×
doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
banner

Granty

Granty:

  • 2004–2005 VGA ČZU v Praze (hlavní řešitel) – Bionomie a morfologie přirozených nepřátel kůrovců z řádu Hymenoptera
  • 2006–2007 FRVŠ (spoluřešitel) – Multimediální výuka Ochrany rostlin
  • 2007–2011 NAZV – QH71094 (spoluřešitel) – Využití dendrochronologie na rekonstrukci fluktuačních cyklů bekyně mnišky a bekyně velkohlavé ve střední Evropě
  • 2007–2012 NAZV QH81136 (spoluřešitel) – Studium a optimalizace skutečné efektivity obranných opatření proti lýkožroutu smrkovému v různých gradačních fázích
  • 2009–2011 NAZV QH91097 (spoluřešitel) – Vyhodnocení dopadů globálních klimatických změn na rozšíření a voltinizmus Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) ve smrkových porostech České republiky jako východisko pro jejich trvale udržitelný management
  • 2010–2012 Operační program Praha – Adaptabilita (spoluřešitel) – Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých a vyšších odborných školách
  • 2011–2012 CIGA ČZU v Praze (spoluřešitel) – Faktory ovlivňující úspěšnost napadení smrkových porostů lýkožroutem smrkovým (Ips typographus) (Factors influencing Norway spruce susceptibility to bark beetle (Ips typographus) infestation)
  • 2012-2016 NAZV KUS QJ1220317 (splouřešitel) – Integrované hodnocení dopadů hmyzích škůdců a houbových patogenů na smrkové prosty ČR jako východisko pro jejich operativní management.
  •  2012-2014 CIGA (splouřešitel) – Model prognóz přemnožení bekyně mnišky (Lymantria monacha /L./) v podmínkách měnícího se klimatu v ČR.

Bionomie a morfologie přirozených nepřátel kůrovcovitých (Scolytidae) z řádu blanokřídlých ( Hymenoptera)

GA FLE, 2004-2005

Využití přirozené enviromentální rezistence ke zvýšení stability lesních porostů plnohodnotně plnících mimoprodukčních funkce lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Vyjasnění taxonomického statutu taxonomicky problematických skupin čeledí Buprestidae, Staphlinidae a Curculionidae (Coleoptera)

GA FLD, 2017-2019