×
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

Výsledky aplikace hnojiv řady SILVAMIX v lesních porostech doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; doc. Ing. Viewegh Jiří, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Vacek Stanislav, 2004

Využitelnost melioračních opatření ve vrcholové oblasti Jizerských hor prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Využití břízy a smrku pichlavého při obnově porostů na plochách s nenarušenou vrstvou nadložního humusu prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Moser Warren Keith, 2005

Využití chemické meliorace při obnově lesních ekosystémů v Krušných horách doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Zahradník Daniel, Ph.D., 2006

Využití chemické meliorace v lesním hospodářství prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP. RNDr. Kapička Aleš, CSc.; Dr. Petrovský Eduard; Fialová H.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

Využití podsadeb a meliorace půdy při zavádění buku do porostní skladby doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2004

PODRÁZSKÝ, V.; idPublikace = 83542; Název: Využití podsadeb buku v rámci dvoufázové obnovy. -- Neexistuje podtyp publikace --

Využití přihnojení pro zlepšení stavu výsadeb lesních dřevin prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Vývoj půdního chemizmu ve smrkových lesních ekosystémech ve středních polohách prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Kratochvíl Jiří, 2004

VÝVOJ ZDRAVOTNÍHO STAVU LESNÍCH POROSTŮ A JEHO PREDIKCE NA VÝZKUMNÝCH PLOCHÁCH NA ŠUMAVĚ prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Matějka Karel, 2005

PODRÁZSKÝ, V. – ŠRÁMEK, V. – BALÁŠ, M. – BÍLEK, L. Podtyp: Skripta; Výživa a hnojení lesních porostů. 2015, KPL FLD ČZU v Praze, 91 s., ISBN 978-80-213-2597-5..

Výzkum v lesních porostech na bývalých zeměděl-ských půdách v oblasti Deštného a Neratova v PLO 25 - Orlické hory Hašplová Věnceslava; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2006

Výzkum v lesních porostech na bývalých zemědělských půdách v PLO 25-Orlické hory Ing. Hatlapatková Lenka; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc., 2006

Význam jedle obrovské jako meliorační dřeviny prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2009

Význam jedle obrovské jako meliorační dřeviny prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D.; Ing. Hart Vlastimil, Ph.D., 2009

Význam opatření chemické meliorace stanovišť pro stabilitu a odolnost lesních porostů prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Význam přírodě blízkých způsobů pěstování lesů pro jejich stabilitu, produkční a mimoprodukční funkce. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2007

Zahraniční aktivity vnější vztahy FLE ČZU v Praze prof. Ing. Šišák Luděk, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

PODRÁZSKÝ, V. Podtyp: Skripta; Základy ekologie lesa. 2014, Podrázský, V.: Základy ekologie lesa. Praha, ČZU v Praze 2014. 148 s..

Zalesňování zemědělských půd – výzva pro lesnický sektor Kacálek Dušan; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Zalesňování zemědělských půd, výzva pro lesnický sektor prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

GALLO, J. – BALÁŠ, M. – PODRÁZSKÝ, V.Založení nové výzkumné plochy s exotickými a cennými dřevinami v lokalitě Doubek. 2021, GALLO J., BALÁŠ M., PODRÁZSKÝ V. 2021. Založení nové výzkumné plochy s exotickými a cennými dřevinami v lokalitě Doubek. In: Zalesňování zemědělských půd jako součást obnovy stabilní krajiny. Sborník příspěvků. Zámek, nám. Smiřických 1, Kostelec nad Černými lesy, 22. 6. 2021, Česká lesnická společnost, z. s. [Praha], 38 s., ISBN 978-80-02-02938-0, s. 34–40..

Život a dílo prof. ing. Zdeňka Polena, DrSc. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

Život a dílo Prof. Ing. Zdeňka Polena, DrSc. prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc., 2006

PODRÁZSKÝ, V. – REMEŠ, J. – CUKOR, J. – LINDA, R. – VACEK, S. – VACEK, Z.Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. . 2017, Podrázský V., Remeš J., Cukor J., Linda R., Vacek S., Vacek Z. (2017): Změny charakteru svrchních vrstev bývalé zemědělské půdy deset let od jejího zalesnění. [Changes of the upper layer characteristics of former agricultural land ten years from afforestation]. In: Jaloviar, P., Saniga M. (eds.), Adaptívny manažment pestovania lesov v procese klimatickej zmeny a globálného otepľovania. Proceedings of Central European Silviculture. Vol. 7, Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 18. vědecké konference pěstitelů lesa. Zvolen, 6.–7. 9. 2017, Zvolen, Technická univerzita ve Zvolene: 129–135 s. ISBN 978-80-228-2979-3.

ZMĚNY HUMUSOVÝCH FOREM V ZÁVISLOSTI NA DRUHOVÉ SKLADBĚ A ZPŮSOBU HOSPODAŘENÍ prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; doc. Ing. Remeš Jiří, Ph.D., 2005

Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany prof. RNDr. Vacek Stanislav, DrSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Třešňák Jan; Ing. Hofmeister Štěpán; Ing. Hofmeister Štěpán; Ing. Hatlapatková Lenka; Simon Jaroslav; Simon Jaroslav, 2006

Zvýšení podílu přírodě blízké porostní složky lesů se zvláštním statutem ochrany prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Simon Jaroslav, 2006