×
Mgr. Jiří Trombik, Ph.D.
banner

Granty

2012-2016 – ProClim, Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalite lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie, projekt NAZV, Ministerstvo zemědělství ČR

2012-2016 – Prognózy, Systém pro operatívní prognózy ohrožení smrkových porostů v ČR komplexem škodlivých činitelů, projekt NAZV, Ministerstvo zemědělství ČR

2012-2013 – CarpathCC, Preparatory action on climate in the Carpathian region – Framework contract for in-depth assessments of vulnerability of environmental resources and ecosystem-based adaptation measures, Climate Change Framework Project

Vliv změny klimatu na populace lýkožrouta severského (Ips duplicatus) v Karpatech: Empirický výzkum a projekce budoucího vývoje

GA FLD, 2013-2013

Vliv metod odběru ekonomicky významných druhů kůrovců na spektrum přirozených nepřátel

GA FLD, 2014-2014

Fluktuační cykly a potenciál introdukov.

GA FLD, 2015-2015