×
doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
banner

Výzkum a granty

Je řešitelem a spoluřešitelem řady národních projektů i projektů mezinárodních:

 Je koordinátorkou týmu zabývajícím se: 

  • Zranitelnost produkce chmele v důsledku sdružených klimatických a meteorologických událostí 

  • Porozumění a modelování sdružených klimatických a meteorologických událostí a jejich vlivu na výnos a kvalitu řepky
  • Modelování dopadů klimatické změny na růst a vývoj teplomilných zelenin
  • Metody monitorování vývoje plodin a zásoby vody v půdě na základě družicových dat, která jsou získávána Spektroradiometrem MODIS na družici Terra

Success stories of the International Credit Mobility KA107 project


IMDROFLOOD:

Komplexní studium sucha v rámci mezinárodního projektu Sucho-Povodí řeší různá opatření ke zlepšení zmírnění dopadu sucha a záplav na úrovni povodí, a rozšiřuje spolupráci se zeměmi dlouhodobě a velmi aktivně pracujícími na strategiích eliminace hrozby sucha. Všechny tyto akce jsou prováděny v různých povodích Evropy (Moldávie, Rumunsko, Španělsko, Portugalsko a Estonsko) a Jižní Afriky (Jihoafrická republika), což přináší kontrastní podmínky životního prostředí a kvality života. K tomu používáme aktuálně dostupných informačních zdrojů (meteorologické, hydrologické a dálkový průzkum Země) a získáváme tak nové a důležité informací pro zvládání rizik povodní a sucha.


COST pro monitorování sněhové pokrývky v Evropě

Akce se zaměřuje na tři hlavní cíle:

  1. Měření fyzikálních vlastností sněhu (standardizace Měřící systém sněhových charakteristik, rozšiřování a archivování dat)
  2. Metody asimilace dat pro Numerické modely předpovědi počasí 
  3. Hydrologické a klimatické modely a Využití sněhových charakteristik v různých oborech

V rámce akce bylo prováděno distribuce strukturovaných dotazníků pro inventarizaci současných měřících systémů sněhových charakteristik v Evropě. Zúčastnili se 31 států. Některý výsledky dotazníkového šetření:  je míra využití informací o sněhu jednotlivými obory a Geografická struktura odpovědí respondentů na otázky v dotazníků. Přehled rozmístění systémů pro měření sněhových makrofyzikálních vlastností: a) výška sněhové pokrývky, b) přítomnost sněhu na zemi, c) vodní hodnota sněhové pokrývky, d) hustota sněhu. Výsledky akce byli publikovaný a sumarizovány do: JOCSNOW, Geoscíences a  European snow booklet – referenční kniha mající za úkol rozšířit a zdokonalit současné znalosti vědecké komunity a služeb zabývajících se měřením a sledováním sněhových charakteristik. 

Zavádění nových metodik a podpora experimentální práce studentů 1. a 2. ročníku doktorského studia

GA FAPPZ, 2020-2021