×
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
banner

Seznam publikací

1. Články v kategorii J-imp

Sharma, K. – Cachi, A. – Sedlák, P. – Skřivanová, A. – Wünsch, A. 2016. S-genotyping of 25 sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars from the Czech Republic. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 91 (2), 117-121. ISSN: 1462-0316.

Sharma, K. – Haibo, X. – Sedlák, P. 2015. Assessment of genetic diversity of Czech sweet cherry cultivars using microsatellite markers. Biochemical Systematics and Ecology 63 (12), 6-12. ISSN: 0305-1978.

Zeka, D. - Sedlák, P. - Sedlákova, V. - Sharma, K. - Vejl, P. 2015. Phenotype and molecular diversity evaluation of some wild 2n Solanum species (super series Rotata). Chilean Journal of Agricultural Research 75 (2), 147-151. ISSN: 0718-5820.

Sharma, K. - Sedlák, P. - Zeka, D. - Vejl, P. - Soukup, J. 2014. Allele-specific PCR detection of sweet cherry self-incompatibility alleles S-3, S-4 and S-9 using consensus and allele-specific primers in the Czech Republic. Horticultural Science 41 (4), 153-159. ISSN: 0862-867X.

Zeka, D. - Sedlák, P. - Sedláková, V. - Vašek, J. - Domkářová, J. - Vejl, P. 2014. cpDNA SSR Polymorphism in Secondary Gemplasm of Potato Maintained in Czech Gene Bank. Pakistan Journal of Agricultural Sciences 51 (3), 745-750. ISSN: 0552-9034.

Vadlejch, J. – Lukešová, D. – Vašek, J. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Čadková, Z. – Langrová, I. – Jankovská, I. – Salaba, O. 2014. Comparative morphological and molecular identification of Haemonchus species in sheep. Helminthologia 51 (2), 130-140. ISSN: 0440-6605.

Sedlák, P. - Vávra, R. - Vejl, P. - Boček, S. - Kloutvorová, J. 2013. Efficacy loss of strobilurins used in protection against apple scab in Czech orchards. Horticultural Science 40 (2), 45-51. ISSN: 0862-867X.

Sedláková, V. – Dejmalová, J. – Doležal, P. – Hausvater, E. – Sedlák, P. – Baštová, P. 2013. Characterization of forty-four potato varieties for resistance to common scab, black scurf and silver scurf. Crop Protection 48 (1), 82-87. ISSN: 0261-2194.

Pánková, I. - Sedláková, V. - Sedlák, P. - Krejzar, V. 2012. Occurrence of plant pathogenic Streptomyces spp. in potato-growing regions in central Europe. American Journal of Potato Research 89, 207-215. ISSN: 1099-209X.

Sedláková V. - Dejmalová J. - Hausvater E. - Sedlák P. - Doležal P. - Mazáková J. 2011. Effect of Phytophthora infestans on potato yield in dependence on variety characteristics and fungicide control. Plant Soil and Environment 57, 486-491. ISSN: 1214-1178.

Sedlák, P. – Melounová, M. – Skupinová, S. – Vejl, P. – Domkářová, J. 2004. Study of European and Czech populations of potato cyst nematodes (Globodera rostochiensis and G. pallida) by RAPD method. Plant Soil and Environment 50 (2), 70-74. ISSN: 1214-1178.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Reznerová, A. – Tesařová, M. – Blažek, J. – Zoufalá, J. 2004. The variability of Venturia inaequalis CKE. races in the Czech Republic and the accumulation of resistance genes in apple germplasm. Plant Soil and Environment 50 (9), 416-423. ISSN: 1214-1178.

Skupinová, S. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Bardová, M. – Srbek, L. - Klápště, P. – Zouhar, M. – Tesařová, B. 2004. Using DNA markers for characterisation of tomato resistance against root nematode Meloidogyne incognita. Plant Soil and Environment 50 (2), 59-64. ISSN: 1214-1178.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Blažek, J. – Sedlák, P. – Bardová, M. – Drahošová, H. – Blažková, H. – Milec, Z. 2003. PCR markers of apple resistance against scab (Venturia inaequalis CKE.) controled by Vf gene in Czech apple breeding. Plant Soil and Environment 49 (9), 427-432. ISSN: 1214-1178.

