×
Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Včely jsou fenomenální
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

RYBA, Š. – TITĚRA, D. – HAKLOVÁ, M. – STOPKA, P. A PCR method of detecting American Foulbrood (Paenibacillus larvae) in winter beehive wax debris. Veterinary Microbiology, 2009, roč. 139, č. 0, s. 193 - 196. ISSN: 0378-1135.

**ŠPALDOŇOVÁ, A. – **HAVELCOVÁ, M. – **LAPČÁK, L. – **MACHOVIČ, V. – TITĚRA, D. Analysis of beeswax adulteration with paraffinusing GC/MS, FTIR-ATR and Raman spectroscopy. JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH, 2020, roč. 60, č. 1, s. 73-83. ISSN: 0021-8839.

**MACHOVIČ, V. – **LAPČÁK, L. – **HAVELCOVÁ, M. – **BORECKÁ, L. – **NOVOTNÁ, M. – **NOVOTNÁ, M. – **JAVŮRKOVÁ, I. – LANGROVÁ, I. – HÁJKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – TITĚRA, D. Analysis of European honeybee (Apis mellifera) wing using ATR-FTIR and Raman spectroscopy: a pilot study. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 22-29. ISSN: 1211-3174.

LACHMAN, J. – KOLIHOVÁ, D. – MIHOLOVÁ, D. – KOŠATA, J. – TITĚRA, D. – KULT, K. Analysis of minority honey components: possible use for the evaluation of honey quality. Food Chemistry, 2007, roč. 101, č. 3, s. 973 - 979. ISSN: 0308-8146.

**ERBAN, T. – **LEDVINKA, O. – **KAMLER, M. – **NESVORNA, M. – **HORTOVÁ, B. – **TYL, J. – TITĚRA, D. – **MARKOVIČ, M. – **HUBERT, J. Honeybee (Apis mellifera)-associated bacterial community affected by American foulbrood: detection of Paenibacillus larvae via microbiome analysis. Scientific Reports, 2017, roč. 7, č. 5084, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

FLESAR, J. – HAVLÍK, J. – KLOUČEK, P. – RADA, V. – TITĚRA, D. – BEDNÁŘ, M. – STROPNICKÝ, M. – KOKOŠKA, L. In vitro growth-inhibitory effect of plant-derived extracts and compounds against Paenibacillus larvae and their acute oral toxicity to adult honey bees. Veterinary Microbiology, 2010, roč. 145, č 1-2, s. 129-133. ISSN: 0378-1135.

**TODESCHINI, V. – **PANINI, M. – **CHIESA, O. – **PUGGIONI, V. – **ANACLERIO, M. – **VINŠOVÁ, H. – **KAMLER, M. – TITĚRA, D. – **MAZONI, E. In vitro study on the inhibition of enzymatic systems in Italian and Carniolan honey bees by piperonyl butoxide new derivatives. Bulletin of Insectology, 2017, roč. 70, č. 2, s. 237-244. ISSN: 1721-8861.

HRONCOVÁ, Z. – KILLER, J. – HAKL, J. – TITĚRA, D. – HAVLÍK, J. In-hive variation of the gut microbial composition of honey bee larvae and pupae from the same oviposition time. BMC MICROBIOLOGY, 2019, roč. 19, č. MAY, s. 1-8. ISSN: 1471-2180.

TITĚRA, D. Jak žijí včely medonosné. Alergie, 2017, roč. 19, č. 3, s. 168-170. ISSN: 1212-3536.

**PRODĚLALOVÁ, J. – **MOUTELÍKOVÁ, R. – TITĚRA, D. Multiple Virus Infections in Western Honeybee (Apis mellifera L.) Ejaculate Used for Instrumental Insemination. Viruses-Basel, 2020, roč. 11, č. 306, s. 1-4. ISSN: 1999-4915.

**ČÍŽKOVÁ, H. – TITĚRA, D. – **HRABEC, P. – **POSPIECH, M. Nine-year statistics of Czech honey carbohydrate profiles in the Czech Republic. Czech Journal of Food Sciences, 2022, roč. 40, č. 2, s. 85-92. ISSN: 1212-1800.

STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – **KOCOUREK, CSC., p. Ohrožují rezidua pesticidů používaných v řepce nás a naše včely?. Úroda, 2018, roč. 66, č. 12, s. 22-24. ISSN: 0139-6013.

TITĚRA, D. Physicochemical parameters and botanical origin of Czech honeys. Journal of Food and Nutrition Research, 2007, roč. 46, č. 4, s. 167 - 173. ISSN: 1336-8672.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – STANKOVÁ, L. – HÁJKOVÁ, Š. – TITĚRA, D. – RADA, V. Repellence and attraction of Apis mellifera foragers by nectar alkaloids. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1211-3174.

