×
doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D.
banner

Grants

DÚ 04 - Mikroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí projektu UNDP č. CEH/93/007/99 "Ekonomické informace, účetnictví a nástroje pro ochranu životního prostředí v České republice".

 Příprava technické normy „Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec“ (ČSN EN ISO 14051).

Projekt IGA 20124342 (ukončen 2012) výzkum související se zavedením normy ISO 14051 a vytvoření softwarové aplikace. Environmentální management – Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec. Projekt se zabýval informačními toky materiálu a energie včetně vody a vyhodnocoval s tím souvisejících nákladů. Vyústil v možnosti praktické aplikace, včetně návrhu jednoduchého software, který by měl napomoci při zavádění nákladového účetnictví materiálových toků.

Regulace veřejných služeb ve vodním hospodářství se zaměřením na dodávky pitné vody a odkanalizování obyvatel

Technologická agentura ČR, 2014-2015

Analýza konsekvencí obchodování s emisemi skleníkových plynů v lesním hospodářství ČR

GA FLD, 2017-2019

Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2021

CEE2ACT - Empowering the Central and Eastern European Countries to Develop Circular Bioeconomy Strategies and Action Plans

Evropská komise, 2022-2025