×
prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.
banner

Granty

d)  Udělený externí grant , projekt v ČR (od roku 1993)

do 100 tisíc Kč:

1. Mrkvička,J. - Svobodová,M. - Šantrůček,J. (spoluřešitel) - Štráfelda,J. - Veselá,M. - Vrzal,J., 1993: Generel trvale udržitelného  hospodaření na farmě Požáry (pícniny)  In: Petr,J. a kol., 1993: Trvale udržitelné hospodaření  v oblasti CHKO a PHO (GA 316/93). Institut aplikované ekologie, VŠZ Praha. (17.000,-)

2. Šantrůček, J. (řešitel) - Mrkvička, J. - Veselá, M. - Vrzal, J.  - Svobodová, M. - Šišková, J., 1994: Metodické zásady pěstování pícnin v podmínkách krátkodobého útlumu zemědělské výroby a perspektivy rozvoje pícninářství v těchto oblastech, Závěrečná zprava, VÚMOP Praha - Zbraslav.   (81.000,-)

4. Svobodová, M. - Mrkvička, J. - Šantrůček, J. (spoluřešitel), a kol., 1998: „Rozvoj předmětů „Trávníky“ a „Pastvinářství“. Fond rozvoje vysokých škol. č.j. f.91/1998, TO F4.   (68.000,-)

5. Veselá, M. - Šantrůček, J. (spoluřešitel) - Brant, V., 1999: Rozvoj praktické výuky na katedře pícninářství.. FRVŠ 904/F4/1999.   (96.000,-)

6. Mrkvička, J. - Šantrůček, J. (spoluřešitel) - Svobodová, -M., 2000: Inovace studijního oboru Lukařství. FRVŠ F4, 61/2000.  (86.000,-)

7. Šantrůček, J. a kol.: In: Soukup, J. a kol., 2001: Racionální systémy hospodaření se začleněním půd uvedených do klidu pro zachování půdní úrodnosti, biodiverzity a omezení šíření významných plevelných druhů. NAZV, 205/14/0770/0 (15.000,- + 40.000,- + 40.000,- + rok 2004)

do 500 tisíc Kč:

1. Šantrůček, J.  (řešitel) - Mrkvička, J. - Veselá, M. - Vrzal, J.  - Svobodová, M. - Šišková, J., 1995 - 1997: Problematika krátkodobého útlumu orných půd. Etapa  VE-02, In: Kvítek, T. - Šantrůček, J. - Mrkvička, - J. Rais, I. a kol., 1995-1997: Restrukturalizace zemědělství zatravněním. RE 5501 MZe ČR. (99.620,- + 230.000,- + 177.000,-)

2. Mrkvička, J. - Šantrůček,J. (spoluřešitel) - Vrzal, J., 1995 - 1997: Hydrologický režim extenzivně využívaných travních porostů a jejich vliv na životní prostředí, Součást projektu EG: GAČR 103/95/0088 ČVUT - SF Praha, VÚMOP Praha, ČZU v Praze. (72.000,- + 109.000,- + 131.000,- , celkem 413 tis.)

3. Šantrůček, J. (řešitel) a kol., 1999 - 2003: Uvádění půdy do klidu prostřednictvím trvalých a víceletých porostů pícnin v podmínkách restrukturalizace rostlinné výroby v ČR a jeho ekonomické aspekty (04), In. Kozák, J. a kol., 1999-2003: Kvalita a funkce půd ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu, výzkumný záměr AF ČZU v Praze, MSM 41210-0004. (80.000,- + 85.000,- + 90.000,- + 100.000,- + 330.000,- )

4. Šantrůček, J. (řešitel) - Svobodová, M. - Mrkvička, J., 1999 - 2001: Zásady diferencované ochrany půdy a vody (ZDO) Výstup V02 In: Kvítek, T. a kol, 1999 - 2001: Zásady tvorby a využití zón diferencované ochrany vod v povodí vodárenských nádrží. Grant NAZV č.j. EP 9155. (15.000,- + 100.000,- + 95.000,-)

5. Šantrůček, J. (spoluřešitel) In: Vrzal,J. J.  a kol., 2000 - 2001: Požární nebezpečí při skladování zemědělských produktů, rozbor rizik a navržení podmínek k zajištění požární bezpečnosti.  Grant RN20002001005 MV ČR. (200.000,- + 200.000,- Kč)

6. Šantrůček, J. (řešitel) - Svobodová, M., 2000 - 2004: Zásady správné zemědělské praxe pro půdně klimatické a výrobní podmínky ČR - pícniny. In: Klír a kol., 2000-2004: Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech (uplatnění Směrnice Rady 91/676) (NAZV č. QC 0067). (17.000,- + 64.000,- + 64.000,- + 94.000,- + 74.000,- celk. 313 tis.)

