×
Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Factors affecting farmland prices in the Czech Republic. Land Use Policy, 2013, roč. 30, č. 1, s. 130-136. ISSN: 0264-8377.

SKLENIČKA, P. – MOLNÁROVÁ, K. – BRABEC, E. – KOTTOVÁ, B. – PIXOVÁ, K. – ŠÁLEK, M. Remnants of medieval field patterns in the Czech Republic: Analysis of driving forces behind their disappearance with special attention to the role of hedgerows . Agriculture Ecosystems & Environment, 2009, roč. 129, č. 4, s. 465 - 473. ISSN: 0167-8809. Odkaz

Odborná monografie

SKLENIČKA, P. – ZATLOUKAL, V. – BOUŠE, J. – DVOŘÁK, V. – BEJČEK, V. – LINHART, J. – MANDÁK, B. – KOTTOVÁ, B. – PIXOVÁ, K. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠŤASTNÝ, K. Koncepce ochrany přírody a krajiny v Plzeňském kraji. Praha: Naděžda Skleničková, 2004. 92s. ISBN 80-903206-4-3.

PIXOVÁ, K. The methods of landscape pattern analysis and their Implementing in landscape planning practice in the Czech Republic. Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce s.r.o., 2005. 121s. ISBN 80-86386-69-4.

Kapitoly v odborné knize

PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. From Landscape Research to Landscape planning - Aspects of Integration, Education and Aplication. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2005. 1s. ISBN 1-4020-3978-6. s. Applying spatial heterogeneity indices in changing landscapes in the Czech Republic, s. 355 - 364.

Poloprovoz, ověřená technologie

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Technologie čištění vody v umělých mokřadních systémech pro snížení koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách zemědělských krajin, Constructed wetland systems for reduction of nitrogen and phophorus concentrations in surface waters in agricultural landscape, nitrogen; phosphorus; wetland; agricultural drainage; biomass; macrophytes, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Ověřená technologie, TA040205/001/2017, TA04020512/001/2017, Mokřadní systém je umístěn v České republice, ve Středočeském kraji, v okrese Příbram, v k.ú. Počaply u Březnice (722952; 1096 ha) na Mlýnském potoce. Mlýnský potok (č.h.p. 1-08-04- 0458) pramení 2 km zjz. od Volenic ve výšce 560 m n. m., ústí zprava do Skalice u Počapel v 450 m n. m., plocha povodí 38,4 km2, délka toku 12 km, průměrný průtok u ústí 0,17 m3.s-1. Mokřad leží v úseku toku mezi Mlýnským Drahenickým rybníkem a Počapelským rybníkem., úspory při čištění vod v zemědlěské krajině, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Technicky realizované výsledky

SKLENIČKA, P. – MÁCA, P. – HANEL, M. – VYMAZAL, J. – ZDRAŽIL, V. – KLEINDIENST, J. – ČERNÝ PIXOVÁ, K.; idPublikace = 79665; Název: Chytrá zemědělská krajina proti suchu a povodním-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – **KRŠŇÁK, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Umělý mokřadní systém na Mlýnském potoce u Počapel, Artificial wetland system at the Mill brook near Počaply, wetland; wetland system; Mill brook; Počaply, 2017, XX - Nepřiřazeno, B - Funkční vzorek, TA04020512/001/2017, TA04020512/001/2017, Mokřadní systém je umístěn v České republice, ve Středočeském kraji, v okrese Příbram, v k.ú. Počaply u Březnice (722952; 1096 ha) na Mlýnském potoce. Mlýnský potok (č.h.p. 1-08-04- 0458) pramení 2 km zjz. od Volenic ve výšce 560 m n. m., ústí zprava do Skalice u Počapel v 450 m n. m., plocha povodí 38,4 km2, délka toku 12 km, průměrný průtok u ústí 0,17 m3.s-1. Mokřad leží v úseku toku mezi Mlýnským Drahenickým rybníkem a Počapelským rybníkem., levné řešení pro čištění vody v zemědělských územích, Česká zemědělská univerzita v Praze , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, P/Z - Povinné v některých případech, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Certifikované metodiky

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Analýza cestní sítě a návrhy jejího doplnění v důsledu stavby dálnice D3, Analysis and proposed completition of road network as a result of construction of highway D3, higway, road network, land ownership, land consolidation , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/08, soubor 6 analytickým map v pdf, které jsou vytvořené z vrstev v GIS, mapy slouží jako podklad pro projektování pozemkových úprav v důsledku stavby dálnice D3, usnadní rozhodování a nutné realizace, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. Analýza území z hlediska možností umístění větrných elektráren na Plzeňsku, Analysis of the area in terms of the possibility of placing wind turbines in Pilsen, landscape protection, wind power, Pilsen, protected areas, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/05, finální výstupy map v pdf vzniklé z dat v GIS, zvyšuje efektivitu rozhodování státní správy a samosprávy ve věci umístění stavby, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Cloverdale – the open space analyses of the conventional development, Cloverdale – the open space analyses of the conventional development, development; open space; landscape; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/2, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Dufief –the analyses of community open space in unforested agricultural land, Dufief –the analyses of community open space in unforested agricultural land, open space; development; GIS; data analyses, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/4, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. – WRANOVÁ, A. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Efektivita pozemkových úprav při vlastnické defragmentaci , Land Consolidation Efficiency on Land Ownership Defragmentation, Land Register, Cadastral District, Plot, Proprietor, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QI91C200/01/2012, Osvědčení ÚPÚ - 24/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Ekonomicky neodůvodněná nadměrná velikost produkčních bloků orné půdy, Economically unjustified excessive area of productive block of arable land, Arable land - Productive block - Cadastre area - Czech republic - LPIS, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/06/2011, Osvědčení ÚPÚ - číslo 2/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 16.01.2011

