×
doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Stručná charakteristika vyučovaných předmětů:

Základní agrotechnika I

Předmět je koncipován pro studenty bakalářského prakticky zaměřeného studia v  oboru Rostlinná produkce (ABR). Vyučován je v rámci kombinované a prezenční formy studia. Náplň předmětu se skládá z obecného úvodu do problematiky systémového vnímání zemědělské výroby a vývoje zemědělských systémů na zemědělské půdě. Dále zahrnuje problematiku studia vzájemných interakcí mezi abiotickými faktory prostředí a polními plodinami. Zásadní význam je v předmětu věnován obecným zásadám tvorby osevních postupů a požadavkům polních plodin na jejich řazení do osevních sledů. Součástí obsahové náplně je rovněž nproblenatika pěstování meziplodin.

 

Základní agrotechnika II

Předmět je koncipován pro studenty bakalářského prakticky zaměřeného studia v  oboru Rostlinná produkce (ABR). Vyučován je v rámci kombinované a prezenční formy studia. Náplň předmětu navazuje na předmět Základní agrotechnika I. Obsahová část předmětu se skládá ze dvou částí. První část je věnována problematice zpracování půdy. Podrobně pojednává o problematice základního zpracování půdy, o zpracování půdy před setím a sázením a o kultivaci porostů polních plodin během vegetace. Druhá část je věnována otázkám souvisejících s biologií plevelných druhů, s interakcí mezi porosty plodin a plevely a s možnostmi regulace plevelů na zemědělské půdě.

 

Soustavy hospodaření

Předmět se vyučuje v oboru Rozvoj venkova (ATZV a ATZVKS) a v oboru Udržitelné využívání přírodních zdrojů (ATP a ATPKS), které jsou určeny pro studenty bakalářského teoretického zaměřeného studia. Cílem předmětu je studenty seznámit s problematikou systémového vnímání zemědělství, s otázkami vlivu abiotických faktorů na polní plodiny, s problematikou osevních postupů, zpracování půdy a herbologie. Náplň předmětu je podmíněna vzdělávacím cílům oborů a odpovídá požadavkům kladeným na studenty teoretických oborů.

 

Zakládání porostů polních plodin

Předmět patří spíše do kategorie povinně volitelných předmětů. Je určen studentům magisterských studijních oborů, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti a upevnit stávající dovednosti z hlediska problematiky zpracování půdy a studia interakcí mezi prostředím a porosty polních plodin. V rámci výuky je značný důraz kladen na seznámení se studentů s problematikou měření a vyhodnocování vlivu zpracování půdy a porostů na abiotické faktory prostředí.

Garantované předměty

AAA12E Základní agrotechnika I.
AAA13E Základní agrotechnika II.
AAA43E Zakládání a vedení porostů
AAA76E Soustavy hospodaření - Bc.
AAA78E Základní agrotechnika I.
AAA79E Základní agrotechnika II.
AAA94E Zakládání a vedení porostů
AAT02E Monitoring biologických procesů – Mgr.
AUA33Z Praxe odborná
AUA83Z Praxe odborná
DAAA04Y Základní agrotechnika