×
doc. Ing. Ondřej Drábek, Ph.D.
banner

Životopis

Jméno:           Ondřej Drábek

Narozen:        18. Října 1967 v Praze

Stav:               ženatý, dvě děti, voják

Národnost:     Česká

Vzdělání:

13. 5. 2015      Obhájena habilitační práce s názvem " Možné přístupy ke studiu acidifikovaných půd horských ekosystémů"

13. 12. 2005    Obhájena dizertační práce s názvem “Determination of toxic aluminium forms in soil” a získán titul Ph.D.

1997 - 2002     Doktorandské studium - distanční, téma disertační práce: Stanovení toxických forem hliníku v půdě. Katedra pedologie a geologie ČZU v Praze.

1986 - 1990     Inženýrské studium, název diplomové práce: Stanovení molárních dodatkových objemů binárních směsí kyseliny octové a propionové s některými členy homologické řady alkanů. Katedra fyzikální chemie VŠCHT Praha.

1982 - 1986     Dvořákovo gymnázium v Kralupech, maturitní zkouška.

Zaměstnání:

1997 - nyní       Technik, posléze vědecko-pedagogický pracovník, dříve Katedra pedologie a geologie, nyní Katedra pedologie a ochrany půdy, ČZU v Praze.

1996 - 1997     Technik, Ústav chemických procesů, ČSAV.

1994 - 1996     Graduovaný asistent, Pulp and Paper Research Centre, Mc Gill University. Montreal, Kanada.

1991 - 1994     Technik, Ústav chemických procesů, ČSAV.

1990 - 1991     Základní vojenská služba – chemický zbrojíř.

1990 - 1991     Technik, Katedra rostlinné výroby ČZU v Praze.

Odborné zaměření:

1997 - nyní       Speciace toxických forem hliníku v půdě, stanovení reziduí pesticidů v půdě, stanovení a speciace rizikových prvků v půdě, stanoveni anorganických iontů a nízkomolekulárních organických kyselin v půdě a ve vodách.

1996 - 1997     Rovnováha kapalina pára za vysokých tlaků.

1994 - 1996     Selektivní flotace barviv a mikrovláken.

1991 - 1994     Rovnováha kapalina pára za vysokých tlaků, příprava superčistých rozpouštědel.

1990 - 1991     Stanovení fytohormonů pomocí HPLC