Faktory preferující mimoprodukční funkce pro zemědělství území Plzeňského kraje prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Kateřina Pixová, PhD., 2010

Fragmentace užívání zemědělské půdy v České republice prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Kateřina Pixová, PhD., Ing. Blanka Kottová, Ph.D., 2010

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. High Point – the evaluation of the landscape structure in suburban developments, High Point – the evaluation of the landscape structure in suburban developments, landscape; open space; GIS; data analyses, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/6, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

JANOVSKÁ, V. – BRABEC, E. – MOLNÁROVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. I'on – the analyses of community open space in suburban developments , I'on – the analyses of community open space in suburban developments , development; green infrastructure; open space; GIS, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2012/7, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany krajinných území, ve vztahu k hodnocení rozvoje infrastruktury a jevů suburbálního charakteru. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany krajinných struktur. Pro rozhodovací procesy v rámci územně plánovací praxe., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 31.12.2012,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. Návrh krajinářských opatření pro minimalizaci negativního vizuálního dopadu dálnice D3 , Proposal of landscaping measures to minimize the negative visual impact of the D3 motorway, landscape, visual impact, higway, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/09, mapy ve formátu pdf jako výstupy z elektronické podoby v GIS, zjednoduší návrhy v rámci KPÚ, usnadní a tím zlevní případnou realizaci krajinářských opatření na koncI KPU, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

JANOVSKÁ, V. – VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – ZÍMOVÁ, K. – MOLNÁROVÁ, K. Porovnání velikosti pozemků na orné půdě z hlediska vlastnické a uživatelské fragmentace v jednotlivých okresech České republiky, The comparison of land plots areas on the arable land from the point of view of ownership and usership fragmentation in particular regions of the Czech Republic, GIS; fragmentation; LPIS; Land Register, arable land, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/02/2012, Osvědčení ÚPÚ - číslo 26/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

Potenciál VKP dle §3 zákona č. 114/1992 Sb. pro území Plzeňského kraje Ing. Kateřina Pixová, PhD., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., 2010

VLASÁK, J. – JANOVSKÁ, V. – SKLENIČKA, P. – ŠÁLEK, M. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Rizikový potenciál pro velkoplošné nájemní hospodaření na zemědělské půdě v ČR, Risk Potential for Large-scale Farming on Rented Farmland in the Czech Republic, Small Plot, Large Block, Tenant, Owner, 2012, GA - Zemědělská ekonomie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/04/2012, Osvědčení ÚPÚ - číslo 25/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 20.12.2012,

Stupeň ekologické stability pro území Plzeňského kraje Ing. Blanka Kottová, Ph.D., Ing. Kateřina Pixová, PhD., 2010

Typy současného využití krajiny Plzeňského kraje Ing. Kateřina Pixová, PhD., prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., 2010

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – **KRŠŇÁK, J. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – **BIERHANZL, B. Umělé mokřadní systémy pro snížení koncentrace dusíku a fosforu v povrchových vodách zemědělských krajin , Constructed wetlands for elimination of nitrogen and phosphorus from surface waters in agricultural landscape, phosphorus; nitrogen; fertilizers; agricultural drainage; wetlands, 2017, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Mokřad , Smlouva o uplatnění certifikované metodiky. Rubilis, s.r.o. IČ 28510267. PaeDr. Luděk Krátký, jednatel, Martinice 1, 262 72 Březnice, úspory při úpravě vody, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 11.12.2017,

Území vhodné pro umístění větrných eletkráren (VTE) v Libereckém kraji prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Kateřina Pixová, PhD., 2010

SKLENIČKA, P. – PIXOVÁ, K. Uživatelská fragmentace jako faktor erozního ohrožení orné půdy, Land-ownership fragmentation as factor of soil erosion problem of arable land, Land fragmentation - Soil erosion - Ownership fragmentation - Parcelization , 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, QH82162/05/2011, Osvědčení ÚPÚ - číslo 1/2012-13300, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity pozemkových úprav, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Ústřední pozemkový úřad, MZe ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, 16.01.2012

