×
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

ZÍTKOVÁ, J. – WIMMEROVÁ, L. – **FRONK, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Applying principles of EIA post-project analysis in the context of suburban infrastructure development. ECOLOGICAL INDICATORS, 2022, roč. 2022, č. 138, s. 1-10. ISSN: 1470-160X.

PECHAROVÁ, E. – MARTIŠ, M. – KAŠPAROVÁ, I. – ZDRAŽIL, V. Environmental approach to methods of regeneration of disturbed landscapes. Journal of Landscape Studies - online version, 2011, roč. 4, č. 2, s. 71-80. ISSN: 1802-4416.

KEKEN, Z. – HANUŠOVÁ, T. – **KULENDÍK, J. – WIMMEROVÁ, L. – ZÍTKOVÁ, J. – ZDRAŽIL, V. Environmental impact assessment - The range of activities covered and the potential of linking to post-project auditing. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW, 2022, roč. 93, č. , s. 0-0. ISSN: 0195-9255.

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. Landscape ecological vulnerability vs. concept of project feasibility: application of classification methodology of traffic connection of the Jeseníky mountains region to Central Moravia (case study). Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 0, č. 0, s. 162 - 170. ISSN: 1335-342X.

FRELICH, J. – PECHAROVÁ, E. – KLIMEŠ, F. – ŠLACHTA, M. – HAKROVÁ, P. – ZDRAŽIL, V. Landscape management by means of cattle pasturage in the submountain areas of the Czech republic . Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 25, č. 3, s. 116 - 124. ISSN: 1335-342X.

PECHAROVÁ, E. – ZDRAŽIL, V. – KAŠPAROVÁ, I. – MARTIŠ, M. Strategy for reconstructing the ecological and aesthetic functions of the Kladno region landscape disturbed by hard coal mining. Journal of Landscape Studies - online version, 2008, roč. 1, č. 0, s. 103 - 111. ISSN: 1802-4416.

ZDRAŽIL, V. Supporting differentiated management of meadows of Krkonoše using pedologic data. Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 0, č. 0, s. 99 - 114. ISSN: 1335-342X.

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. – KAŠPAROVÁ, I. The possibilities and limits for development of specially protected nature sites case study: the golf course in the Klánovice forest. Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 25, č. 0, s. 68 - 90. ISSN: 1335-342X.

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. – ANDĚLOVÁ, B. The survey of landscape development in relation to implementation of the European landscape convention in the Czech Republic. Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 0, č. 0, s. 180 - 193. ISSN: 1335-342X.

KAŠPAROVÁ, I. – ZDRAŽIL, V. Tourist attractiveness and the intensity of recreational use of Prague suburban forests. Ekologia-Bratislava, 2006, roč. 0, č. 0, s. 53 - 67. ISSN: 1335-342X.

KEKEN, Z. – TOBOLOVÁ, B. – ZDRAŽIL, V. – HEROVÁ, I. Umístění lokalit pro akumulaci povrchových vod vzhledem k typu krajiny a informovanosti veřejné správy. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 175-181. ISSN: 0374-5651.

ZDRAŽIL, V. – TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. Územní ochrana lokalit pro akumulaci povrchových vod. Acta Pruhoniciana, 2011, roč. 2011, č. 99, s. 167-173. ISSN: 0374-5651.

Odborná monografie

MARTIŠ, M. – PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – HEROVÁ, I. – TOBOLOVÁ, B. – HOUDEK, K. – ŠIŠÁK, L. – MAŘÍKOVÁ, P. – BUKÁČEK, J. – NAWRATH, M. Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2013, 112s. ISBN 978-80-7458-030-7.

Článek ve sborníku z akce

PECHAROVÁ, E. – MARŠÁLEK, M. – ZDRAŽIL, V. – PALIVCOVÁ, H. Monitoring of secular changes and evalution of trends in country around valley of the vltava river influenced by the Nuclear Power Plant Temelin. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 2014 19.06.2014, Albena Bulgaria. Albena: SGEM, 2014. s. 11-18.

