×
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
banner

Výzkumné aktivity

Stanovení vláhových nároků polních plodin (spolupráce s Dr. Ing. Jan Pivec)

 • Stanovení aktuální evapotranspirace pomocí systému BREB (Bowen ratio energy balance)
 • Měření aktuální transpirace metodou sapflow (SHB - Stem Heat Balance)

Systém BREB v porostech cukrové řepy, ječmene jarního a kukuřice seté

Vliv systémů zpracování půdy na základní fyzikální vlastnosti půdy (spolupráce s Dr. Ing. Jan Pivec a Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.)

 • Měření teploty půdy pomocí odporových teploměrů Pt 1000 + MicroLog T3
 • Měření vlhkosti půdy čidly CS 615 Water Content Reflectometer
 • Stanovení vodního potenciálu půdy pomocí čidel Gypsum block GB3 + MicroLog SP3 a Watermark + MicroLog SP
 • Stanovení propustnosti půdy pro vzduch (Air Permeability) přístrojem PL 300 Air Permeability Meter
 • Měření penetračního odporu půdy penetrometrem PN-10
 • Stanovení stability půdních agregátů přístrojem Wet Sieving Apparatus

                                 

  Instalace čidel CS 615             Instalace čidel Watermark             Měření penetračního odporu půdy

Stanovení vlivu porostů na distribuci srážek a hodnoty kapkové eroze v závislosti na pěstebních systémech (spolupráce s Dr. Ing. Jan Pivec a Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.)

 • Měření stoku vody po lodyze (ambulantní a kontinuální metody)
 • Stanovení porostní srážky (ambulantní a kontinuální metody)
 • Stanovení hodnot kapkové eroze pomocí záchytných trychtýřů (ambulantní záznam)

                               

                          Stanovení porostní srážky                              Stanovení stoku vody po stéble kukuřice

Instalace záchytných trychtýřů pro stanovení kapkové eroze

Vliv abiotických faktorů na fyziologické projevy kulturních a plevelných rostlin a jejich semena (spolupráce s Dr. Ing. Jan Pivec a Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.)

 • Stanovení vodního potenciálu listů přístroji Model 600 Pressure Chamber Instrument a PSYPRO v kombinaci s čidly L-51 A
 • Stanovení vodního potenciálu listů a semen pomocí přístroje WP4-C
 • Měření aktuální transpirace metodou sapflow (SHB - Stem Heat Balance)
 • Stanovení  intenzity fotosyntézy a transpirace přístrojem CIRAS 2

Instalace čidel pro stanovení toku vody v rostlině (metoda sapflow)

Komparativní měření pomocí sapflow metru a systému CIRAS 2 na rostlinách slunečnice roční