×
doc. Ing. Boris Hučko, CSc.
banner

Životopis

Příjmení, jméno, titul:                     HUČKO  Boris      doc., Ing., CSc.

Datum a místo narození :              26.10.1951, Banská Bystrica

Bydliště:                                            ZLONICE, Pippichova 538,  okres  Kladno

Pracoviště:                                       Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky                         

                                                            Česká zemědělská univerzita v Praze

                                                            Kamýcká  129, 135 21 Praha 6 - Suchdol                      

                                                            Tel.: 224 382 675 e-mail: hucko@af.czu.cz

 

Přehled o vzdělání, způsob a rok ukončení:

  • SVVŠ                                             -   maturita 1970
  • Vysoká škola zemědělská        -   státní závěrečná zkouška, 1975 – Ing.
  • Zemědělská akademie             -   kandidát zemědělsko-lesnických věd, 1985 – CSc.
  • Zemědělská univerzita               -   habilitace   -   2009,  - doc.

 

Rámcový přehled o praxi:

  • 1976  -  1996     -     zemědělský provoz, výživář, krmivář     -    20 let
  • 1996 – dosud    -     univerzitní školství                                   -    17 let

 Aktivity a průběh  praxe, odborná charakteristika:

     Po ukončení Vysoké školy zemědělské, zootechnického oboru, jsem pracoval v zemědělské prvovýrobě na státním statku ve funkcích výživář, krmivář, hlavní zootechnik. V roce 1982 jsem absolvoval postgraduální studium na Katedře výživy a krmení hospodářských zvířat se závěrečnou prací – „Řešení krmivové základny na Státním statku Zlonice“. V roce 1985 jsem obhájil kandidátskou disertační práci na Vysoké škole zemědělské v Praze na téma „Vliv mikroklimatických podmínek na zdraví a užitkovost telat ve velkovýrobních podmínkách“. Na České zemědělské univerzitě jsem pracoval jako odborný asistent a v současnosti jako docent. Habilitační práci na téma „Růst a vývin trávicího traktu telat po odstavu v závislosti na složení krmné dávky“ jsem obhájil v roce 2009.

     Ve výzkumné oblasti se orientuji na problematiku výživy telat, koní a zajímám se rovněž o výživu divoce žijících zvířat. Byl jsem řešitelem nebo spoluřešitelem 9 grantů a autorem nebo spoluautorem 56 příspěvků ve vědeckých a odborných časopisech, 8 knižních publikací a desítek referátů na konferencích. Jsem školitelem doktorandů, členem  komise výživy zvířat ČAZV, členem Společnosti pro výživu a nejrůznějších komisí (přijímací zkoušky, rigorózní zkoušky, SZZ atd.), garantem  předmětů, zajišťovaných katedrou  na ČZU.