KAŠPAROVÁ, I. – PECHAROVÁ, E. – ZDRAŽIL, V. Optimising the Safety of Contaminated Plant Biomass Manipulation in Case of Nuclear Power Plant Accident. In 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018 02.07.2018, Albena Bulgaria. Albena Bulgaria: , 2018. s. 47-58.

Technicky realizované výsledky

SKLENIČKA, P. – MÁCA, P. – HANEL, M. – VYMAZAL, J. – ZDRAŽIL, V. – KLEINDIENST, J. – ČERNÝ PIXOVÁ, K.; idPublikace = 79665; Název: Chytrá zemědělská krajina proti suchu a povodním-- Neexistuje podtyp publikace prototyp --

Certifikované metodiky

Analýza rizik změn konfigurace terénů s ohledem na krajinný pokryv a půdní charakteristiky Ing. Zdeněk Keken, Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., 2010

ZDRAŽIL, V. Charakteristika hydrologických vlastností půd v okolí LAPV , Charakteristics of hydrological properties of agriculture soils in surroundings of hydrological important area, hydrological properties, agriculture soils, hydrological important area, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/zdra12/001, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., snížení nákladů při zjišťování stavu povrchových vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5052/2013-Mze

ZDRAŽIL, V. Charakteristika zemědělských půd z hlediska náchylnosti k erozi, Characterization of agriculture soils in surroundings of hydrological important area by their predisposition to erosion, agriculture soils, hydrological important area, erosion, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/zdra12/002, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., snížení nákladů při zjišťování stavu povrchových vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5053/2013-Mze

HOUDEK, K. – KAŠPAROVÁ, I. – ZDRAŽIL, V. Dílčí studie únosnosti, zranitelnosti a optimálního využítí zemědělských půd na základě bonitně produkčních a ekologických jednotek - BPEJ venkovského mikroregionu - svazku měst a obcí Jestřebí hory., Partial resistance studies , vulnerability and optimal use of agricultural land based on credit quality and ecological production units - BPEJ rural micro - volume of towns and villages Jestrebi mountains., strength, vulnerability , optimal utilization, production and ecological creditworthy unit , 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Funkční změny krajiny II-H,K,Z, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou. , Jeden z dílčích podkladů pro rozhodovací procesy z hlediska dalších možností - perspektiv rozvoje zájmového území., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Interpretace drobných krajinných prvků v zájmovém území LAPV za pomocí klasifikace SZIF, Interpretation of small landscape elements in the area of interest of hydrological important areas using SZIF classification, landscape structure, land cover, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LAPV_3, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5046/2013-Mze

Kategorizace míry změn krajinného pokryvu s ohledem na cílové parametry ochrany území LAPV RNDr. Ivana Kašparová, Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, 2010

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Koeficient ekologické stability v Karlovarském kraji, Coefficient of ecological stability in the Karlovy Vary region, coefficient, ecological stability, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/03/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Krajinářské hodnocení území Karlovarského kraje, Landscape evaluation of the Karlovy Vary region, landscape, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/01/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. Metodika hodnocení vlivu územní ochrany vodohospodářsky významných oblastí na přírodní podmínky, obyvatelstvo a ekonomický vývoj území, Methodology for assessing the impact of territorial protection of areas important for water in natural conditions, population and economic development of the area, Assessment, landscape, methodology, sociology, economy, 2013, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, NAZV Lokality_2_met, 5063/2013/MZe, Úspora nákladů při realizaci legislatvní ochrany území, větší přehlednost nástrojů ochrany a péče o krajinu spojené s nižší časovou náročností, B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, MZe ČR, Těšnov 68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, http://fzp.czu.cz/vyzkum/metodiky.html

TOBOLOVÁ, B. – ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Metodika mapování krajiny pomocí nástrojů DPZ a terénního šetření, Methodology for mapping landscape using remote sensing tools and field survey, remote sensing, landscape, landuse , 2013, DO - Ochrana krajinných území, A - Uplatněná certifikovaná metodika, NAZV Lokality_1_met, 5060/2013/MZe, Úspora času dosahuje až 50% oproti klasickému terénnímu šetření, úspora nákladů až 35%., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, http://fzp.czu.cz/vyzkum/metodiky.html

Potenciální ovlivnění cestní sítě výstavbou vybraných přehradních nádrží Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, Ing. Vladimír Zdražil, 2010