Soukup, J. – Holec, J. – Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P. 2002. Diversity and distribution of weed beet in the Czech Republic. Zeitschrift für Pflanzenkrankenheiten und Pflanzenschutz. Sonderheft XVIII, 67-74. ISSN: 0938-9938.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P. – Domkářová, J. 2002. Identification of PCN species (Globodera rostochiensis, G. pallida) by using of ITS-1 region’s polymorphism. Rostlinná výroba 11, 486-489. ISSN: 0370-663X.

Skupinová, S. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Domkářová, J. 2002. Segregation of DNA markers of potato (Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.) resistance against Ro1 pathotype Globodera rostochiensis in selected F1 progeny. Rostlinná výroba 11, 480-485. ISSN: 0370-663X.


2. Články ve vědeckých časopisech kategorie J-neimp

Sedlák, P. – Vejl, P. – Melounová, M. – Křenek, P. – Zoufalá, J. 2005. Characterisation of resistance genes resources against late blight available for Czech potato breeding by means of selected DNA markers. Plant Soil and Environment 51 (2), 82-86. ISSN: 1214-1178.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Blažek, J. Zoufalá, J. – Milec, Z. – Blažková, H. 2005. Alleles controlling apple skin colour and incompatibility in new Czech apple varieties with different degrees of resistance against Venturia inaequalis CKE. Plant Soil and Environment 51 (2), 65-73. ISSN: 1214-1178.


3. Články ve vědeckých časopisech kategorie J-rec

Sedláková, V. - Sedlák, P. - Domkářová, J. - Horáčková, V. 2010. Studium variability nekódujících oblastí mitochondriální DNA u vybraných genových zdrojů rodu Solanum. Vědecké práce VÚB 18, 53 – 62. ISSN: 1802-940X.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. – Hejtmánková, K. – Pivec, V. – Mazáková, J. – Suchánková, P. 2009. Biologické a šlechtitelské vlastnosti somatických hybridů dihaploidního Solanum tuberosum ssp. tuberosum a S. bulbocastanum. Vědecké práce VÚB 17, 55-66. ISSN: 1802-940X.

Sedlák, P. – Vlastníková, H. 2008. In planta detection of Phytophthora infestans by means of polymerase chain reaction. Vědecké práce VÚB 16, 103 -111. ISSN: 1802-940X.


4. Kapitoly v knize

Pánková, I. – Krejzar, V. – Sedlák, P. – Sedláková, V. 2014. Common Scab Disease in Central Europe. Agricultural Research Updates. Hauppauge, New York, United States of America: Nova Science Publishers, Inc. s. 33-48. ISBN: 978-1-63321-287-9.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. 2008. Metodika detekce Phytophthora infestans Mont de Bary v rostlinném pletivu pro účely jednoznačné identifikace příčiny poškození pletiv bramboru. In: Metodické postupy využitelné ve šlechtění, Výzkumný ústav bramborářský Havl. Brod s.r.o., 31-38. ISBN: 978-80-86940-13-7.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Zoufalá, J. – Satrapová, V. – Čílová, D. 2008. Metodika postupu charakterizace genetických zdrojů pro účely markery asistované selekce v procesu šlechtění bramboru. In: Metodické postupy využitelné ve šlechtění, Výzkumný ústav bramborářský Havl. Brod s.r.o., 39-59. ISBN: 978-80-86940-13-7.

Sedlák, P. - Kohutová, Z. 2008. Detekce genů řídících vernalizaci u Triticum aestivum a Triticum monococcum a vliv geografické polohy na zastoupení dominantních alel Vrn - 1 genů v jarních genotypech T. aestivum, s. 82-96. In.: Pšenice - od genomu k rohlíku. České Budějovice: Nakl. Kurent, s.r.o. ISBN: 978-80-87111-12-3.


5. Odborná kniha

Vejl, P. – Melounová, M. – Sedlák, P. – Blažek, J. 2005. Molekulární markery ve šlechtění jabloní. ČZU v Praze: Power Print. 78 s. ISBN: 80-213-1287-4.


6. Vysokoškolské učebnice a skripta

Hejnák, V. – Hnilička, F. – Jankovská, I. – Kubík, Š. – Sedlák, P. – Skalický, M. – Voženílková, J. 2011. Modelové otázky k přijímacím zkouškám z biologie - FAPPZ ČZU v Praze. Skripta ČZU. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha. 32 s. ISBN: 978-80-213-2149-6.

