×
doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
banner

Výzkum a granty

Má výzkumná činnost je zaměřená na následující oblasti:

  • ekologie společenstev ryb v tekoucích vodách
  • diurnální chování a migrace ryb v říčním prostředí
  • problematika vlivu antropogenních faktorů na společenstva ryb (příčné překážky, kanalizace toku apod.) a jejich minimalizace vhodnými nápravnými opatřeními (např. rybí přechody)
  • problematika hodnocení ekologického stavu toků na základě společenstev ryb dle požadavků Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES)
  • programování a statistická analýza dat s využitím SAS (Statistical Analyses System)
  • parazitárně-hostitelské vztahy mezi mlži a rybami
  • etologie ryb v experimentálním prostředí

 

V současné době se podílím na řešení níže uvedených grantů:

 

  Projekt TB010MZP048 je řešen s finanční podporou TA ČR (www.tacr.cz).

Specifikace transportní vzdálenosti potravního detritu do míst výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), šíření perlorodek pomocí hostitele v podélném profilu toku

Předmětem řešení projektu je  výzkum a vývoj v oblasti ochrany biotopu a populací kriticky ohroženého druhu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Projekt je zaměřený na specifikaci transportní vzdálenosti potravního detritu jako klíčového faktoru životního cyklu druhu a šíření juvenilních stádií perlorodky říční pomocí hostitelského druhu pstruh obecný var. potoční (Salmo trutta morpha fario) v podélném profilu toku. Oba uvedené faktory jsou nezbytné pro udržení vhodné věkové struktury, genetické diverzity a velikosti populací druhu v dlouhodobém měřítku.

Obecným cílem projektu je využití metodiky pro stanovení imunitní odezvy pstruhů na předchozí kontakt s glochidiemi perlorodek a specifikace procesů při transportu detritu za účelem zvýšení ochrany kriticky ohrožené perlorodky říční. Tyto výstupy umožní efektivněji aplikovat legislativní i ekonomické nástroje v rámci záchranného programu pro perlorodku říční a v příslušných plánech péče. Specifickým cílem projektu je 1) určení prostorové distribuce juvenilních a dospělých pstruhů v období invaze glochidií a během období následného uvolňování juvenilních perlorodek, 2) testování reprodukční aktivity perlorodky a úspěšnosti invaze glochidií na juvenilní a dospělé pstruhy pomocí specifického antigenu, 3) stanovení transportní vzdálenosti, na kterou je přenášen potravní detrit v říční síti a změny jeho kvality v podélném profilu toku v povodích s výskytem perlorodky říční.

Specifickými cíly pro management ochrany perlorodek bude doplnění chybějících poznatků potřebných pro následné efektivní plánování a realizaci opatření v rámci ochrany biotopu zvláště chráněného a kriticky ohroženého druhu i v rámci ochrany samotného druhu.

 


 

Realizace záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) na katastrálním území VVP Boletice

 

Více informací o projektu lze nalézt na odkazu perlorodkaboletice.cz

 

Realizace záchranného programu pro perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) na katastrálním území VVP Boletice

Finanční mechanismus EHP/Norska, 2015-2016