×
Ing. Jitka Skalická, Ph.D.
Osobní stránky pedagoga
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SKALICKÝ, M. – TŮMA, J. – NOVÁK, J. – PULKRÁBEK, J. – SKALICKÁ, J. Phenotype variability of weed beet (Beta vulgaris L.). Cereal Research Communications, 2007, roč. 35, č. 2, s. 1077 - 1080. ISSN: 0133-3720.

NOVÁK, J. – SKALICKÝ, M. – HAKL, J. – HEJNÁK, V. – SKALICKÁ, J. The effect of mowing on the presence of weeds and ruderal species in a natural compensation area. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 115, č. 21, s. 431 - 436. ISSN: 1861-3829.

NOVÁK, J. – HAKL, J. – SKALICKÁ, J. – ČESKÁ, J. – DVOŘÁKOVÁ, E. Reclaimed spoil heap from an open-cast mine: analysis of meadow communities. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 779 - 782. ISSN: 0133-3720.

SKALICKÝ, M. – TŮMA, J. – SKALICKÁ, J. – TŮMOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. Morphological differences between sugar beet and weed beet (Beta vulgaris L.) depending on the soil. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 835 - 838. ISSN: 0133-3720.

SKALICKÁ, J. – NOVÁK, J. – ČESKÁ, J. Managed and unmanaged permanent grasslands: species composition at selected localities of the Protected landscape area Šumava (Bohemian forest; the Czech republic) depending on the soil. Cereal Research Communications, 2008, roč. 36, č. 0, s. 831 - 834. ISSN: 0133-3720.

NOVÁK, J. – SKALICKÁ, J. – ČESKÁ, J. OPEN-PIT COAL MINES: ANTHROPOGENIC STRESSORS AND VEGETATION SUCCESSION. Cereal Research Communications, 2009, roč. 37, č. 4, s. 485 - 488. ISSN: 0133-3720.

SKALICKÝ, M. – HEJNÁK, V. – HAKL, J. – SKALICKÁ, J. – **HRONOVSKÁ, M. Spring (the Krkonoše Mountains National Park, Czech Republic). species diversity in relation to environmental factors. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1935-1945. ISSN: 1589-1623.

Odborná monografie

**KVÍTEK, T. – **BAUER, M. – **BIČÍK, I. – **BROM, J. – **BŘEZINA, K. – **BYSTŘICKÝ, V. – **ČECHOVÁ, J. – **DOBIÁŠ, J. – DOLEŽAL, F. – **DOSTÁL, d. – **DUFFKOVÁ, R. – **FADRHONSOVÁ, V. – **FUČÍK, P. – **FOREJT, K. – FUKSA, P. – **GOLDSTEINOVÁ, D. – HAKL, J. – **HLOŽEK, M. – **HOMOLOVÁ, A. – HREVUŠOVÁ, Z. – **JÁCHYMOVÁ, B. – **JANSKÝ, B. – **KAPLICKÁ, M. – **KONEČNÁ, J. – **KRÁSA PH.D., d. – **KRÁTKÝ, M. – **KULHAVÝ, Z. – **LACHMANOVÁ, Z. – **LANGHAMMER, J. – **LEXA, M. – **LIŠKA, M. – **LOCHMAN, V. – **MAZÍN, V. – **METELKOVÁ, A. – **NEUDERTOVÁ HELLEBRANDOVÁ, K. – **NIETSCHEOVÁ, J. – **PELÍŠEK, I. – SKALICKÁ, J. – **SOUKUPOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, M. – **ŠANDA, M. – ŠANTRŮČEK, J. – **ŠEDA, S. – **ŠEFRNA, L. – **ŠTYCH, P. – **TACHECÍ, P. – **TOLASZ, R. – **VLČEK, L. – VOJAR, J. – **ZAJÍČEK, A. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce (Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika). Praha: Povodí Vltavy, státní podnik, 2017, 272s. ISBN 978-80-270-2488-9.

Certifikované metodiky

FUČÍK, P. – ZEMEK, F. – HAKROVÁ, P. – SVOBODOVÁ, M. – ZAJÍČEK, A. – ŠLACHTA, M. – PIKL, M. – DUFFKOVÁ, R. – MRKVIČKA, J. – BYSTŘICKÝ, V. – PROCHÁZKA, J. – SKALICKÝ, M. – HOLUBÍK, O. – MORAVCOVÁ, J. – NOVOTNÝ, J. – SKALICKÁ, J. – PETERKOVÁ, J. – MUSIL, M. – ŠANTRŮČEK, J. – MATOUŠKOVÁ, V. – BROM, J. – HANUŠ, J. – NOVOTNÁ, K. – HUISLOVÁ, P. Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině, A methodology for assessing the impact of cattle grazing on soil properties, water quality and quantity, plant and invertebrates diversity , Cattle grazing, pastures, soil compaction, water quality, plant diversity, pasture invertebrates , 2015, DA - Hydrologie a limnologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, CM 2015 PF, Certifikaci metodiky provedl Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, osvědčením č. 5/2014. Smlouva o uplatnění certifikované metodiky mezi Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a Odborem environmentálních podpor PRV Ministerstva Zemědělství ze dne 12.12.2014 je uložena ve VÚMOP, v.v.i. Osoba pro jednání: Ing. Petr Fučík, Ph.D., VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, Praha 5 156 27, tel. +420257027208, 1. Hodnocení vlhkostních poměrů půd pastevních areálů na základě DMT pro potřebu návrhu rozmístění logistických prvků (napáječky, příkrmiště) a rozdělení pastviny na areály tak, aby bylo minimalizováno narušení vegetace, půdy a tím odnosu a vyplavování živin či polutantů do vod. a. náklady na zavedení se rovnají ceně pracovní síly, která provede vyhodnocení z 4G modelu. Vlastní model je pro státní správu k dispozici zdarma z CUZK. náklady cca 5 Kč/ha b. přínos mimoprodukční a ekosystémový (zabránění eroze, snížení odnosu živin či polutantů do vod) cca 3 000 Kč/ha 2. Hodnocení kvality a dodržování režimu pastvy v zájmových oblastech (např. LFA, ochranná pásma vodních zdrojů, chráněná území) související s dotacemi pro management pastvin a. náklady na laserové skenování a zpracování dat při jednorázovém snímání v řádu cca 100 km2 cca 35 Kč/ha b. přínos ušetřením pracovních sil a získáním informace za zájmové území v termínu určeném ke kontrole pro dotace cca 200 Kč/ha , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor environmentálních podpor PRV Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, 12.12.2014, č. osvědč. 5/2014 MZe

