×
Ing. Zdeněk Jindra, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

 1967-1970  Střední všeobecně vzdělávací škola W. Piecka, Praha 2

 1970-1976    VŠZ Praha, Agronomická fakulta, obor  fytotechnický

 2009   -  obhajoba disertační práce v oboru Zemědělská a lesnická

                fytopatologie a ochrana rostlin  ČZU  

                 

Průběh  zaměstnání     

1976 -1977     vojenská služba

1977 -1978     asistent  v Entomologickém odd. Národního muzea

                        v Praze - Kunraticích (u RNDr. L. Hoberlandta CSc.)

1978 - 1980    studijní pobyt  - VÚRV Praha Ruzyně, odbor ochrany

                        rostlin, odd. entomologie (u RNDr. J. Šedivého Dr.Sc.)

1980 - 1983     hlavní  agronom  na  generálním  ředitelství  Oseva

                         Praha

1983 - 1985     vedoucí  referent  investiční  výstavby  Státní 

                         meliorační  správy  v  Praze

1985  -             ČZU Praha - Suchdol, odborný  asistent  na  Katedře  

                         ochrany  rostlin

 

Odborné zaměření

-        Obecná rostlinolékařská entomologie

-        Morfologie, taxonomie a rozmnožování hmyzu

-       Taxonomie a faunistika řádu Heteroptera s hlavním zaměřením

         na oblasti palearktickou a indomalajskou

-       Studium  fauny  Heteropter  ČR

 

Členství  v odborných  organizacích

-        Česká společnost entomologická   ( od r. 1973 )