×
doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.
banner

CV

Profesní životopis a odborné zaměření

Vzdělání a profesní životopis:

1996 – Ing.      : AF VŠZ v Praze, obor Fytotechnika

1999 –  Ph.D.  : FAPPZ ČZU, obor Obecná produkce rostlinná

1999 – 2001    : FAPPZ ČZU, technik na katedře botaniky a fyziologie rostlin

2001 – dosud  : FAPPZ ČZU, odborný asistent na katedře botaniky a fyziologie rostlin

2015 - habilitační řízeni: FAPPZ ČZU, obor Obecná produkce rostlinná

 

Členství ve vědeckých společnostech v ČR:

Česká společnost experimentální biologie rostlin.

Zemědělská společnost při ČZU v Praze, pobočka FYTO

 

Členství ve vědeckých společnostech v zahraničí:

Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP),

European Society for Agronomy (ESA).

 

Členství ve vědeckých a redakčních radách:

Vědecká rada Chmelařského institutu, s. r. o. Žatec.

Redakční rada časopisu Folia Oecologica.

Oborová rada studijního programu Speciální produkce rostlinná.

 

Odborné zaměření:

Fyziologie rostlin

 

Zaměření vědeckovýzkumné činnosti:

Studium fyziologie tvorby výnosu zemědělských plodin, fyziologie fotosyntézy, vodního režimu, transportu asimilátů (metoda spalné kalorimetrie) a stresu u rostlin.

 

Ostatní:

Je organizátorem mezinárodního semináře: Vliv abiotickcýh a biotických stresorů na vlastnosti rostlin. Konferenci spolupořádal s VÚRV, v.v.i. (do roku 2013), od roku 2014 je spoluorganizátorem ÚEL SAV Zvolen.