×
doc. Dr. Mgr. Vera Potopová
banner

Pedagogická činnost

Průběžná inovace výuky:

 • studijní materiály zveřejněné na Moodle - výukový systém pro podporu výuky na ČZU v Praze
 • práce s moderní meteorologických přistrojí při ambulantní měření 
 • vedení bakalářských a diplomových prací
 • ERASMUS - celoživotního učení, studijní a zahraniční přednáškové pobyty
 • Doktorský studijní program:
  • Člen OR doktorského studia – Obecná produkce rostlinná, ČZU
  • Člen OR doktorského studia – Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, MFF UK 

Zajišťování výuky:

 • Základy bioklimatologie – přednášející, cvičící
 • Meteorologie a klimatologie – přednášející, cvičící
 • Základy meteorologie a klimatologie - přednášející, cvičící
 • Základy tropické meteorologie a klimatologie –  přednášející, cvičící
 • Basic Meteorology and climatology – garant, přednášející, cvičící
 • Advanced Meteorology and climatology – garant, přednášející, cvičící

Stručná anotace

 Základy bioklimatologiePředmět vysvětluje základní vztahy mezi počasím, podnebím a živými organismy. Vysvětluje a uvádí v souvislostech biologický význam meteorologických prvků a charakteristik. Zabývá se utvářením mikroklimatu v interiéru i exteriéru v závislosti na biologických systémech. Popisuje nároky a limity živočichů ve vztahu k životnímu prostředí a zároveň řeší legislativní nástroje k jejich dodržování. Řeší druhové rozšíření zvířat v závislosti na klimatických podmínkách a dopady změny klimatu na živé organismy.

Meteorologie a klimatologie: Předmět vysvětluje složení a stavbu atmosféry, vznik, úlohu a destrukci ozonu v atmosféře, oběh tepla a tepelný režim atmosféry, koloběh vody včetně její interakce se zemským povrchem, všeobecnou cirkulaci atmosféry. Zabývá se také studiem utváření klimatu na Zemi a popisem jeho odlišností v jednotlivých regionech, klasifikací podnebí a vymezením klimatických oblastí, prognózou klimatu, studiem kolísání a změnou klimatu (příčiny, projevy i možné důsledky). Extrémní a rizikové meteorologické jevy a jejich dopady na zemědělství, společnost a vodní hospodářství. Během praktických cvičení si studenti osvojí základní metody měření meteorologických prvků a jejich zpracování.

Student bude:

 • schopen orientovat se v základních procesech v atmosféře
 • schopen orientovat se ve způsobech získávání a zpracování dat
 • rozumět procesům vzájemných vztahů půda – rostlina - atmosféra
 • identifikovat extrémní a rizikové meteorologické jevy a jejich dopady na ekosystémy
 • rozumět faktorům a procesům utvářejících klima

Aktivně zapojena v rámci programu ERASMUS+ :

 •  STA: mobilita pedagogických pracovníků na výukové pobyty (Staff Mobility for Teaching Assignements): 
 •  Typ a metoda výuky: praktická cvičení, přednáška, seminář
 •  Jazyk výuky: angličtina, rumunština
 •  Obor výuky na zahraniční instituci: klimatologie, agrometeorologie, geografie
 •  Úroveň výuky: bakalářská, magisterská, doktorská
Zařazení do programu výuky hostitelské instituce:
 • Klimatické změny a jejích dopad na vývoj sucha na globální, regionální a lokální úrovni 
 • Aplikace GIS v agrometeorologie
 • Aplikace nových moderních metod a software v zpracování dat na praktické cvičeni z Meteorologie a klimatologie 
 • Proč a jak využíváme v zemědělském výzkumu klimatické modely?
 • Jaké funkce softwarový model v rostlinné produkci nabízí a v čem může agronomovi pomoci?  
 • Do jaké míry se dají modely požit pro simulaci růstu a vývoje rajčat?