×
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
banner

Životopis

Profesní životopis a odborné zaměření

Vzdělání a profesní životopis:

1996 – Ing.      : AF VŠZ v Praze, obor Fytotechnika

1999 –  Ph.D.  : FAPPZ ČZU, obor Obecná produkce rostlinná

1999 – 2001    : FAPPZ ČZU, technik na katedře botaniky a fyziologie rostlin

2001 – dosud  : FAPPZ ČZU, odborný asistent na katedře botaniky a fyziologie rostlin

2015 - habilitační řízeni: FAPPZ ČZU, obor Obecná produkce rostlinná

 

Členství ve vědeckých společnostech v ČR:

Česká společnost experimentální biologie rostlin.

Zemědělská společnost při ČZU v Praze, pobočka FYTO

 

Členství ve vědeckých společnostech v zahraničí:

Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP),

European Society for Agronomy (ESA).

 

Členství ve vědeckých a redakčních radách:

Vědecká rada Chmelařského institutu, s. r. o. Žatec.

Redakční rada časopisu Folia Oecologica.

Redakční rada časopisu Acta Facultatis Ecologiae.

Oborová rada studijního programu Speciální produkce rostlinná.

Oboorvá rada studijního programu Obecná produkce rostlinná.

 

Odborné zaměření: 

Fyziologie rostlin

 

Zaměření vědeckovýzkumné činnosti:

Studium fyziologie tvorby výnosu zemědělských plodin, fyziologie fotosyntézy, vodního režimu, transportu asimilátů (metoda spalné kalorimetrie) a stresu u rostlin. 

 

Ostatní:

Je organizátorem mezinárodního semináře: Vliv abiotickcýh a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Konferenci spolupořádal s VÚRV, v.v.i. (do roku 2013), od roku 2014 je spoluorganizátorem ÚEL SAV Zvolen.