

Metodologické aspekty a výzkum v oblasti didaktik přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2004

Metody a prezentace výsledků efektivního vzdělávání doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2007

Metody interdisciplinárního aktivního učení žáků doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005

Míra kompatability sebereflexe pedagogů s názory žáků na osobnost učitele doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2005

Monitoring aktivit žáků doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2005

Monitoring vyučování na středních odborných školách v kontextu modernizace výukových metod doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

Motivace a efektivita vzdělávání doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; Ing. Jakl Michal; PhDr. Mgr. Dytrtová Jana; PhDr. RNDr. Ing. Jaklová Dytrtová Jana, Ph.D., 2008

NĚMEJC, K. – DYTRTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Motivace celoživotního vzdělávání – zpráva k dílčím výsledkům výzkumu. 2011, .

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 76914; Název: Náslechová praxe v přípravě učitelů-- Neexistuje podtyp publikace --

NĚMEJC, K. – JELÍNEK, T. – DYTRTOVÁ, R.Naučná stezka Povodím Botiče: didaktické využití z botanického a zahradnického hlediska. 2018, .

Niektoré etické aspekty učitelśkej profesie doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005

OSOBNOST UČITELE - SEBEREFLEXE doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

DYTRTOVÁ, R.; idPublikace = 76913; Název: Osobnost učitele praktického vyučování a jeho pedagogická příprava-- Neexistuje podtyp publikace --

Osobnost učitele v informační společnosti doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2008

Pedagogická praxe doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; Ing. Husa Jiří, CSc.; doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc.; Ing. Kříž Emil, Ph.D., 2007

Pedagogická propedeutika udržitelného rozvoje doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2004

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E.Pedagogické a didaktické dovednosti budoucích učitelů odborných předmětů. 2019, .

DYTRTOVÁ, R. – VODÁKOVÁ DOC. ING., CSC., J. Podtyp: Skripta; Pěstitelské práce II. 2015, .

DYTRTOVÁ, R. – VODÁKOVÁ DOC. ING., CSC., J.Pěstitelství. 2017, .

POSÍLENÍ VÝZNAMU PEDAGOGICKÉ PRAXE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2015

Praktické činnosti III doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., -1

Preparation of Teachers in European Context of Education doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2008

Presentation and professional communication in teachers´ training: how to prepare a good presentation? doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PhDr. Mgr. Dytrtová Jana; PhDr. RNDr. Ing. Jaklová Dytrtová Jana, Ph.D., 2006

Příprava učitelů a výzkum v oblasti didaktik přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna; doc. Ing. Krpálek Pavel, CSc.; doc. Ing. Krnálek Pavel, CSc., 2006

Příprava učitelů v Dekádě vzdělávání a výchovy k udržitelnému rozvoji doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2007

Problematika výuky biologie na SOŠ doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., -1

Problems of Environmental Education as Cross-sectional Theme of General Educational Programmes in the Czech Republic doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2007

Profesionální role učitele doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2009

Profesní environmentální výchova na středních odborných školách Ing. Honsová Hana, Ph.D.; doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2005

DYTRTOVÁ, R. – **JAKLOVÁ DYTRTOVÁ DOC. RNDR. PHDR. ING.,PH.D., J. – **BĚLONOŽNÍKOVÁ, MGR., PH.D., K. – **KAVAN, D.Projekt digitální laboratoře. 2021, .

DYTRTOVÁ, R. – NĚMEJC, K.PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ A VEDENÍ ŽÁKOVSKÝCH PROJEKTŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ. 2022, Příspěvek ve sborníku: DIDAKTICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY PŘÍPRAVY UČITELŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH, ZEMĚDĚLSKÝCH A PŘÍBUZNÝCH OBORŮ V KONTEXTU STRATEGIE EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. Praha, IVP ČZU 2022, s. 8 - 15. ISBN 978-80-213-3194-5.

**JAKLOVÁ DYTRTOVÁ, J. – JAKL, M. – DYTRTOVÁ, R.Půda jako supermarket aneb jak rostliny nakupují. 2021, Vesmír, roč. 100, č. 1, s. 14-15. ISSN: 0042-4544.

Reflexe chyb začínajících učitelů ve výuce doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005

Reflexe přípravy učitelů v kontextu pedagogické praxe doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2008

**POLÁKOVÁ, A. – DYTRTOVÁ, R.Reprodukce lesních dřevin jako téma pro terénní cvičení a práci žáků s pracovními listy. 2018, .

Results of Acquaring Didactic Competence During Teachers´Training Courses doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2007

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E. – NĚMEJC, K.ŘÍZENÁ NÁSLECHOVÁ PRAXE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ. 2019, .

Škola udržitelného rozvoje doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

Sociálna pedagogika doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2006

Speciální pracovní výchova a ergoterapie doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2007

DYTRTOVÁ, R. – KŘÍŽ, E.; idPublikace = 76909; Název: Teorie a praxe praktického vyučování-- Neexistuje podtyp publikace --

Teorie a praxe v přípravě učitelů doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., 2017

THE COMPETENCIES OF TEACHERS FOR EDUCATION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2005

The Education and Environment for the Educators doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2007

The Nature protection in Education at Vocational Schools in the Czech Republic doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2007

The Role of Education for Sustainable Development doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2004

TRENDY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc., 2009

Účinné formy a metody environmentálního vzdělávání v přípravě učitelů doc. PhDr. Dytrtová Radmila, CSc.; PaedDr. Sandanusová Anna, 2005