×
Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Vede cvičení a zajišťuje přednášky vybraných témat z předmětů:

Mimoprodukční využití půdy (ATA16E, ATA82E, ATA85E)

Cílem předmětu je získání základních poznatků o využívání půdy, která není dočasně nebo trvale určena pro běžnou zemědělskou produkci. V přednáškách a praktických cvičeních se studenti seznámí se způsoby ukládání půdy do klidu pomocí osevu různými plodinami, s jejich ošetřováním, ekologickými aspekty těchto způsobů hospodaření (vlivy na životní prostředí, kvalitu půdního fondu a vod). Předmět dále pojednává o alternativních způsobech využití biomasy. Součástí předmětu je encyklopedický přehled trávníkářství.

Účelové travní porosty (ATX03E, ATX70E)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními druhy trav pro pícní a trávníkové porosty, s jejich ekologickými požadavky, biologickými a morfologickými vlastnostmi, pěstováním, různými způsoby využití a vlivy na prostředí (ochrana půdy, vody, biodiverzita aj.). Obsahem praktických cvičení je především seznámení s vlastnostmi různých typů porostů, hodnocení jejich kvality i pěstitelských technologií z výše uvedených hledisek.

Pícninářství a pastvinářství (ATA24E, ATA25E)

Cílem předmětu je získání znalostí o využití pícních plodin pěstovaných na orné půdě a trvalých travních porostech. Studenti se seznámí s produkčním a ekologickým významem trvalých travních porostů a jejich základním a běžným ošetřováním. V praktických cvičeních je kladen důraz na morfolgickou charakteristiku základních a doplňkových druhů trav a jetelovin využívaných na orné půdě a v trvalých travních porostech. Další náplní je hodnocení botanické skladby travních porostů a posouzení kvality konzervované píce.

 

Podílí se na výuce předmětů:

Pěstování rostlin 2 (ARA23E, ARA84E)

Fyto 2 (ARA28E, ARA87E)

Pěstování rostlin (ART01E, ART71E)

 

 

 

Garantované předměty

ATA24E Pícninářství a pastvinářství - Bc.
ATA35E Alternativní hospodaření na půdě
ATA71E Účelové travní porosty - Bc.
ATA72E Alternativní hospodaření na půdě
ATA76E Pícninářství a pastvinářství
ATX03E Účelové travní porosty - Bc.