×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Granty

Obnova funkčních lesních ekosystémů Krušných hor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1999-2004

Cyklus živin v horském lesním ekosystému saturovaném dusíkem: minulý, současný a budoucí stav vody, půd a smrkových porostů

Grantová agentura ČR, 2003-2005

Problematika péče o lesy v okolí hl.m. Prahy s ohledem na formy jejich funkčního využívání

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003-2005

Sledování dynamiky obnovy lesa v oblasti postižené kůrovcem v NP Šumava

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003-2005

Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky ekosystému lesa velkoplošných chráněných území

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2004-2006

Obnova lesního prostředí při zalesnění nelesních a devastovaných stanovišť

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Inovace předmětu Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005-2005

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., 2005-2005

Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesa pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

Využití půdní magnetometrie pro mapování imisní zátěže v regionálním měřítku - oblast Krušných hor

Grantová agentura ČR, 2007-2009

Nové přístupy umožňující výzkum efektivních postupů pro rekultivaci a asanaci devastovaných oblastí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008-2011

Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2017

Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Využití multifunkčního potenciálu rekultivačního lesnického arboreta Antonín-Sokolov ve správě LČR

Lesy České republiky, s.p., 2017-2019

Využití přírodních procesů při managementu lesních ekosystémů a optimalizace zakládání a stabilizace porostů na bývalých zemědělských půdách

GA FLD, 2017-2018

Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2021

Optimalizace dotačního titulu na zalesňování zemědělské půdy

Ministerstvo zemědělství ČR, 2019-2023

Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR

Technologická agentura ČR, 2022-2024