×
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., dr. h. c.
děkan, zástupce vedoucího katedry
banner

Výzkum a granty

     Ve své vědecké práci se zaměřuje především na studium rizikových prvků a toxických sloučenin v půdě jejich mobilitu, imobilizaci a příjem rostlinami. Dále se zabývá možnostmi recyklací odpadních materiálů biologického původu, využitím biomasy jako obnovitelného zdroje energie a výživou rostlin.  

     Byl a je řešitelem řady mezinárodních výzkumných projektů v programech LIFE+;  COST;  EUREKA;  Socrates-Grundtvig; Kontakt; Finanční mechanismus EHP a  Norský finanční mechanismus; 7FP a národních výzkumných projektů financovaných: GA ČR, GA AV ČR; NAZV; TAČR; MŽP ČR; MPO ČR; MŠMT ČR.

Koncepce sanace území dlouhodobě kontaminovaného toxickými prvky v podmínkách trvale udržitelnéo zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Fytoremediace organických a anorganických polutantů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2002-2004

Účinky sloučenin titanu na rostlinný organismus - analýza mechanismu působení a možnosti jeho využití při pěstování rostlin

Grantová agentura ČR, 2002-2004

Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2003-2006

Pochopení procesů v rhizosféře, základní předpoklad optimalizace parametrů fytoremediace půdy kontaminované toxickými prvky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2003-2007

Vypracování podkladů pro rozhodovací procesy při řešení situací ohrožení rostlinné produkce, pěstované na půdách se zvýšenými obsahy rizikových látek

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Biodostupné formy stopových prvků přítomné v půdním roztoku a jejich přístupnost rostlinám

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Experimentální studium mobility kovů v půdách uměle kontaminovaných popílkem ze sekundární metalurgie Pb

Grantová agentura ČR, 2006-2008

Výzkum vlastností produktů biologické úpravy odděleně shromážděných komunálních bioodpodů z domácností v sídlištní zástavbě a zástavbě rodinných domů

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2007-2009

Odstraňování biomasy z fytoextrakce - neřešený problém

Grantová agentura ČR, 2007-2009

Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenvironmentální hospodaření

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2007-2008

Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin pro produkci biomasy v kontaminovaných půdách Příbramska

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2008-2011

Vývoj a optimalizace fytoremediační technologie s využitím podporované fytoextrakce těžkých kovů při zachování biologické stability půd

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2011

Materiálové a energetické využití skládkovaného odpadu za účelem snížení jeho celkovému objemu minimalizace biologicky rozložitelného podílu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008-2011

Vývoj remediačních technologií pro trvale udržitelné využití kontaminovaných půd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2009-2010

Vliv ingesce půd,antropogenně kontaminovaných těžkými kovy,na změny biochemických a fyziologických parametrů laboratorního potkana

Akademie věd ČR, 2009-2013

Využití popela ze spalování biomasy jako snadno aplikovatelného šetrného hnojiva, komplexní řešení přínosů a rizik

Ministerstvo zemědělství ČR, 2010-2014

RESTEP - Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources

Evropská komise, 2011-2014

Brownfields - zdroj obnovitelné energie

Technologická agentura ČR, 2011-2014

Agronomické charakteristiky a výživný stav půdy a rostlin v kultuře žita pěstovaného v dlouhodobém experimentu s rotací plodin a v trvalé kultuře

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011-2012

BIOFECTOR - Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Evropská komise, 2012-2015

Resource preservation by application of bioefectors in European crop production

Evropská komise, 2012-2017

Využití digestátu a jeho separovaných složek v zemědělství a v zahradnictví pro aplikaci v hnojivých systémech vyýživy rostlin a pro výrobu pěstebních substrátů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Transformace sloučenin rtuti půdní mikroflórou: možné využití pro bioremediační technologie

Grantová agentura ČR, 2012-2015

Prvkové mapování těžkých kovů v rostlinných a živočišných akumulátorech; kde se akumulují?

Grantová agentura ČR, 2013-2016

Resource Preservation by Application of BIOefFECTORs in European Crop Production

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013-2016

Výzkum a vývoj technologie výroby substrátů pro pěstování druhů jedlých a léčivých hub s využitím odpadních surovin a odpadního tepla z bioplynových stanic

Technologická agentura ČR, 2014-2017

Bezpečné využití kalů z ČOV na zemědělské půdě pomocí technologie torefakce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2021

Dvoustupňová úprava kapalné frakce fermentačního zbytku umožňující racionální využití živin z vody

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2021

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce

Evropská komise, 2018-2023

Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností

Grantová agentura ČR, 2019-2021

ADVANCED TECHNOLOGIES FOR HIGH QUALITY, SAFE AND SUSTAINABLE REGIONAL FOOD PRODUCTION (DRIFT-FOOD)

Nepřiřazeno, 2020-2026