×
Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
banner

Výzkum a projekty

Spoluřešitelka projektu TA ČR

TH04030242 - Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy (2019-2022, TA0/TH)

TA04021117 - Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému (2014-2017, TA0/TA)

Spoluřešitelka projektů NAZV MZE

QK1710397 - Charakterizace kompatibility vztahů mezi původci fomového černání stonku a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR (2017-2021, MZe/QK)

QK1710377 - Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora (2017-2021, MZe/QK)

QJ1310227 - Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako racionalizace ochrany proti nim (2013-2017, MZe/QJ)

QJ1510353 - Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti (2015-2018, MZe/QJ)

QJ1310226 - Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství (2013-2017, MZe/QJ)

QJ1210305 - Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz (2012-2016, MZe/QJ)

QH81127 - Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR (2008-2012, MZe/QH)

QH81163 - Vývoj biologických metod ochrany rostlin proti fytoparazitickým háďátkům uplatnitelných v integrovaných systémech rostlinné produkce (2008-2012, MZe/QH)

QG50055 - Ochrana proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd k chorobě na základě nových poznatků o epidemiologii patogena se zřetelem na životní prostředí, ekonomické aspekty ochrany a kvalitu produkce (2005-2009, MZe/QG)

QG50087 - Vývoj a ověření alternativních prostředků ochrany zeleniny proti fytofágním háďátkům v podmínkách ČR. (2005-2008, MZe/QG)

QF4156 - Vývoj diagnostických metod pro determinaci karanténních háďátek z rodů Aphelenchoides,Bursaphelenchus, Xiphinema a Radophulus. (2004-2007, MZe/QF)

QF4071 - Komplexní metoda monitorování a detekce kontaminace skladovaných obilovin a cereálních produktů škůdci pomocí fyzikálně-chemických, imunochemických a molekulárních technik. (2004-2007, MZe/QF)

QD0146 - Inovace ekologicky a ekonomicky vhodných postupů ochrany proti plísni bramborové v různých systémech pěstování brambor a monitoring populací patogena (2000-2004, MZe/QD)

Řešitelka projektů FRVŠ MŠMT

Studium populací původce plísně bramborové v ČR (2005)

Rozlišení pohlavních typů P. infenstans a jejich rezistence k fenylamidům (2004)

Řešitelka projektů GA FAPPZ ČZU

Detekce a determinace patogenů Scelerotinia sclerotiorum a Verticillium sp. v rostlinném pletivu řepky olejky pomocí molekulárně-biologických metod (2008)

Diferenciace původců fómové hniloby - rakoviny stonku řepky L. maculans a L. biglobosa pomocí molekulárně-biologických metod (2007)

Diferenciace pohlavních typů Phytopthora infestans na základě biologického testu (2006)

Charakteristika populací patogena Phytophthora infestans z hlediska zastoupení rezistentních kmenů patogena a analýzy mtDNA (2005)