×
Ing. Renata Masopustová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Pedagogická činnost

Hlavní pedagogická činnost na ČZU

 • vypracování kompletních sylabů pro předměty Chov exotických savců, Mezinárodní záchranné programy
 • vypracování sylabů vybraných částí předmětů Základy chovu exotických zvířat a Biologické aspekty chovu zvířat pro bakaláře a pro univerzitu 3. věku
 • vedení kompletních přednášek a cvičení profilového předmětu pro bakalářský obor Speciální chovy a volitelného předmětu pro obor Chovatelství – Chov exotických savců v denním a kombinovaném studiu
 • vedení kompletních přednášek a cvičení profilového předmětu Mezinárodní záchranné programy v magisterském oboru Zájmové chovy v denním a kombinovaném studiu
 • realizace vybraných cvičení v předmětech Základy chovu exotických zvířat a Biologické aspekty chovu zvířat pro bakaláře
 • výuka vybraných předmětů pro univerzitu 3. věku
 • dále pak vedení cvičení a výuka předmětu Chov zvířat I. a II., Zemědělské systémy pro PeF, Základy obecné zootechniky
 • příprava odborných metodik, zajišťování a vyhodnocení pokusů v rámci cvičení, terénní cvičení
 • autor odborných skript Chov exotických savců I. a II. díl (2009), spoluautor skript Základy chovu exotických zvířat, Etika chovu zvířat, Etika chovu zvířat a etologie a Chov zvířat I. - cvičení atd.
 • vedoucí mnoha desítek bakalářských a diplomových prací v oborech Speciálních a Zájmových chovů, s úspěšnou účastí na Studentské vědecké konferenci v roce 2013 - 3. místo diplomové práce Ing. Lukáše Trejbala na téma: „Vyhodnocení kvalitativních a kvantitativních vlastností vajec ve snůškách vajec pštrosa dvouprstého Struthio camelus na vybrané farmě na území České republiky mezi lety 2009 - 2012“
 • vedoucí diplomové práce Ing. Dity Hajdové na téma: „Velké šelmy v chráněné krajinné oblasti Beskydy“, která byla v roce 2013 vybrána jako nejlepší DP na FAPPZ a oceněna cenou ministra školství
 • realizace chovných plánů a odborný dohled nad chovem zájmových, laboratorních a  terarijních zvířat v Demonstrační stáji FAPPZ
 • plánování a kompletní organizace několika ročníků mezinárodního několikadenního semináře zaměřeného na Ochranu primátů a tropických ekosystémů v Indonésii - určeného pro bakaláře, magistry a doktorandy ČZU, pro chovatele a vyšší management zoologických zahrad a také pro širokou veřejnost

 

Další pedagogická funkce mimo ČZU

 • člen lektorského sboru pro kurz získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata dle vyhlášky l1412010 sb. pořádaného Ústřední výkonnou radou Českého svazu ochránců přírody
 • odborný lektor vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů v oboru: Chov volně žijících druhů savců v ZOO, v zájmových chovech a další
 • odborné přednášky pro Český svaz chovatelů
 • odborné přednášky pro širokou veřejnost pod záštitou Nadace na ochranu zvířat - veletrhy For Pets
 • zpracování odborných posudků pro Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací - posudek na profesní kvalifikaci Chovatel savců v zájmových chovech a profesní kvalifikaci Odborný asistent prodeje zvířat
 • koordinátor studentů ČZU zúčastněných na výstavbě a realizaci Záchranného centra ISCP zaměřeného na endemickou faunu Sumatry - plánování a realizace další spolupráce mezi ISCP a  ČZU
 • zakládající člen nevládního neziskového občanského sdružení LESTARI, vzniklého podle zákona č. 83 / 1990 Sb., jehož cílem je přispět k ochraně ekologické stability, biologické diverzity, ekonomické udržitelnosti a kulturních tradic v podmínkách dnešního rozvojového světa i mimo něj, a to cestou vzdělávání a podpory studentských aktivit zaměřených na in situ a ex situ projekty, dále finanční podporou malých místních ochranářských nevládních organizací nebo aktivistických skupin. Další činností sdružení je formou vzdělávacích přednášek informovat širokou i odbornou veřejnost o zániku vzácných živočišných a rostlinných druhů, o chudobě, porušování lidských práv a o degradaci tradičních kultur, především pak upozornit na ty problémy, které přímo souvisejí s podporovaným projektem. Důležitou činností je poradenství a konzultace ke vznikajícím projektům zaměřeným na ochranu biodiverzity a problematiku devastace tropických ekosystému v jižní a jihovýchodní Asii v souvislosti s rozšiřováním plantáží palmy olejné.

 

Garantované předměty

ALA08E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA73E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA86E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.