×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Publications

     Se svými kolegy a doktorandy publikuje v prestižních mezinárodních impaktovaných časopisech, je spoluautorem knih a kapitol v odborných knihách, článků v odborných časopisech a řady konferenčních sdělení. O jeho aktivitách svědčí níže uvedený výčet k 31.12. 2012:

- Počet vědeckých prací citovaných ve Web of Science …….. 146

- Počet citací dle Science Citation Index  (bez autocitací) ……. 778

- Hirschův index ……………………………………………………   16

- Počet přijatých patentů ………………………………………    2

Certified methodologies

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – TLUSTOŠ, P. – VARGAS CÁCERES, L. – **PROCHÁZKA, J. – **LIBERSKÝ, M. – PACEK, L. – HUMPÁL, F. – BLABOLIL, J. – KLIMUŠKIN, Š. Minimalizace ztrát dusíku při nakládání s kapalnou frakcí fermentačního zbytku s využitím procesu nitrifikace, Minimization of nitrogen losses during handling of the liquid phase of digestate using nitrification process, digestate; liquid phase of digestate; nitrification; nitrogen losses; nutrients recycling, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, 67416/2020-MZE-18145, Hlavním ekonomickým přínosem provozu systému pro nitrifikaci fugátu bude úspora financí potřebných pro dodávku dusíkatých hnojiv pro výživu rostlin. Pokud budeme uvažovat například hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3, dojdeme k tomu, že při koncentraci N-amon 1 g/l (minimální hodnota v praxi) je v denní produkci fugátu obsaženo 20 kg N. Za předpokladu, že při skladování a aplikaci surového fugátu dojde ke ztrátě 60 % N, kdežto při skladování a aplikaci nitrifikovaného fugátu ke ztrátě pouze 5 %, dojdeme k tomu, že denně lze aplikací navrhované technologie uspořit cca 11 kg N, tedy cca 4 015 kg za rok. Při předpokládané ceně dusíkatého hnojiva cca 20 Kč/kg N to znamená denní úsporu 220 Kč, resp. roční úsporu 80 300 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 18.12.2020,

ŠVEHLA, P. – MÍCHAL, P. – **VONDRA, M. – TLUSTOŠ, P. – **TOUŠ, M. – **MÁŠA, V. – VARGAS CÁCERES, L. – **ROSENBERG, T. – **PROCHÁZKA, I. – **LIBERSKÝ, M. Tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu: technologie řešící problémy se skladováním a transportem fermentačního zbytku, Thermal thickening of nitrified liquid phase of digestate: technology solving problems with the storage and transport of fermentation residue, digestate; liquid phase of digestate; thermal thickening; volume reduction; nitrogen losses, 2021, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR FAPPZ ČZU v Praze, MZE-69829/2021-18145, Jedním z hlavních ekonomických přínosů provozu systému pro tepelné zahušťování nitrifikovaného fugátu je radikální snížení objemu fugátu a z něj vyplývající úspory nákladů souvisejících s výstavbou uskladňovacích nádrží pro fugát a s přepravou fugátu z objektu BPS na zemědělskou půdu. Pokud budeme uvažovat hypotetickou BPS o instalovaném elektrickém výkonu 0,5 MW a denní produkci fugátu 20 m3 s předpokladem nutnosti zajistit skladovací prostory pro produkci fugátu za 5 měsíců provozu BPS, dojdeme k tomu, že je potřeba uskladňovací nádrž o objemu cca 3 000 m3. Výstavba takové nádrže bude spojena s investičními náklady v hodnotě cca 4 825 000 Kč. V případě, že budeme předpokládat zpracování fugátu nitrifikací s následným tepelným zahuštěním nitrifikovaného fugátu na 1 původního objemu, dojde ke snížení požadovaného objemu na 1 500 m3 při pořizovacích nákladech cca 2 915 000 Kč. Dojde tedy k úspoře 1 910 000 Kč., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství ČR, 17.12.2021,

HABART, J. – TLUSTOŠ, P. – **DAJČL, J. – MÍCHAL, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – **NETÍK, Š. Řízení procesu anaerobní digesce s využitím surovin na bázi látek s vysokým obsahem dusíku, zejména bobovitých rostlin, Control of the anaerobic digestion process using raw materials based on substances with a high nitrogen content, particularly legumes, anaerobic digestion; nitrogen; leguminous plants; biogas; fertilizer , 2022, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), KAVR ČZU v Praze, Osvědčení č. j. MZE-56343/2022-13123, Podstatným benefitem pěstování jetelovin v porovnání s pěstováním kukuřice je úspora vycházející z fixace dusíku pomocí hlízkových bakterií přítomných u těchto plodin. Autoři této studie se pokusili v tabulce 12 kalkulovat jeho úsporu, přičemž pro vlastní výpočet bylo počítáno s fixací 150 až 200 kg dusíku na hektar a cenou dusíku 21 Kč/kg. Z těchto kalkulací tedy vyplývá, že při pěstování jetelovin lze uspořit minimálně 3 150 Kč až 4 200 Kč na hektar. Neposledním benefitem je též úspora za dopravu a aplikaci hnojiva na pozemku, v potaz je třeba brát i snížení pojezdů zemědělské techniky na pozemku. Tyto úvahy však nebyly při výpočtu kalkulovány, obdobně jako benefit zvýšeného obsahu dusíku v digestátu z jetelovin, který je téměř dvojnásobný v porovnání s obsahem dusíku s využitím kukuřičné siláže při anaerobní digesci., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor rostlinných komodit MZe ČR, Praha, 06.10.2022,

Research report containing classified information

TLUSTOŠ, P. – SZÁKOVÁ, J. – KUBÁTOVÁ, P. – BŘENDOVÁ, K. – HABART, J. – KAPLAN, L. Vyhodnocení intenzity kontaminace biomasy rychle rostoucích dřevin. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,

TLUSTOŠ, P. – KAPLAN, L. – JABLONSKÝ, I. – MERCL, F. – KOUDELA, M. – KOŠNÁŘ, Z. Vyhodnocení analýz vyplozeného žampionového substrátu. Praha: , 2015, 0s. ISBN: ,