×
doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
banner

Granty

Osobně se zajímám o acidifikaci půdy, speciaci toxických forem hliníku, stanovení mikro a makro-prvků v půdě, stanovení organických a anorganických iontů v roztocích a v půdě, separace a stanovení  UV-VIS  aktivních látek v půdě a půdních extraktech. V minulosti mi byly uděleny následující granty:

Změny chemických vlastností půd pod travními porosty kalamitních holin

Grantová agentura ČR, 2005-2007

Odběr a zpracování rozsáhlých souborů půdních a geologických vzorků

GA FAPPZ, 2011-2011

Základní pedologické a geologické charakteristiky vybraných zájmových území ČR

GA FAPPZ, 2012-2012

Detailní průzkum zájmových území ČR

GA FAPPZ, 2013-2013