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – JANOVSKÁ, V. Václavice na Liberecku - analýza dopadu větrných elektráren různých návrhových výšek, Vaclavice in Liberec region - analysis of the impact of wind farms with different design heights, wind power, wind farm, aesthetic value of landscape, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/02, soubor map ve formátu pdf vzniklých v GIS, usnadnění a zrychlení rozhodování státní správy a samosprávy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. Vizualizace navržené trasy rychlostní komunikace R6 v k.ú. Chrášťany a Kněževes, Visualization of the proposed higway R6 in the cadastral Chrášťany and Kněževes, higway, visual impact, landcape protection , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/06, mapa v pdf vzniklá nad souborem dat v GIS , zpřesňuje a usnadňuje rozhodování státní správy a samosprávy při minimalizaci důsledků stavby rychlostní komunikace, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – WRANOVÁ, A. Vizualizace paty (do výšky 1m) navržených větrných elektráren v Orlických horách, Visualization of proposed wind farms in the Eagle Mountains, wind farm, wind power, landscape, aesthetic value, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/03, soubor map ve formátu pdf vznniklých v GIS nad modelem terénu , usnadňuje rozhodování státní správy, urychluje řízení s investorem stavby, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – WRANOVÁ, A. – SKLENIČKA, P. Vizualizace tubusu ve dvou návrhových výškách větrných elektráren v Orlických horách, Analysis of visual impact of wind turbines in two proposed heights in the Eagle Mountains, visual impact, wind power, wind turbines, landscape, aestetic value , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/04, soubor map v pdf vzniklých nad daty v GIS, usnadňuje rozhodování státní správy a samosprávy, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – VLASÁK, J. – SKLENIČKA, P. Vizuální diagramy různých návrhových výšek větrných elektráren na Liberecku, Visual diagrams for different design heights of wind turbines in the Liberec region, wind turbines, visual diagrams , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/01, souhrnný mapový výstup v pdf z elektronické podoby geografického informačního systému , zvýšení efektivity při rozhodování o umístění stavby, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ČERNÝ PIXOVÁ, K. – SKLENIČKA, P. – JANOVSKÁ, V. Vyjádření podílu na komplexních pozemkových úpravách v důsledku stavby dálnice D3, Expression of the area for land consolidation in due of construction of higway D3, higway, land consolidation, D3, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42190/KCP2012/07, mapy v pdf jako výstupy dat v systému GIS, vyjadřuje podíl na KPÚ vyvolaný stabou dálnice, přenáší náklady na investora, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

MOLNÁROVÁ, K. – PIXOVÁ, K. – JANATA, D. Výskyt dochovaných pozůstatků středověkých plužin v Libereckém kraji, Preserved Remnants of Medieval field patterns in Liberec Region, Medieval field patterns; Mapping; Liberec Region, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LH11069/2011/2, Tématická mapa pro aplikace a hodnocení ochrany a obnovy historických krajinných struktur. GIS výstup, mapová a textová část, Pro nekomerční využití státní správou - zvýšení efektivity ochrany a obnovy historických krajinných struktur, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, 30.12.2011

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SKLENIČKA, P. – ŠÍMOVÁ, P. – ŠÁLEK, M. – KOTTOVÁ, I. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – JANOVSKÁ, V. – JANEČKOVÁ MOLNÁROVÁ, K. Defragmentace vlastnictví zemědělské půdy pozemkovými úpravami. Praha: ČZU v Praze, 2014, 118s. ISBN: ,

VYMAZAL, J. – SKLENIČKA, P. – DVOŘÁKOVÁ BŘEZINOVÁ, T. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. Opatření k minimalizaci negativních vlivů plošných a bodových zdrojů N a P v zemědělských povodích: výzkum jejich konstrukce, umístění a účinnosti. Praha: TAČR, 2016, 15s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – KOTTOVÁ, B. – ČERNÝ PIXOVÁ, K. – KRAVKA, M. Závlahy v České republice – východiska směrem k adaptaci na klimatickou změnu. Praha: Státní pozemkový úřad ČR, 2020, 39s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Remnants of medieval field patterns: Spatio-temporal changes and conservation principles Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2007

Bocage landscapes of the Czech Republic, their dynamics and drivers Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Hedgerow networks – disappearance and conservation Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

Hedgerow-defined medieval field patterns in the Czech Republic - driving forces of vanishing, principles of conservation and restoration Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Kumble Peter; Brabec Elizabeth; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2007

Hedgerow-defined medieval field patterns, their disappearance, conservation and significance in the planning of sustainable agricultural landscapes Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2009

Importance of spatial heterogeneity to landscape planning and management prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD., 2005

Landscape heterogeneity - a quantitative criterion for post-mining landscape rehabilitation Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc., 2004

POZŮSTATKY STŘEDOVĚKÝCH PLUŽIN – FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JEJICH MIZENÍ, ÚLOHA MEZÍ A PRINCIPY OCHRANY Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr., 2009

Principy koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D., 2004

Remnants of medieval field patterns in the Czech Republic: driving forces behind their disappearance and principles of conservation Ing. Molnárová Kristina, Ph.D.; prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Kottová Blanka; Ing. Kottová Blanka, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD.; doc. Mgr. Šálek Miroslav, Dr.; Brabec Elizabeth; Kumble Peter, 2007

Spatial heterogenity – principles of implementation in landscape planning prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD., 2004

Význam prostorové heterogenity pro krajinné plánování prof. Ing. Sklenička Petr, CSc.; Ing. Pixová Kateřina, Ph.D.; Ing. Pixová Kateřina, PhD., 2004