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – KINCL, D. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – SUCHARDA, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – VYMAZAL, J. – **KVÍTEK, T. Prezentační mapa navrhovaných a realizovaných opatření v návaznosti na monitoring (pilotní projekt), Presentation map of proposed and implemented measures in relation to monitoring (pilot project), smart landscape; climate change; soil protection; drainage; monitoring, 2021, XX - Nepřiřazeno, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap), Amálie_21, formát PDF, vizualizace navržených opatření , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

ZDRAŽIL, V. Produkční potenciál zemědělských půd v zájmovém území LAPV, Productivity potential of agriculture soils in the area of interest of hydrological important areas , Productivity potential, agriculture soils, hydrological important areas , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/zdra12/003, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., snížení nákladů při zjišťování stavu povrchových vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5054/2013-Mze

ZDRAŽIL, V. Půdy vhodné pro převedení do TTP dle kategorizace BPEJ, Soils suitable to conversion into permanent grassland based on BPEJ , Soils, conversion, permanent grassland , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/zdra12/005, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., snížení nákladů při zjišťování stavu povrchových vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5056/2013-Mze

MAIER, K. – SKLENIČKA, P. – VOREL, I. – FRANKE, D. – KUPKA, J. – NOVOTNÝ, V. – PELTAN, T. – WRANOVÁ, A. – ZDRAŽIL, V. Rozčlenění krajin Karlovarského kraje , Landscapes of the Karlovy Vary region, landscape, Karlovy Vary, 2012, AP - Městské, oblastní a dopravní plánování, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, TD010203/02/2012, elektronická forma ve formátu pdf, soubor map, Zrychlení implementace Evropské úmluvy o krajině číslo 13/2005 Sb. m. s. do českého územního plánování v rámci nového stavebního zákona číslo 183/2006 Sb. Speciálně ve vazbě mezi MMR a krajskými úřady jako pořizovateli ZÚR., B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor regionálního rozvoje. Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06, 04.01.2013,

ZDRAŽIL, V. – NECHVÁTAL, M. – KAŠPAROVÁ, I. Vybrané charakteristiky půd v havarijní zóně JE Temelín, Selected soil characteristics in the accident zone of NPP Temelín, hydrologicaln soil qualities, WRB soil classification, site-environmental soil quality units, remediation of nuclear accident, 2012, DL - Jaderné odpady, rad. znečištění a kontrola, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/zdra12/006, Soubor map s odborným obsahem byl vytvořen v programu ArcGIS, Výsledky jsou využitelné bezplatně, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v obchodu, opravy motorových vozidel a spotřebního zboží, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section trade, repair of motor vehicles and consumer goods, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-II P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví dopravy, pošty a telekomunikací, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section transport, post offices and telecommunications, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-III P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví nemovitostí a služeb pro podniky , Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section real estate and business services , Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-IV P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví ostatní veřejné a osobní služby, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section other public and personal services, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-V P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section finance and insurance, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-VI P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví pohostinství a ubytování, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section hotels, restaurants and accommodation, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-VII P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví průmyslu, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section industry , Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-VIII PZ, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví školství, zdravotnictví a sociální činnosti, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section education, health and social matters, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-XI P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví stavebnictví, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section building, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-IX P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section public administration, defense and social security, Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-X P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) v odvětví zemědělství, lesnictví a rybolovu, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in the section agriculture, forestry and fisheries , Development potential, landscape conservation, economic indicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-XII P,Z, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

PULKRAB, K. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení ekonomického potenciálu v území zasaženém potenciální realizací LAPV prostřednictvím agregovaného ukazatele – hrubého domácího produktu (HDP) ve vybraných hospodářských odvětví - soubor 12 map, Evaluation of economics potential in the area of eventual realization sites for surface water storage (SSWS) due to aggregated indicators - gross domestic product (GDP) in selected economic sectors - set of 12 maps, Development potential, landscape conservation, economic idicators, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-I KP,VZ, 3271/201-MZE-15100, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa vyjadřeje případné ztráty ekonomického potenciálu v jednolivcýh odvětvích v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 09.01.2012,

