×
doc. Ing. arch. Jan Vaněk, CSc.
banner

Životopis

Architekturu jsem studoval v Praze na ČVUT, kde jsem studia ukončil v roce 1975 diplomovou prací na téma Krytý bazén pro Zahradní město v Praze 10. Po absolvování FA ĆVUT jsem nastoupil jako projektant v PPÚ v Praze 7. Práci jsem přerušil na 12 měsíců vojenské služby, od září r. 1977 jsem nastoupil  na FA ČVUT  jako asistent, později jako odborný asistent na katedře Architektonické tvorby. Během svého působení na fakultě jsem asistoval v atelierech architektonické tvorby od 2. Do 6 ročníku a vedl některá cvičení z typologie.  V roce 1987 jsem obhájil kandidátskou práci na téma Architektura  knihoven – studijních a informačních center vysokých škol. V roce 1989 jsem byl jmenován docentem pro obor Občanské stavby.  

Při svém působení na FA ĆVUT jsem pracoval jako architekt a vytvořil řadu autorských prací  a soutěžních návrhů, z nichž některé byly oceněny. Blíže viz příloha.

Od roku 1990 pracuji ve vlastní projekční kanceláři, v roce 1993 jsem získal autorizaci ČKA. V kanceláři jsem spolupracuval s řadou architektů a kooperuji se stálým týmem projektantů stavební a speciálních profesí. Z nejvýznačnějších spolupracovníků byl Jiří Kryl a stavební projekční atelier APS – spoluautoři a spolupracovníci nejvýznačnějších realizací. Od roku 1999 jsem změnil statut kanceláře na společnost s ručením omezeným, nyní je firma registrována jako:

                                                                                                                                          

SPOLEČNOST  W/4 ARCHITEKTI s.r.o se sídlem v Praze 7, Gerstnerova 7.

 

V této firmě, jejímž jsem výlučným majitelem pracuji jako architekt, práce zahrnuje všechny činnosti od úvodních konzultací, vyhodnocení možností staveniště, projednání záměrů, technických standardů budoucí stavby, přes všechny fáze projekční přípravy, a inženýringu projektu při projednání s veřejnoprávními orgány, dále  spoluúčast při výběru dodavatele stavby, dozory během výstavby, předání stavby, její kolaudaci, vybavení interiérem a uvedení do provozu.  

Předprojektová a projektová příprava a realizace nejrůznějších druhů staveb a jejich souborů přinesla  zkušenosti s obytnými soubory, administrativními komplexy, obchodními soubory, firemními centry, nájemními administrativně provozními budovami, provedením novostaveb i rekonstrukcí.

Realizační stupně dokumentace zajišťujeme s naším stabilním týmem projektantů všech speciálních technických a stavebních profesí včetně statiky, máme zkušenosti s integrovanými systémy „inteligentních budov“. Při dotváření charakteru námi navrhovaných staveb a prostorů spolupracujeme s předními českými umělci.

Od r. 2011 působím jako docent na katedře Krajinné a zahradní architektury ČZU v Praze 6 Suchdole, Kromě vedení atelierů „Úvodu do projektování“;  „Navrhování sídelní zeleně“ ; „Tvorba krajiny“ přednáším obory Základy zahradní a krajinné architektury a Historie architektury a umění. Podílím se na odborné práci katedry. 

 

                                                                                               ………………………………………….

                                                                                               Doc. Ing. Arch. Jan Vaněk,CSC