×
doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D.
banner

Výzkum

Výzkum je spletitá cesta hledání plná slepých uliček vedoucí od nápadu k jeho realizaci.

 

Stanovení genetických markerů vhodných pro diferenciaci bioras Ditylenchus dipsaci pomocí SCAR

Grantová agentura ČR, 2003-2005

Vývoj a ověření alternativních prostředků ochrany zeleniny proti fytofágním háďátkům v podmínkách ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2008

Vývoj biologických metod ochrany rostlin proti fytoparazitickým háďátkům uplatnitelných v integrovaných systémech rostlinné produkce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Mimořádná stipendia studentů magisterského oboru Rostlinolékařství

GA FAPPZ, 2011-2011

Nová užitá technologie a nová fumigační komora na použití kyanovodíku pro fytokaranténu komodit a dřeva a uchování kvality osiv a dalších rostlinných materiálů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2011-2014

Zlepšení podmínek pro práci diplomantů na Katedře ochrany rostlin FAPPZ a zvýšení jejich zainteresovanosti na dosažených výsledcích

GA FAPPZ, 2012-2012

Vývoj nových metod ochrany obilnin a zeleniny proti významným patogenům a škůdcům pomocí botanických pesticidů využitelných v ekologickém i integrovaném zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací

GA FAPPZ, 2013-2013

Výzkum metod integrované ochrany řepy cukrové proti háďátku řepnému

Technologická agentura ČR, 2014-2017

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu

GA FAPPZ, 2014-2014

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu

GA FAPPZ, 2015-2015

Zvýšení zainteresovanosti studentů Mgr. oborů na výsledcích výzkumu Katedry ochrany rostlin FAPPZ ČZU v rámci řešení diplomových prací a získání předběžných výsledků v nových směrech výzkumu

GA FAPPZ, 2016-2016

Světově nová technologie aplikace přípravku Etandinitryl EDN k ošetření půdy a půdních substrátů jako ekologická alternativa k methylbromidu

Technologická agentura ČR, 2017-2020

Nová fumigační technologie k eradikaci invazivních a karanténních druhů škůdců šířených v surovinách v ČR a EU

Technologická agentura ČR, 2017-2018

Ochrana jahodníku před rostlinnými patogeny rodu Phytophthora

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2019

Inovace ochrany rostlin při produkci a skladování cukrové řepy

Technologická agentura ČR, 2019-2022

Zvýšení rentability pěstování řepy cukrové v kontextu zvýšeného výskytu virových žloutenek a trvale udržitelného snižování podílu pesticidů v EU

Technologická agentura ČR, 2022-2025