KEKEN, Z. – TOBOLOVÁ, B. – ZDRAŽIL, V. Vyhodnocení Land cover v zájmovém zemí LAPV za pomocí DPZ, Evaluation of Land cover in the area of interest of hydrological important areas using remote sensing analysis, Land use, water management, adaptation measures, 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LAPV_01, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5048/2013-Mze

ZDRAŽIL, V. – TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. Vyhodnocení Land cover v zájmovém zemí LAPV za pomocí terénního mapování, Evaluation of Land cover in the area of interest of hydrological important areas using field investigations, Terrain mapping, land use categories, , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, LAPV_02, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5050/2013-Mze

Vyhodnocení reálnosti ochrany lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) s ohledem na výskyt (SEZ) Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, RNDr. Ivana Kašparová, 2010

Vyhodnocení rozdílů vizuálních výstupů z mapování krajiny metodou terénního průzkumu a zpracováním dat DPZ Ing. Vladimír Zdražil, Mgr. Barbora Engstová, Ing. Zdeněk Keken, RNDr. Ivana Kašparová, 2010

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Vymezení lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) versus komunitární ochrana přírody a krajiny (Natura 2000), Delimitation of sites for surface water storage (SSWS) versus nature and landscape protection at the European community level (Natura 2000), Landscape nature conservation, Natura 2000, Water badies, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik EK na LAPV-XII Z,T, 3265/201-MZE-15100, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Vynaložené náklady na kompenzaci škod na ŽP, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 09.01.2012,

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Vymezení lokalit pro akumulaci povrchových vod (LAPV) versus národní ochrana přírody a krajiny (ochrana zvláštní velkoplošná, maloplošná), Delimitation of sites for surface water storage (SSWS) versus nature and landscape protection at the national level (specially protected areas, extensive territories, smaller territories), Landscape nature conservation, Spatial planning, Water badies, 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza rizik na LAP-XIII K,Z,T, 3265/201-MZE-15100, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., Mapa znárzornuje zranitelnost životního prostředí v rámci případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 09.01.2012,

TOBOLOVÁ, B. – KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. Vymezení možných rizik pro historicko-kulturní hodnoty v území zasaženém potenciální realizací LAPV, Delimitation of potential risk on historical and cultural values in the territory where the sites for surface water storage (SSWS) can be built up., cultural values, landscape conservation, , 2011, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Analýza kultur. chrizik na LAPV, 3265/201-MZE-15100, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., specifikuje případné ztráty na kulturních a historických hodnotách v důsledku případné realizace LAPV, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 09.01.2012,

ZDRAŽIL, V. Zalesňování zemědělských půd dle kategorizace BPEJ, Soils suitable to conversion into forest land based on BPEJ (graded soil-ecological units), Soil, forest land, BPEJ , 2012, DO - Ochrana krajinných území, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, 42220/zdra12/007, Mapa je zpracovaná v prostředí softwaru ArcGis, typ výstupu: PDF, forma elektronická s odpovídající legendou., snížení nákladů při zjišťování stavu povrchových vod, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze, Těšnov68/17,11705 Praha1, 29.01.2013, 5057/2013-Mze

Software

MÁCA, P. – STRNAD, F. – HRADILEK, V. – JAČKA, L. – MORAVEC, V. – VOKOUN, M. – HANEL, M. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Amalie - browser, Amalie - browser, soil data; groundwater levels; temperature; dendrometer, 2021, XX - Nepřiřazeno, Amalie browser, sml-003-2019-99-48, webová aplikace, shiny aplikace, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 10 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), A - Povinné vždy

MÁCA, P. – HRADILEK, V. – STRNAD, F. – HANEL, M. – JAČKA, L. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. dHRUM, dHRUM, hydrological response unit; runoff; groundwater; interception; soil moisture; interception; snowmelt, evapotranspiration, 2021, XX - Nepřiřazeno, dHRUM, sml-003-2019-99-48, R balík, dle. typu aplikace a rozsahu případové studie v rozmezí 0.1 - 20 M Kč , Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Nevyžaduje se

