×
doc. Dr. Ing. Pavel Vejl
banner

Životopis

Průběh vzdělání:                 

1986    maturita na gymnáziu v Kladně

1991    VŠZ v Praze, obor rostlinné biotechnologie

1998    akademicko-vědecký titul doktor ve studijním oboru speciální produkce rostlinné

2003    docent pro obor aplikovaná genetika a šlechtění      

Po ukončení vysokoškolského studia v roce 1991 jsem byl přijat do doktorského postgraduálního studia na katedře genetiky a šlechtění Vysoké školy zemědělské v Praze, kde jsem zpracoval doktorskou disertační práci s názvem „Využití genetických markerů pro tvorbu dihaploidů pšenice obecné (Triticum aestivum L.). Doktorské postgraduální studium jsem úspěšně zakončil obhajobou disertační práce v roce 1998.

            V roce 1992 jsem byl přijat na místo odborného asistenta pro výzkum na katedře genetiky a šlechtění Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 2003 jsem úspěšně obhájil habilitační práci na téma „Genetické markery ve šlechtění rostlin a semenářství“ a byl jsem jmenován docentem pro obor aplikovaná genetika a šlechtění. V roce 2010 jsem se stal vedoucím Katedry genetiky a šlechtění naší fakulty.

            V pedagogické oblasti garantuji výuku předmětů genetika obecná, genetika rostlin, cytologie a karyologie, obecná molekulární biologie a genové technologie pro pro bakalářské a magisterské studijní obory. V oblasti postgraduálního vzdělávání jsem garantem předmětů molekulární genetika, molekulární genetika speciální a molekulární genetika a šlechtění. Od roku 2003 je členem oborové rady Speciální produkce rostlinná pro postgraduální studium FAPPZ ČZU v Praze. V roce 2001 jsem se zapojil do akreditace magisterských studijních směrů a oborů na FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze a stal jsem se garantem magisterského studijního oboru „Šlechtění rostlin“.

Současně zastávám funkci vedoucího laboratoře genetických analýz FAPPZ ČZU v Praze, která v minulých letech zajišťovala řadu odborných kurzů, se zaměřením na moderní metody genetické analýzy, určených zaměstnancům univerzity a ostatních odborných pracovišť. Praktické zkušenosti a teoretické poznatky získané v oblasti molekulární genetiky využívám rovněž při vedení diplomových prací s tematikou genového inženýrství. Jsem vedoucím diplomových prací zaměřených na aplikovanou genetiku rostlin. V současné době jsem rovněž školitelem několika postgraduálních doktorských studentů.

            Ve vědeckovýzkumné činnosti se věnuji molekulárním analýzám a markerování některých znaků u rostlin a živočich. Výše uvedenou problematiku řeším ve spolupráci s řadou výzkumných ústavů. Během svého působení na ČZU v Praze jsem byl řešitelem a spoluřešitelem řady vědeckovýzkumných projektů GAČR, NAZV MZe ČR, FRVŠ a ČZU, které se zabývaly genetickým výzkumem. Od roku 2001 jsem členem vědeckých rad Chmelařského institut s.r.o. v Žatci a Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodu s.r.o. VÚRV v Praze. Od roku 2003 jsem byl rovněž členem redakční rady vědeckého časopisu Plant, Soil and Environment. Odborné výsledky jsem publikoval formou řady původních vědeckých prací ve vědeckých časopisech.