Vejl, P. – Skupinová S. – Sedlák, P. - Bardová, M. 2002. Analýzy rostlinného genomu. Česká zemědělská univerzita v Praze, Power Print. 238 s. ISBN: 80-213-0903-2.  


7. Certifikované metodiky

Sedlák, P. – Mazáková, J. – Ryšánek, P. – Vejl, P. – Sedláková, V. – Hausvater, E. – Doležal, P. 2016. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru. Uplatněná certifikovaná metodika. Osvědčení pod č. j. UKZUZ 004073/2017 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 13. 01. 2017. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s VESA Velhartice a.s. Velhartice 220, 341 42 Kolinec IČ: 46884335, dne 16. 12. 2016, zastoupenou Ing. Viktorem Kopačkou, místopředsedou představenstva. ČZU v Praze. ISBN 978-80-213-2728-3. Zavedení metodiky přispěje ke zvýšení efektivnosti šlechtění na rezistenci ve smyslu navýšení počtu testovaných genotypů při zachování stávajících nákladů.

Vávra, R. – Kloutvorová, I. – Blažek, J. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Melounová, M. 2015. Detekce ras a populací rezistentních k fungicidům patogenu Venturia inaequalis (Cke.) Wint. na území České republiky. Uplatněná certifikovaná metodika. Osvědčení pod č. j. UKZUZ 128901/2015 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, 17. 12. 2015. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 508 01 Hořice, IČ: 44477325, dne 14. 12. 2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou. ISBN 978-80-87030-44-8. Lze předpokládat, že využíváním doporučení metodiky dojde ke zvýšení podílu tržní produkce o 3 % na 1/3 ploch, lepší prodejností ovoce s garancí původu, kvality a bezpečnosti produktu.

Vávra, R. – Žďárská, I. – Kadlecová, V. – Blažek, J. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Melounová, M. 2015. Selekce jabloní v rané vývojové fázi s využitím molekulárních markerů. Uplatněná certifikovaná metodika. Osvědčení pod č. j. 69248/2015-MZE-17221 o uznání uplatněné certifikované metodiky vydalo Ministerstvo Zemědělství České republiky, Odbor rostlinných komodit, Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, 23. 12. 2015. Smlouva o využití výsledku uživatelem byla uzavřena s Ovocnářskou unií ČR, Holovousy 1, 508 01 Hořice, IČ: 44477325, dne 14. 12. 2015, zastoupenou Ing. Martinem Ludvíkem, předsedou. ISBN 978-80-87030-43-1. Využívání molekulárních markerů přispívá k zefektivnění šlechtitelského procesu. Genotypy, které nenesou požadovaný znak, jsou vyřazeny již ve stádiu semenáčků, čímž dochází k nemalé úspoře prostoru, času a tak k výraznému zkrácení šlechtitelského procesu.  


8. Ostatní publikace mimo kategorie RIV

a) Články v odborných časopisech

Korecký, J. – Sedlák, P. – Lstibůrek, M. 2016. Nástroje molekulární genetiky v lesnictví - Případová studie semenného sadu třešně ptačí. Lesnická práce 2016 (2), 17-19. ISSN: 0322-9254

Rusinovci, I. – Aliu, S. – Fetahu, S. – Sedlák, P. – Zeka, D. 2015. The mineral composition in some local potato (Solanum tuberosum L.) populations growing in Kosovo. Agriculture and Forestry 61 (2), 93-100. ISSN: 0554-5579.

Vašek, J. - Vejl, P. - Nesvadba, V. - Čílová, D. - Zoufalá, J. - Sedlák, P. - Sedláková, V. 2010. Segregation analysis and comparison of hop (Humulus lupulus L.) microsatellite markers variability. Agriculture 56 (1), 9–17. ISSN: 0551-3677.

Sedlák, P. - Sedláková, V. - Vencová, J. 2009. Stav bramborářství v ČLR v současnosti z pohledu 2008 International Workshop on Potato Diseases Detection Techniques. Bramborářství 17 (2), 19–21. ISSN: 1211-2429.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. – Škodáček, Z. 2009. Characterisation of selected diploid genetic resources of genus Solanum intended for somatic hybridization with potato dihaploids. Agriculture 55 (1), 1-9. ISSN: 0551-3677.