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Authorisation of an impact assessment of the project "Nador Cement Plant with a capacity of 6,000 t/d of cement. Praha: FŽP ČZU, 2012, 24s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. Autorizace posudku vlivu vývozního projektu "Komplex na chov brojlerů " na životní prostředíáv zemi konečného určení (Rusko). Praha: FŽP ČZU, 2012, 19s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. Autorizace posudku vlivu vývozního projektu "Multifunkční komplex Torgovyj kvartal v Sochi" na životní prostředí (Ruská federace). Praha: FŽP ČZU, 2012, 17s. ISBN: ,

MARTIŠ, M. – ZDRAŽIL, V. Autorizace posudku vlivu vývozního projektu "Příprava polí pro těžbu rašeliny na rašelinném ložisku Skuraty" Glubokského okresu Vitebské oblasti Běloruské republiky. Praha: FŽP ČZU, 2015, 27s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – MARTIŠ, M. Autorizace posudku vlivu vývozního projektu "Výstavba aquaparku Gino Park Tbilisi o celkové ploše 10 ha" (Gruzie) na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2012, 16s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – JAČKA, L. – HRADILEK, V. – MORAVEC, V. – MATULA, R. – STRNAD, F. – VOKOUN, M. – MARTÍNKOVÁ, M. – KOVÁŘ, M. – DVOŘÁK, P. – SKLENIČKA, P. Chytrá krajina II: Lesní krajina v lokalitě Amálie - I. etapa. Praha: Grantová služba Lesy ČR, 2021, 133s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. D0, stavba 518 – 519 – Ruzyně – Suchdol – Březiněves, Multikriteriální analýza - vyhodnocení. neuvedeno: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2022, 77s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. Demonstrace navrhovaných a realizovaných opatření terénní formou na území pilotního projektu. Praha: MŽP, 2021, 26s. ISBN: ,

MARTIŠ, M. – PECHAROVÁ, E. – ZDRAŽIL, V. Environmental Impact Assessment Report for the Export Project "Silesia Black Coal Mine Investment with an annual capacity of 2.3-2.5 million tonnes of clean coal at the Czechowice-Dziedzice site (Poland). Praha: FŽP ČZU, 2012, 42s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – PECHAROVÁ, E. – BŘEZINOVÁ, T. Komplexní systém kontroly kvality vody v rybnících - klíčový nástroj pro efektivní produkci ryb. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – VIZINA, A. – HEŘMANOVSKÝ, M. – HAVLÍČEK, V. – HRADILEK, V. – ZDRAŽIL, V. – SKLENIČKA, P. Matematické modely a demonstrace - predikce přírodních podmínek 2030+, modelace krajinných opatření ve změněných přírodních podmínkách za účelem zachování funkční zemědělské krajiny . Praha: TAČR , 2021, 89s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KINCL, D. – VOPRAVIL, J. – VYMAZAL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – **FUČÍK, P. – ŠÍMOVÁ, P. – **VOREL, I. – VIZINA, A. – MORAVEC, D. – KRAVKA, M. – VLASÁK, J. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **DUFFKOVÁ, R. – **KVÍTEK, T. Návrh kritérií pro monitoring klimatických a hydrologických ukazatelů v pilotním projektu ověření jejich efektu a realizace monitoringu. Praha: MŽP, 2021, 43s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Posouzení vlivů koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – ZIMOVÁ, M. – MIKULOVÁ, V. – MUDRA, S. Posouzení vlivů koncepce "Program předcházení vzniku odpadů ČR" na ŽP - SEA PPVO. Praha: FŽP ČZU, 2014, 126s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Posudek vlivu vývozního projektu "Výstavba tepelné elektrárny o výkonu 135 MW" na životní prostředí v městě Bolu Goynuk (Turecko). Praha: FŽP ČZU, 2012, 20s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KAŠPAROVÁ, I. – KEKEN, Z. – POSPÍŠIL, L. Program INTERREG IVC, projekt EPTA - zpracování odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu Interreg IVC. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – POSPÍŠIL, L. – KAŠPAROVÁ, I. Program INTERREG IVC, projekt EPTA - zpracování odborných výstupů projektu, realizovaného v rámci programu Interreg IVC. Praha: FŽP ČZU, 2014, 138s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027. neuvedeno: Statutární město Liberec, 2022, 226s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti. Praha: FŽP ČZU, 2015, 142s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Národní plány povodí Labe, Dunaj, Odra. Praha: FŽP ČZU, 2015, 225s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Berounky 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 323s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 316s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Horní Vltavy 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 309s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021–2027. neuvedeno: Povodí Labe, státní podnik, 2022, 198s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2021–2027. neuvedeno: Povodí Labe, státní podnik, 2022, 334s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021–2027. neuvedeno: Povodí Ohře, státní podnik, 2022, 344s. ISBN: ,

