×
prof. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
banner

Životopis

Vzdelanie

1998 – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, odbor Geografické informačné systémy (Mgr.)

2001 – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, odbor Ekológia (RNDr.)

2004 – Technická univerzita vo Zvolene, odbor Krajinná ekológia (PhD.)

2009 – Technická univerzita v Ostrave, odbor Geoinformatika (doc.)

2011 – Slovenská akadémia vied, samostatný vedecký pracovník (IIa)

Pracovné skúsenosti

1998 - 2004 – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, vyučujúci predmetov GIS

2004-2016 – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, vedúci Odboru ekológie lesa a   krajiny

2008-2016 – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a myslivosti