×
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc.
banner

Životopis

Prof. Ing. Karel  V o ř í š e k, CSc.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky

 

Odborný růst:            1958-1962      střední škola

                                    1962-1967      Agronomická fakulta (zoot. obor), VŠZ, Praha

                                    1968-1973      věd. aspirantura (kandidát zemědělsko-lesnických věd)

                                    1980                docent - zemědělská mikrobiologie

                                    1994                profesor - zemědělská mikrobiologie

Praxe:                        1965-1971      VŠZ technik

                                   1971-1981      VŠZ odborný asistent

                                   1981-1994      VŠZ docent

                                   1985-1997      ČZU AF proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost

                                   1986-2008      ČZU vedoucí katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky

                                   1994 trvá        ČZU profesor

                                    l997-2003      ČZU děkan AF

                                   2009-2011      ČZU zást. vedoucího KMVD

 

 

Členství ve vědeckých společnostech:

                                   European Federation of Biotechnology

                                   Československá společnost mikrobiologická

                                   Biotechnologická společnost (člen předsednictva)

                                   Člen redakční rady vědeckého časopisu „Plant, Soil and Environment“

                                   Člen redakční rady vědeckého časopisu „Journal of Central European Agriculture“

                                   Člen oborové rady doktorského studia

Členství ve vědeckých radách:

                                   Odbor výživy rostlin VÚRV v Praze Ruzyni

Členství v komisích pro hodnocení projektů výzkumu

                                   Komise pro hodnocení výzkumných záměrů MŠMT (předseda)

                                   Člen Výboru Fondu rozvoje vysokých škol

                                   Člen komise pro hodnocení výzkumných ústavů AV ČR

Členství v dalších organizacích

                                   Rada vysokých škol (člen)

                                   Člen zemědělské subkomise při Akreditační komisi MŠMT ČR

                                   Euroleague for Life Sciences (Task Force)

Zahraniční pobyty: dlouhobé stáže - USA, SSSR, Velká Britanie

                                  krátkodobé stáže a pobyty – Polsko 8x , Velká Britanie 3x, Francie 3x, Bulharsko 2x,

                                               Holandsko, Německo, Vietnam, Dánsko, Turecko (+ řada účastí na konferencích)

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti zpočátku jsem se zabýval především gastrointestinální mikroflórou (GM) monogastrických zvířat: vznik GM a vývoj, ovlivnění  GM výživou, teoretické základy využití probiotik na bázi mléčných bakterií pro optimalizací složení GM, vlastnosti mléčných bakterií. Výsledkem byla řada publikací, jedna monografie, kandidátská disertační a habilitační práce. Dále jsem se také věnoval se radiační sterilaci aktivovaných kalů a jejich využitím. V půdní mikrobiologii (rozhodující vědecká aktivita v posledním období) jsem se zaměřil na problematiku hodnocení biologické aktivity půdního prostředí - jsem vedoucím kolektivu, který dlouhodobě studuje vliv obhospodařování, půdních genetických druhů, antropogenní činnosti na ukazatele mikrobiálních aktivit (C biomasy, mineralizační aktivity, nitrifikace, frekvenci mikrobního osídlení aj.). Byl jsem také spoluřešitelem úkolu studujícího fosfát-solubilizační aktivitu půdních mikroorganismů. Podílel jsem se na organizaci řady mezinárodních konferencí (např. Humus et Planta, Pathways and consequences of dissemination of pollutants in the biosphere, aj.). Zpracoval jsem řadu posudků na vědecké práce, návrhy projektů, závěrečné zprávy, aj. Byl jsem předsedou či členem komisí pro profesorská a habilitační řízení. V současné době se podílím na řešení výzkumného záměru a grantu NAZV. Byl jsem řešitelem či spoluřešitelem 6 projektů FRVŠ. Více jak jedno období jsem byl členem Dozorčí rady Fondu rozvoje vysokých škol.

Výsledky pravidelně publikují jako původní vědecké práce, referáty a postery na konferencích, odborné publikace apod.

Aktuálně přednáším předměty „Mikrobiologie I“, „Zemědělská mikrobiologie“, „Biotechnologie“, „Mikrobiologie a biotechnologie“, „Základy mikrobiologie“ a „Agricultural and Environmental Microbiology“ v magisterském a bakalářském studiu na ČZU Praha. Na UK Praha přednáším předmět Biologie půdy. Zabezpečuji rovněž výuku v doktorských studijních programech. Pravidelně vedu diplomové práce, jsem školitelem doktorského studia v oboru obecná zootechnika a obecná produkce rostlinná (specializace zemědělská mikrobiologie), pod mým vedením ukončilo doktorské studium šest studentů. Podílím se na akreditaci studijních programů tím, že jsem členem subkomise Akreditační komise MŠMT.

Praha, srpen 2011