Ostatní výsledky

Druhová skladba vybraných neobhospodařovaných luk a pastvin v rámci CHKO Šumava Ing. Steklová Jitka; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Česká Jana, CSc., 2007

Botanický průzkum v bývalém vojenském prostoru Mladá (střední Čechy) – lokalita Pozorovatelna Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; Hajzlarová Petra, 2007

Floristický průzkum a návrh managementu v bývalém Vojenském výcvikovém prostoru Mladá (střední Čechy) – lokalita V hlinkách Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; Kopecká Veronika; Kutscherauerová Michaela, 2007

Hodnocení lučních porostů vybraných ploch s výskytem chráněných motýlů rodu Maculinea doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka, 2008

Vývoj vegetace rekultivované luční plochy na výsypce „Radovesická” (severní Čechy, CZ) doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Hakl Josef, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; Ing. Česká Jana, CSc., 2008

Floristický průzkum lokality “Pozorovatelna” (bývalý VVP Mladá-Milovice, CZ) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Hajzlarová Petra, 2008

Fenotypová proměnlivost plevelné řepy (Beta vulgaris L.) na vybraných pozemcích v ČR Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Morfologické rozdíly mezi cukrovou řepou a plevelnou řepou (Beta vulgaris L.) v ranných stádiích jejich vývoje Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; prof. Ing. Pulkrábek Josef, CSc., 2008

Vegetační průzkum v bývalém VVP Mladá-Milovice (CZ) – lokality “Traviny” a “Pod Kateřinou” Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Kopecká Veronika; Kutscherauerová Michaela, 2008

Floristický průzkum VKP “Stráně nad tratí u Minic” (Kralupy nad Vltavou, CZ) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Šejbová Lenka, 2008

Druhová skladba obhospodařovaných a neobhospodařovaných trvalých travních porostů (CHKO Šumava, CZ) Ing. Steklová Jitka; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Ing. Česká Jana, CSc., 2008

Vegetation Survey at the Former Military Area "Mlada" (Central Bohemia, Czech Republic) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. Ing. Hejnák Václav, Ph.D.; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2008

Structural Features of Weed Beet (complex of Beta vulgaris L.) in the Czech Republic Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka, 2009

Památné stromy v národním parku Šumava Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc.; Žižková Jaroslava, 2009

Příspěvek k floristickým poměrům okolí Třesického rybníka (východní Čechy) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; Ing. Steklová Jitka; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

Neselektivní herbicidy: klíčivost a morfologické změny rostlin plevelné řepy (Beta vulgaris L.) Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Ing. Steklová Jitka, 2009

Vegetační diverzita podhorských trvalých travních porostů v závislosti na managementu (CHKO Šumava, katastr Kašperské Hory) Ing. Steklová Jitka; Mgr. Skalický Milan, Ph.D.; doc. RNDr. Novák Jan, DrSc., 2009

NOVÁK, J. – ČESKÁ, J. – SKALICKÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Spoil heaps after open-cast coal mining: resilience of plant communities. 2010. Növénytermelés, 2010, 59 (Suppl.): 153-156..

SKALICKÝ, M. – SKALICKÁ, J. – NOVÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Land use in former military area "Mlada" (Central Bohemia, Czech Republic): succession of vegetation. 2011. Növenytermeles, roč. 60, č. Suppl. 1, s. 439 – 442. ISSN: 0546-8191.

SKALICKÝ, M. – SKALICKÁ, J. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vegetace trvalých travních porostů vrchovinového typu: vliv managementu. 2012, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2012 (sborník příspěvků z odborného semináře). 5. 12. 2012, ČZU v Praze, s. 65-70. ISBN: 978-80-213-2344-5.

SKALICKÝ, M. – SKALICKÁ, J. – SVOBODOVÁ, M. – MRKVIČKA, J. – FUČÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vegetace trvalých travních porostů vrchovinového typu: vliv pastvy vs. kosení . 2014, Úroda, roč. 62, č. 12, s. 417-420. ISBN: 0139-6013.

SKALICKÁ, J. – NOHEJLOVÁ, L. – DINDOVÁ, A. – VEVERKOVÁ, P.Druhová preference při pastvě ovcí (různá plemena) nebo smíšených stád ovcí a koz. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, s. 57 - 60. ISBN 978-80-213-2707-8.