×
prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.
banner

Životopis

Prof. Ing. Pavel Ryšánek, CSc.

Vzdělání a praxe:

 • 1982 VŠZ v Praze, obor fytotechnický
 • 1987 CSc. ÚEB ČSAV (Reprodukce viru v systému rostliny napadené mykoplazmaty)
 • 1987 – 1990 výzkumný a vývojový pracovník VŠÚŘ Semčice (virové choroby cukrové řepy)
 • 1991 – 1999 VŠZ, později ČZU odborný asistent
 • 2000 habilitace (Rizománie cukrové řepy),
 • 2000 vedoucí Katedry ochrany rostlin AF ČZU
 • 2011 jmenování profesorem v oboru ochrana rostlin.

Zahraniční stáže:

 • 1988 3 měsíce Belozerského laboratoř rostlinné virologie Moskevské státní univerzity se zaměřením na ELISA a molekulární hybridizaci v rostlinné virologii,
 • 1990 - 1991 1 rok laboratoř chorob cukrové řepy INRA Colmar se zaměřením na imunocytochemické metody detekce viru žluté nekrotické žilkovitosti řepy,
 • 1993 3 měsíce tamtéž se zaměřením na molekulární hybridizaci in situ.

Pedagogická práce:

 • výuka v předmětech Obecná fytopatologie, Ochrana zahradních plodin - choroby, Ochrana polních plodin - choroby, Choroby polních a zahradních plodin, Ochrana polních plodin, Ochrana zahradních plodin, Ochrana rostlin v tropech a subtropech, Fundamentals of Plant Protection, General Phytopathology, Diseases of Crops of Temperate Climate,
 • garant magisterského oboru rostlinolékařství na FAPPZ ČZU,
 • od r. 1993 školitel doktorandů, dosud (2014) obhájilo 36 doktorandů, z toho 6 zahraničních, v současnosti školí 12 doktorandů a další mají před obhajobou,
 • od r. 2003 předseda oborové rady doktorského studia Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin na FAPPZ ČZU.

Členství ve vědeckých radách:

 • od 1999 odbor rostlinolékařství VÚRV Praha - Ruzyně,
 • od 2000 AF (FAPPZ) ČZU,
 • 2000 - 2006 ÚEB AV,
 • od 2001 ChI Žatec.

 

Zaměření vědecké práce:

 • vývoj detekčních metod na bázi PCR u virů, karanténních háďátek a skladištních škůdců, virové choroby cukrové řepy, ovocných a volně rostoucích stromů, houbové choroby řepky, plíseň bramborová.
 • publikace jako autor nebo spoluautor: více než 180 vědeckých a odborných prací a příspěvků na konferencích, 5 knižních publikací a skript.

Granty:

 • od roku 1993 odpovědný řešitel nebo řešitel 18 grantů GAČR a NAZV, spoluřešitel dalších 4 grantů,
 • FRVŠ: odpovědný řešitel nebo spoluřešitel 8 x tématický okruh G4, 3 x F4, 3 x A,
 • Leonardo: spoluřešitel 2 grantů.

Jazykové znalosti:

 • angličtina, francouzština, ruština, němčina.

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká společnost rostlinolékařská,
 • Česká akademie zemědělských věd, odbor rostlinolékařství,
 • Česká fytopatologická společnost,
 • American Phytopathological Society,
 • International Society for Horticultural Sciences,
 • Nematological Society of South Africa

Členství v redakčních radách:

 • Plant Protection Science.

Recenzní činnost:

 • 4 x habilitační práce, 17 x doktorské disertační práce
 • články časopisů Plant Disease, European Journal of Horticultural Science, Plant Protection Science, Plant, Soil and Environment, Agricultura tropica et subtropica.