×
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
banner

Grantové projekty

Grantové projekty České zemědělské univerzity v Praze

Název projektu:

Využití techniky RAPD markerů pro identifikaci odrůd brambor (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.) a chmele (Humulus lupulus L.)

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční  prostředky:

95 000,- Kč

Doba řešení:

1996 - 1998

 

 

Název projektu:

Charakteristika DNA patotypů háďátka bramborového (Globodera rostochiensis a Globodera pallida) RAPD technikou

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční  prostředky:

98 100,- Kč

Doba řešení:

1997 - 1999

 

 

Název projektu:

DNA markery genů rezistence jabloní (Malus sp.) vůči strupovitosti (Venturia inaequalis CKE) založené na PCR

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční  prostředky:

115 000,- Kč

Doba řešení:

1999 -  2001

 

 

Název projektu:

Studium variability odrůd jabloní na základě polymorfismu nukleových kyselin

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční  prostředky:

navrženo 75 000,- Kč

Doba řešení:

2002 -  2004

 

Výzkumný záměr MSM 412100002 „Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné produkce“

Odpovědný řešitel:

prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

Řešitel dílčího úkolu VZ:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční  prostředky:

70 000,- Kč

Doba řešení:

2000-2001

 

Projekty grantových agentur České republiky

Název projektu, programu:

Detekce a identifikace původce stéblolamu Pseudocercosporella herpotrichoides užitím metod polymerázové řetězové reakce

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

557 000,- Kč

Instituce :

GAČR

Doba řešení:

1997 - 1999

 

 

Název projektu, programu:

Inovace šlechtitelských metod za účelem zkrácení doby tvorby nových hybridních odrůd

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

471 000,- Kč

Instituce :

MZe -NAZV

Doba řešení:

1999-2001

 

 

Název projektu, programu:

Analýza donorů rezistence k háďátku bramborovému v genofondu bramboru pomocí DNA markerů

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

765 000,-

Instituce :

MZe - NAZV

Doba řešení:

1999 - 2001

 

 

Název projektu, programu:

Vývoj molekulárních metod diagnostiky karanténních háďátek

Odpovědný řešitel:

Spoluřešitel na KGŠ:

prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

190 000,- Kč

Instituce :

MZe -NAZV

Doba řešení:

1999-2001

 

 

Název projektu, programu:

Využití genetických markerů pro tvorbu nových odrůd jabloní s kumulovanými geny rezistence vůči strupovitosti (Venturia inaequalis CKE)

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

880 000,- Kč

Instituce :

MZe NAZV

Doba řešení:

2001-2004

 

 

Název projektu, programu:

Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

350 000,- Kč

Instituce :

MZe -NAZV

Doba řešení:

2001-2004

 

 

Název projektu, programu:

Metody hodnocení účinnosti produktů transgenů geneticky modifikovaných organismů v ochraně rostlin a posuzování rizik při jejich zavádění

Odpovědný řešitel:

Spoluřešitel na KGŠ:

prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

200 000,- Kč

Instituce :

MZe NAZV

Doba řešení:

2001-2004

 

 

Název projektu, programu:

Studium odolnosti pšenice seté (Triticum aestivum) k BYDV

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

572 000,- Kč

Instituce :

MZe -NAZV

Doba řešení:

2005-2008

 

 

Název projektu, programu:

Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

1 567 000,- Kč

Instituce :

MZe -NAZV

Doba řešení:

2008-2012

 

 

Název projektu, programu:

Využití DNA markerů pro identifikaci patotypů háďátka bramborového

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

40 000,- Kč

Instituce :

FRVŠ MŠMT

Doba řešení:

2000

 

 

Název projektu, programu:

Praktikum z molekulární genetiky rostlin a molekulární fytodiagnostiky

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

290 000,- Kč

Instituce :

FRVŠ MŠMT

Doba řešení:

2001

 

 

Název projektu, programu:

Markery genů rezistence bramboru vůči plísni bramborové založené na PCR

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

50 000,- kč

Instituce :

FRVŠ MŠMT

Doba řešní:

2001

 

Název projektu, programu:

Studium barvy plodů a autoinkompatibility jabloní s využitím DNA markerů

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

80 000,- kč

Instituce :

FRVŠ MŠMT

Doba řešní:

2003

 

 

Název projektu, programu:

Inovace vybavení genetické laboratoře pro výuku předmětů zaměřených na aplikaci molekulární genetiky a biotechnologií v zemědělství

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

991 000,- Kč

Instituce :

FRVŠ M3MT

Doba řešení:

2006

 

 

Název projektu, programu:

Modernizace laboratoře genetických analýz technikami založenými na principu kapilární elektroforézy

Odpovědný řešitel:

doc. Dr. Ing. Pavel Vejl

Finanční prostředky:

1 696 000,- Kč

Instituce :

FRVŠ MŠMT

Doba řešení:

2010