 

nad 500 tisíc Kč

1. Šantrůček, J. (řešitel) a kol., 1999 - 2003: Agroekologické a pěstební podmínky tvorby výnosu kvalitní píce na orné půdě , loukách a pastvinách (01), In: Mudřík, Z., Jílek, F. a kol., 1999-2003: Tvorba a komplexní využití teoretických základů chovů, výživy, zdraví a ochrany zvířat pro ekonomickou živočišnou výrobu. Výzkumný záměr AF ČZU v Praze, MSM 41210-0003.  (180.000,- + 220.000,- + 561.467,-+ 589.000,- + 443.000,-)

2. Šantrůček, J. (řešitel) - Svobodová, M. - Mrkvička, J. a kol., 2000 - 2004: Výběr alternativních způsobů využití půdy dle stanovištních podmínek. Výzkumná etapa 02 In.: Kvítek, T. a kol., 2000-2004: Uplatnění systému managementu ochrany půdy a vody v krajině (QC0242), NAZV. (45.000,- + 500.000,- + 520.000,- + 550.000,- + 450.000,- celkem 2096 tis.)

3. Jílek, F. a kol., 2005-1011: Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, přírodní a krajinné zdroje. Výzkumný záměr MSM 6046070901. Šantrůček, J. a kol. – spoluřešitel etapy 4 (Štolc, L. a kol.: Biologickotechnologické faktory ovlivňující chov hospodářských zvířat a kvalitu produktů) a etapy 5 (Kozák, J.a kol.: Udržitelné využití přírodních a krajinných zdrojů)

4. Svobodová, M. (řešitel) – Šantrůček, J. (zástupce) – Mrkvička, J. a kol., 2004 – 2007: Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech In: Kvítek, T. a kol.: Grantový úkol NAZV QF 4062 (170 tis. + 306 tis. + 313 tis. + 276 tis. Kč, celkem 1065 tis. Kč)

 

vnitřní granty

1. Šantrůček, J. - Balík, J. - Svobodová, M. - Šišková, J. - Najmanová, J. a kol.,1996 - 1998: Stanovení sklizňové zralosti semenářských porostů. Interní grant ČZU 237/10/13396/0.  (43.000,- + 46.900,- + 50.000,-)

2. Brant,V. - Šantrůček,J.- Kohout,V. - Uhrová,L., 1998 - 1999: Zaplevelení pícních porostů na půdách uváděných do klidu. Interní grant AF ČZU 237/10/24098/0.  (25.000,- + 30.000,-)

3. Šantrůček, J. - Voříšek, K. - Svobodová, M. - Balík, J. - Drábek, O. a kol., 1998 - 2000: Dočasný útlum produkce na orné půdě prostřednictvím pícních porostů. Interní grant AF ČZU č. 237/10/25398/0.    (65.000,- + 70.000,- + 90.000,-)

4. Růžek, L. - Šantrůček, J. - Voříšek, J. - Mrkvička. J., 1998 - 2000: Změny v orné půdě při absenci hnojení pět let po zatravnění, Interní grant AF ČZU 255/98.  (16.000,- + 16.000,- + 16.000,-)

5. Truneček, J. - Šantrůček, J. - Nešvarová, P. - Růtová, M. - Staňková, M. - Křížková, M., 2000: Pěstování víceletých pícnin při uvádění orné půdy do klidu a jejich vliv na kvalitu půdy a vody. 237/10/35900/0.   (32.000,-)

6. Urbanec, J. – Šantrůček, J.  2001-2002: Uplatnění pícnin na půdách uložených do klidu. 237/10/45901/0  (17.000,- + 24.000,- )

7. Šantrůček, J. a kol.2012: Prostředky dlouhodobého koncepčního rozvoje Grant SGS FAPPZ 1322/213208 (633 tis.)

8. Šantrůček, J. a kol.2012: Zlepšení podpory a motivace pro experimentální činnost doktorandů a postdoktorandů a jejího materiálního zabezpečení Grant SGS FAPPZ 1850/218503 (119 tis.Kč.)

9. Šantrůček, J. a kol.2013: Dlouhodobý koncepční rozvoj Grant FAPPZ 1322/213208 (427 tis. Kč)

10. Šantrůček, J. a kol.2013: Dlouhodobý koncepční rozvoj Grant FAPPZ 1322/213209 (194 tis. Kč)

11. Šantrůček, J. a kol.2013: Dlouhodobý koncepční rozvoj Grant FAPPZ 1322/213207 (114,4 tis.)

 

Granty generované systémem

Uplatnění systému alternativního managementu ochrany půdy a vody v krajině

Ministerstvo zemědělství ČR, 2000-2004

Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech (uplatnění Směrnice Rady 91/676)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2000-2004