KEKEN, Z. – ZDRAŽIL, V. SEA - Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje 2021–2027. neuvedeno: Povodí Vltavy, státní podnik, 2022, 275s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Odry a Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Horní Vltavy, Dolní Vltavy, Berounky a ostatních přítoků Dunaje. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje . Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V.; idPublikace = 70122; Název: SEA - Plánů dílčích povodí Moravy a přítoků Váhu a Dyje. Praha-- Neexistuje podtyp publikace --

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánu dílčího povodí Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe. Praha: FŽP ČZU, 2015, 250s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MÁCA, P. – ZIMOVÁ, M. SEA - Plánů pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe, Dunaje a Odry. Praha: FŽP ČZU, 2015, 215s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MARTIŠ, M. – KAZMAROVÁ, H. SEA - posouzení vlivů provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2014 - 2020 na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2013, 25s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – KAZMAROVÁ, H. – MUDRA, S. SEA - posouzení vlivů provádění Operačního programu Doprava pro programové období 2014 - 2020 na životní prostředí. Praha: FŽP ČZU, 2014, 80s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – MIKULOVÁ, V. – ZIMOVÁ, M. – MUDRA, S. SEA -Plán odpadového hospodářství ČR na ŽP. Praha: FŽP CZU, 2014, 183s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – ZIMOVÁ, M. – MIKULOVÁ, V. SEA -Plán odpadového hospodářství ČR na ŽP. Praha: FŽP ČZU, 2015, 183s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V.; idPublikace = 63659; Název: Zařazování vývozu či investice do kategorií dle smlouvy v zemi určení-- Neexistuje podtyp publikace --

ZDRAŽIL, V.; idPublikace = 63660; Název: Zařazování vývozu či investice do kategorií dle smlouvy v zemi určení-- Neexistuje podtyp publikace --

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – **KVÍTEK, T. – KRAVKA, M. Zásady a postupy pro veřejnou správu při plánování a schvalování opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+. Praha: MŽP, 2021, 19s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – **KULHAVÝ, CSC., d. – HANEL, M. – KINCL, D. Zásady pro nastavení podpory krajinných opatření z veřejných dotací (s důrazem na sektor MŽP). Praha: MŽP, 2021, 23s. ISBN: ,

SKLENIČKA, P. – ZDRAŽIL, V. – VOPRAVIL, J. – **FUČÍK, P. – VYMAZAL, J. – HANEL, M. – **VOREL, I. – **KULHAVÝ, CSC., d. – KINCL, D. – KRAVKA, M. – KŘENEK, M. – **ČMELÍK, M. – **KVÍTEK, T. Zásady rozhodování zemědělce při realizaci krajinných opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny v zemědělské (lesozemědělské) krajině 2030+ . Praha: , 2021, 10s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – BEJČEK, V. – SKLENIČKA, P. – TUHÁČEK, M. – MLČOCH, S. Zpracování návrhu strategie resortu MŽP. Praha: FŽP ČZU, 2013, 12s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. – KAZMAROVÁ, H. Zpracování vyhodnocení vlivů tří národních plánů povodí na ŽP. Praha: FŽP ČZU, 2013, 20s. ISBN: ,

ZDRAŽIL, V. – KEKEN, Z. Zpracování vyhodnocení vlivů tří národních plánů povodí na ŽP - SEA NPP. Praha: FŽP ČZU, 2014, 148s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

Approach for external financing in successful implementation of the UNCCD in Central and Eastern European countries (Annex V) Mgr. Engstová Barbora; Ing. Kolářová Jana; Ing. Zdražil Vladimír, 2007