SHAWKY, M. – TITĚRA, D. – TÁBORSKÝ, V. – KAZDA, J. Toxicity to honeybees of water guttation and dew collected from winter rape treated . Plant Protection Science (Ochrana rostlin), 2006, roč. 42, č. 1, s. 9 - 14. ISSN: 1212-2580.

ERBAN, T. – PETROVÁ, D. – HARANT, K. – JEDELSKY, P. – TITĚRA, D. Two-dimensional gel proteome analysis of honeybee, Apis mellifera, worker red-eye pupa hemolymph. Apidologie, 2014, roč. 45, č. 1, s. 53-72. ISSN: 0044-8435.

Odborná monografie

TITĚRA, D. – KAMLER, F. Celý rok proti varroáze. Dol u Libčic nad Vltavou: Výzkumný ústav včelařský, Dol, 2000 výtisků, 2008. 27s. ISBN 978-80-7084-663-6.

TITĚRA, D. Celý rok proti varroáze. Bratislava: Slovenský zväz včelárov, 2009. 32s. ISBN 978-80-7084-663-6.

TITĚRA, D. Hygiene in the apiary. Dol: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2009. 36s. ISBN 978-80-903442-9-7.

TITĚRA, D. Mor včelího plodu - pohroma a obnova. Praha: Ministerstvo zemědělství, 6000 výtisků, 2007. 24s. ISBN 978-80-7084-663-6.

Kapitoly v odborné knize

TITĚRA, D. Dezinfekce ve včelařství. Dol: Výzkumný ústav včelařský, s.r.o., 2009. 36s. ISBN 978-80-903442-9-7. s. Dezinfekce ve včelařství, s. 1 - 36.

Technicky realizované výsledky

TITĚRA, D. – **HYRŠL, P. – **DANIHILÍK, J. – HAVLÍK, J. Diagnostika dlouhověkosti včel - včelstva, Diagnosis of honey bee longevity - colonies, Apis mellifera; diagnostics; longevity; overwintering; honey bee; colony, 2018, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, QJ1610248V002, QJ1610248V002, Podstatou technického řešení předkládaného funkčního vzorku je vyvinutí diagnostických postupů pro odlišení krátkověké (letní) a dlouhověké (zimní) generace včel ve včelstvu. První fáze technického řešení funkčního vzorku se zabývala nalezením vhodných fyziologických a imunitních parametrů pro včelu medonosnou Apis mellifera. Další fází bylo otestovat rozdíly vybraných parametrů mezi krátkověkou a dlouhověkou generací včel. V závěrečné fázi technického řešení byly stanoveny konkrétní metodiky a rozmezí naměřených hodnot typické pro krátkověkou a dlouhověkou generaci včel., Není předpokládána komercionalizace výsledku, funkční vzorek je dostupný odborné veřejnosti ­ byl předán chovatelům včel., Masarykova univerzita, 00216224, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

KAZDA, J. – STEJSKALOVÁ, M. – TITĚRA, D. – BOKŠOVÁ, A. Používání pesticidů v ochraně olejnin s ohledem na ochranu opylovačů a jejich produktů, Use of pesticides in the protection of oilseed crops with a view to protecting pollinators and their products, insekticides; oilseed rape; pests;bees, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), certifikovaná metodika, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, ičo: 26748410, Martin Volf, Jankovcova 938/18a, Holešovice (Praha 7), 170 00, volf@spzo.cz, Přínosy z uplatnění metodiky lze očekávat v oblasti ekonomické i environmentální. Pěstitelům i chovatelům včel metodika umožní zvýšit význam řepky jako nektarodárné a pylodárné plodiny a sníží nepříznivé důsledky používání pesticidů pro včely., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ, 11.12.2018,

