×
Ing. Radka Svobodová
banner

Vyucovane predmety


Mathematics I.
Mathematical methods for Economists II.
Metody projektoveho rizeni
Planovani a rizeni projektu