Domkářová, J. - Horáčková, V. - Sedlák, P. 2007. Vývoj metod identifikace a charakterizace donorů rezistence proti plísni bramboru v genofondu bramboru pomocí DNA markerů a biologického testu v in vitro podmínkách. Bramborářství 15 (3), 5-6. ISSN: 1211-2429.

Sedlák, P. - Skupinová, S. - Vejl, P. - Melounová, M. - Kreuz, L. - Satrapová, V. 2004. Šlechtění bramboru z pohledu molekulární genetiky. Bramborářství 12 (12), 3-6. ISSN: 1211-2429.


b) Příspěvky na mezinárodních konferencích uvedené ve sbornících a CD

Sharma, K. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Soukup, J. 2013. Characterisation of S-alleles in sweet and sour cherry by allele specific PCR amplification in Czech Republic. 2013, Abstract Book of International plant breeding congress 10 - 14 November 2013 Antalya, Turkey, 2013. s. 464.

Sharma, K. – Sedlák, P. – Korecký, J. – Vejl, P. – Soukup, J. Determining of S-alleles in wild cherry population of Czech Republic. 2014. In: Proceedings of 3rd International Conference on Agriculture and Horticulture, Hyderabad International Convention Centre (HICC) India 27.-29. 10. 2014. Agrotechnology 2 (4), 140. ISSN: 2168-9881.

Sharma, K. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Soukup, J. Characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L.). 2014. In: Book of Abstracts - International Scientific Genetic Conference "XXVI. Genetic Days", CULS Prague 3.-4. 9. 2014, s. 220. ISBN: 978-80-213-2473-2.

Sharma, K. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Soukup, J. Molecular analysis of genetic diversity an in situ collection of characterization of S-alleles in sweet cherry (Prunus avium L.) with novel designed primers. 2014. In: Proceedings of 5th World Congress on Biotechnology, Valencia, Spain 25.-27. 6. 2014, Journal of Biotechnology and Biomaterials 3 (5), 219. ISSN: 2155-952X.

Vejl, P. – Čílová, D. – Šebková, N. – Vašek, J. – Sedlák, P. 2009. Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus): Czechoslovakian wolfdog and Saarloos wolfdog. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 219-220. ISBN: 978-80-213-1961-5.

Sedlák, P. – Sedláková, V. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. 2009. Detection of IPM4 marker of Rx1 gene resistance to PVX in collection of ex situ conserved potato genetic resources. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 210. ISBN: 978-80-213-1961-5.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. 2009. Analysis of chloroplast DNA intergenic spacer TrnL/TrnF in genus Solanum by denaturing gel electrophoresis. Book of Abstracts - 2nd European Congress of Conversation Biology Prague 2009, 1. 9. 2009, ČZU v Praze, 210. ISBN: 978-80-213-1961-5.

Vejl, P. – Čílová, D. – Vašek, J. – Šebková, N. – Sedlák, P. – Melounová, M. 2009. Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods. AlpinAlpine-Carpathian International Colloquium “Large carnivores: management, research and public relation strategies of the protected areas” 2nd – 4th July 2009, Nizke Tatry National Park, Liptovský Ján, Slovenská republika, CD.

Čílová, D. – Vejl, P. – Melounová, M. – Vašek, J. - Sedlák, P. – Vašíčková, Š. 2009. Mikrosatelitní analýza variability populací jitrocele kopinatého (Plantago lanceolata L.) a jitrocele většího (P. major L.). Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21. 10. 2009. VURV Piešťany, 95-96. ISBN: 978-80-89417-04-09.

Vašíčková, Š. – Vejl, P. – Vašek, J. – Čílová, D. – Melounová, M. – Sedlák, P. 2009. Molekulární detekce somaklonální variability druhu Plantago lanceolata při in vitro množení. Nové poznatky z genetiky a šľachtěnia poľnohospodárskych rastlin. 21. 10. 2009. VURV Piešťany, 135-136. ISBN: 978-80-89417-04-09.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Suchánková, P. 2009. Možnosti detekce somatických hybridů bramboru. Nové poznatky z genetiky a šlachtěnia polnohospodárskych raslin. 21. 10. 2009. VURV Piešťany, 31-35. ISBN: 978-80-89417-04-09.

