×
doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.
banner

Granty

2023 – 2025 Grantová agentura České republiky, GA ČR 23-07811S: Interakce parazitů a kovů (metaloidů) v drobných zemních savcích; člen týmu

2023 – 2027 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION LUAUS23050: Vývoj nových chemoterapeutik proti humánním a veterinárním parazitárním infekcím; další účastník projektu

2022 – 2024 Technologická agentura České republiky, TA ČR SS05010070: Šíření invazních druhů parazitů a jejich drtivé dopady na biologickou rozmanitost původních druhů přežvýkavců; další řešitel

2020 – 2022 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION LTAUSA19109: Nové strategie pro vývoj antiparazitárních molekul jako humánních a veterinárních léčiv; další účastník projektu

2019 – 2021 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INTER-EXCELLENCE, INTER-COST LTC19018: Pilotní strategický plán boje s rezistentními kmeny parazitických červů v českých hospodářských chovech přežvýkavců; další účastník projektu

2018 – 2021 European Cooperation in Science and Technology, COST CA16230:  Combatting anthelmintic resistance in ruminants; člen řídícího výboru a zástupce ČR                                                                     

2018 – 2019 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20182005: Morfologická determinace a molekulárně-genetická analýza variability parazitických hlístic rodu Setaria detekovaných u spárkaté zvěře na území České republiky; spoluřešitel                                                        

2017 – 2019 Technologická agentura České republiky, TA ČR TJ01000009: Vyhodnocení rizik invazního parazita Ashworthius sidemi pro oborní chov spárkaté zvěře v České republice, tlumení ashworthiózy a prevence jejího šíření; mentor týmu 

2016 – 2018 Grantová agentura České republiky, GA ČR 16-07441S: Dlouhodobý vliv různých druhů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností; člen týmu

2016 – 2017 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20162012: Rizikové faktory pro vznik rezistence gastrointestinálních hlístic na benzimidazolová anthelmintika v chovech koz v České republice; spoluřešitel

2015 – 2018  Národní agentura pro zemědělský výzkum, NAZV QJ1510038: Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat; klíčová osoba týmu

2011 – 2014 Národní agentura pro zemědělský výzkum, NAZV QI111A199: Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí; klíčová osoba týmu                                                                            

2011 – 2012 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20112008: Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta; spoluřešitel                                                              

2011 – 2012 Celouniverzitní grantová agentura ČZU v Praze, CIGA 20112010: Transport a akumulace olova v systému hostitel parazit; spoluřešitel

2007 Interní grantová agentura FAPPZ ČZU v Praze, IGA 21260/1312/213108: Proteolytická aktivita hypobiovaných larev hlístice Teladorsagia circumcincta; hlavní řešitel

2006 Interní grantová agentura FAPPZ ČZU v Praze, IGA 21260/1312/3168: Teladorsagia circumcicnta – indukční faktory pro vznik hypobiózy; hlavní řešitel


Liška obecná (Vulpes vulpes) a její endohelminti jako bioindikátoři zatížení prostředí těžkými kovy

GA FAPPZ, 2008-2008

Pilotní strategický plán boje s rezistentními kmeny parazitických červů v českých hospodářských chovech přežvýkavců

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019-2021

Nové strategie pro vývoj antiparazitárních molekul jako humánních a veterinárních léčiv

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020-2022

Šíření invazních druhů parazitů a drtivé dopady na biologickou rozmanitost původních druhů přežvýkavců

Technologická agentura ČR, 2022-2024

Vývoj nových chemoterapeutik proti humánním a veterinárním parazitárním infekcím

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2023-2027