×
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
banner

Výzkum a granty

Výzkum je zaměřen především na:

-  diagnostické metody pro determinaci patogenů a škůdců,

- virové choroby obilnin, cukrové řepy, ovocných a volně rostoucích stromů,

- houbové choroby řepky,

- plíseň bramborovou.

Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin

Ministerstvo zemědělství ČR, 2001-2004

Inovace ekologicky a ekonomicky vhodných postupů ochrany proti plísni bramborové v různých systémech pěstování brambor a monitoring populací patogena.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2003-2004

Vývoj diagnostických metod pro determinaci karanténních háďátek z rodů Aphelenchoides, Bursaphelenchus, Xiphinema a Radolphulus

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Komplexní metoda monitorování a detekce kontaminace skladovaných obilovin a cereálních produktů škůdci pomocí fyzikálně-chemických, imunochemických a molekulárních technik

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2007

Systém produkce certifikované sadby česneku

Ministerstvo zemědělství ČR, 2004-2004

Ochrana proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd k chorobě na základě nových poznatků o epidemiologii patogena se zřetelem na životní prostředí, ekonomické aspekty ochrany a kvalitu produkce

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2009

Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody

Ministerstvo zemědělství ČR, 2006-2009

Ověření a zavedení systému prognózy fomové hniloby – rakoviny stonku řepky (Leptosphaeria maculans) v řepce olejce na základě hodnocení koncentrace výskytu askospor v ovzduší a na základě hodnocení průběhu počasí v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Inovace diagnostických metod a ochranných opatření vůči virovým zakrslostem obilnin a jejich vektorům

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Genotypová diverzita a morfologická variabilita populace Mycosphaerela graminicola, identifikace genů rezistence pšenice a studium obranných reakcí pro využití v kontrole braničnatky pšeničné

Ministerstvo zemědělství ČR, 2008-2012

Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacich patogena a procesech rozkladu hlíz

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Monitoring, diagnostika a práh škodlivosti viróz obilnin a jejich přenašečů v souvislostech stále se měnícího klimatu

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Nové poznatky z biologie a epidemiologie patogenů řepky a jejich rezistence k pesticidům v podmínkách České republiky jako základy racionalizace ochrany proti nim

Ministerstvo zemědělství ČR, 2013-2017

Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti.

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018

Chrakterizace kompatibilityvztahů mezi původci fomového černání stonků a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR

Ministerstvo zemědělství ČR, 2017-2021

Ochrana rostlin jako záruka potravinové soběstačnosti v kontextu probíhajících klimatických změn

GA FAPPZ, 2023-2024