**HYRŠL, P. – **DOBEŠ, P. – HAVLÍK, J. – **DANIHILÍK, J. – TITĚRA, D. – **VINŠOVÁ, H. – **KAMLER, M. Správná praxe a kvalita krmení včel pro úspěšné přezimování, Correct praxis and food quality for successful honey bee overwintering, honey bee; Apis melllifera; overwintering, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), QJ1610248V003 , Výživa včelstev je stejná u včelstev v malochovu i v profesionálním chovu. Optimální podmínky teplotní i výživové při vývoji plodu jsou předpokladem, aby si včelstvo mohlo vychovat potřebný počet jedinců specializovaných na potřeby včelstva v příslušném ročním období. Klíčové je množství dlouhověkých včel líhnoucích se z červencového a srpnového plodu, které musí ve včelstvu přečkat až do jara. Poznatky publikované v této metodice může využít každý chovatel včel, který se snaží o správnou chovatelskou praxi předcházející zbytečným ztrátám včelstev., Předložená metodika mj. ukazuje, že při chovu včel nelze šetřit na kvalitě krmiv ani na čase, který chovatel věnuje péči o včelstva. Pokud v důsledku špatné chovatelské praxe včelstvo zeslábne, stává se náchylnější k nemocem a nepříznivých vlivům z prostředí. Sníží se i jeho produkce a včelařům výnos z její realizace. Každý zbytečný úhyn včelstva představuje též velkou škodu na opylovací činnosti včel. Včelstvo, nepočítaje hodnotu opylovací činnosti, má tržní cenu asi 5000 Kč. Pokud aplikace publikovaných poznatků tohoto projektu pomůže snížit ztráty včelstev o půl procenta, představuje to hodnotu 13 mil. Kč ročně, což je více než dvojnásobek nákladů celého projektu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství,, 31.12.2018,

**ERBAN, T. – **HUBERT, J. – **HORTOVÁ, B. – **NESVORNÁ, M. – **KAMLER, M. – **TYL, J. – TITĚRA, D. Využití kombinace laboratorních metod pro včasnou diagnostiku hniloby včelího plodu (původce Melissococcus plutonius), Utilization of laboratory methods combination for early diagnostics of European foulbrood (causative agent Melissococcus plutonius), European foulbrood; honey bee; diagnostics; Melissococcus plutonius, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), 978-80-7427-212-7, Smlouva s Českým svazem včelařů č. QJ1310085/2 podle ustanovení § 269 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku., Snížení ztrát, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 21222/2017-MZE-16232, 17.07.2017,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KAZDA, J. – BOKŠOVÁ, A. – TITĚRA, D. – STEJSKALOVÁ, M. Objektivní zhodnocení chování opylovačů moderními metodami RFID čipy. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2020, 11s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Activity of essential oils in vapour phase against Paenibacillus larvae Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Nedorostová Lenka; Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2008

Artificial insemination of queenbees Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Artificial insemination of queenbees Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Český med očima odborníků z laboratoře Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Chov včelích matek Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

Co je to CCD Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Dezinfekce ve včelařství Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

HAVLÍK, J. – JENŠOVSKÝ, J. – DOSKOČIL, I. – HRONCOVÁ, Z. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of alkaloids presence in artificial nectar on foraging preferences of honey bees. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

EUROPEAN BEES, THEIR MORPHOLOGY AND MICROSATELLITES Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Instrumentelle Besamung der Bienenköniginnen Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Kvalitní med a jeho prodej Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

Natural compounds and extracts for the control of American foulbrood Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Čermák Tomáš; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2008

KLOUČEK, P. – HAVLÍK, J. – FLESAR, J. – FRAŇKOVÁ, A. – BINHACK, D. – ŠMÍD, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Natural products: their action against honey bee chalkbrood disease and toxicity to adult bees. 2011. In: International conference on biopesticides (IOCB 6) - Biopesticides shaping the world agriculture, public health and the environment. 11.-16.12. 2011, Chiang Mai, Thailand. 2011, s. 267, WRD.

HRONCOVÁ, Z. – HAVLÍK, J. – KILLER, J. – DOSKOČIL, I. – RADA, V. – KAMLER, M. – TYL, J. – TITĚRA, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Occurrence of Bifidobacterium asteroides in honey bee gut during development. 2013, CD - XXXXIII. International Apicultural Congress Apimondia, 29.9. — 4.10. 2013 Kyjv, Ukrine.

Passage of plant-derived antimicrobial into honey and larvae of honey bee (Apis mellifera) after administration, for possible american foulbrood treatment Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Jaroslav Flesar, prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc., doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ing. Dalibor Titěra, CSc., 2010

Preventivní a léčebné postupy v chovu včel Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Přínos mezinárodní konference EurBee Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Přírodní látky a rostlinné extrakty pro prevenci a tlumení včelích bakteriálních onemocnění Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Stropnický Michal; Ing. Stropnický Michal; Bednář Michal; Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2008

SURVIVAL OF AMERICAN FOULBROOD PATHOGEN IN HOT BEESWAX Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Susceptibility of three Paenibacillus larvae strains to geranylflavonoids from Paulownia tomentosa Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Šmejkal K.; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2008

THE USE OF COMMERCIAL NUTRIENT AGAR TRIOS FOR DIAGNOSIS OF AMERICAN FOUTBROOD Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007

Thymoquinone is active in vitro against P. larvae and exhibits low toxicity against adult honey bees Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Stropnický Michal; Ing. Stropnický Michal; Ing. Titěra Dalibor, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2009

Zimní měl v laboratoři Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2007