×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Grants

     Ve své vědecké práci se zaměřuje především na studium rizikových prvků a toxických sloučenin v půdě jejich mobilitu, imobilizaci a příjem rostlinami. Dále se zabývá možnostmi recyklací odpadních materiálů biologického původu, využitím biomasy jako obnovitelného zdroje energie a výživou rostlin.  

     Byl a je řešitelem řady mezinárodních výzkumných projektů v programech LIFE+;  COST;  EUREKA;  Socrates-Grundtvig; Kontakt; Finanční mechanismus EHP a  Norský finanční mechanismus; 7FP a národních výzkumných projektů financovaných: GA ČR, GA AV ČR; NAZV; TAČR; MŽP ČR; MPO ČR; MŠMT ČR.

Koncepce sanace území dlouhodobě kontaminovaného toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelnéo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Effects of Titanium Compounds on Plant Organism - Analysis of Mechanism and Possible Uses in Plant Culture

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Fytoremediace organických a anorganických polutantů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2002-2004

Slow nutrient release fertilizers for agroenvironmental use

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2003-2006

Understanding and modeling of soil plant interactions in the rhizosphere environment

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2003-2007

Collection of basic data for decision processes connected with possible exposure of plant production grown on soils with enhanced level of potentially risk substances

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Bioavailable forms of trace elements present in soil solution and their access for plants

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Experimental investigation of metal mobility in soils spikem by flying ash from secondary lead smelters

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Phytoextraction biomass disposal - an unsolved problem

Grantová agentura ČR, 2007-2009

Research of properties of products of biological treatment of separatelly collected municipal biowaste from households in blocks of flats and family houses

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007-2009

Slow nutrient release fertilizers for agroenvironmental use

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2007-2008

Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2008-2011

Development and optimization of phytoremediation technology using enhanced phytoextraction of heavy metals with preserved biological stability of the soils

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2011

Material and energetic utilitazion of landfilled waste in order to decrease its total volume and minimize biologocally degrdable fraction

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008-2011

Vliv ingesce půd,antropogenně kontaminovaných těžkými kovy,na změny biochemických a fyziologických parametrů laboratorního potkana

Akademie věd ČR, 2009-2013

Vývoj remediačních technologií pro trvale udržitelné využití kontaminovaných půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2009-2010

Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik

Ministerstvo zemědělství ČR, 2010-2014

Brownfields - zdroj obnovitelné energie

Technologická agentura ČR, 2011-2014

Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011-2012

RESTEP - Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice

Evropská komise, 2011-2014

Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech vyýživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Mercury uptake accumulation and transformation by soil microora: an assessment of possible approach for bioremediation of mercury contaminated soils

Grantová agentura ČR, 2012-2015

Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Evropská komise, 2012-2015

Resource preservation by application of bioefectors in European crop production

Evropská komise, 2012-2017

Prvkové mapování těžkých kovů v rostlinných a živočišných akumulátorech; kde se akumulují?

Grantová agentura ČR, 2013-2016

Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013-2016

Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla z bioplynových stanic

Technologická agentura ČR, 2014-2017

Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2021

Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2021

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce

Evropská komise, 2018-2023

Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností

Grantová agentura ČR, 2019-2021

ADVANCED TECHNOLOGIES FOR HIGH QUALITY, SAFE AND SUSTAINABLE REGIONAL FOOD PRODUCTION (DRIFT-FOOD)

Nepřiřazeno, 2020-2026