Vejl, P. – Melounová, M. – Zoufalá, J. – Sedlák, P. - Vávra, R. - Blažek, J. - Paprštejn, F. 2009. Molecular markers of Rvi2, Rvi4, Rvi5, Rvi6 and Rvi8 genes in apple varieties and genetic resources collected in the Czech Republic and their application in apple scab resistence breeding. Sborník příspěvků mezinárodní konference Nové poznatky z genetiky a šľachtenia poľnohospodárských rastlín, VÚRV Piešťany, 21. 10. 2009, 18-21. ISBN: 978-80-89417-04-09.

Satrapová, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Škodáček, Z. – Domkářová, J. – Horáčková, V. 2008 Characterization of selected diploid genetic resources of genus Solanum intended for somatic hybridization with potato dihaploids. Sborník mezinárodníkonference Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo, SCPV – Výzkumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany, 21. 5. 2008, 21.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Domkářová, J. – Horáčková, V. – Škodáček, Z. 2008. Charakterizace vybraných diploidních genetických zdrojů rodu Solanum určených pro somatickou hybridizaci s dihaploidy bramboru. Sborník mezinárodní konference Hodnotenie genetických zdrojov rastlín pre výživu a polnohospodárstvo, Slovenské centrum polnohospodárského výskumu - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, sekcia genetiky a semenárstvo ORV, 6. 5. 2008, 21. ISBN: 978-80-88872-74-0.

Sedláková, V. – Sedlák, P. – Vejl, P. 2008. Možnosti využití polymorfismů cp a mt DNA pro detekci somatických hybridů bramboru. Sborník mezinárodní konference Nové poznatky z genetiky a šlachtenia pol´nohospodárskych rastlín, SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, 12. 11. 2008, 32-39. ISBN: 978-80-88872-88-7.

Vejl, P. - Melounová, M. – Zoufalá, J. – Sedlák, P. – Blažek, J. – Dandová, M. 2006. Application of PCR markers of the Vm and Vf genes controlling apple resistance to Venturia inaequalis in Czech apple breeding. Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August 2006, Mexico City, 31.

Sedlák, P. - Vejl, P. 2006. Plant breeding – an important part of study programs at the Czech University of Agriculture in Prague. Book of Poster Abstracts, International Plant Breeding Symposium, 20-25 August 2006, Mexico City, 105.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Blažek, J. – Zoufalá, J. 2004. Molecular characteristic of new Czech apple varieties. Sustain Life Secure Survival II, CD sborník mezinárodní konference, ČZU v Praze, 22. 9. 2004. ISBN: 80-213-1191-5.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Melounová, M. – Křenek, P. – Domkářová, J. – Zoufalá, J. 2004. Characterisation of potato varieties carrying R alleles of resistance against Phytophthora infestans by means of sequence analyse of R1 allele specific marker. Sustain Life Secure Survival II, CD sborník mezinárodní konference, ČZU v Praze, 22. 9. 2004. s 147. ISBN: 80-213-1197-5.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Domkářová, J. - Sedlák, P. - Kreuz, L., - Křenek, P. 2001. Using PCR markers for detection of resistance against Globodera ssp. in potatoes. Crop Science on the Verge of the 21st Century - Opportunities and Challenges., Praha, Institute of crop production, 2001, 84.

Skupinová, S. - Vejl, P. - Domkářová, J. - Sedlák, P. - Zouhar, M. - Křenek, P. - Kreuz, L. 2001. Detection of resistance genes in Solanaceae using DNA markers. 4th International Symposium in the Series Recent Advances in Plant Biotechnology, Plant Molecular Biology for the New Millennium, Book of Abstracts, Třeboň, Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, 2001. 47.


c) Příspěvky na ostatních vědeckých konferencích ve sbornících

Vávra, R. – Sedlák, P. – Vejl, P. – Boček, S. – Kloutvorová, J. 2011. Charakterizace populací patogena Venturia inaequalis v produkčních výsadbách jabloní v České republice. Rostliny v podmínkách měnícího se klimatu. Lednice 20. - 21. 10. 2011, Úroda - vědecká příloha 2011, 652 – 661. ISSN: 0139-6013.

Škodáček, Z. – Sedlák, P. 2009. Studium odolnosti vybraných klonů Solanum bulbocastanum k Phytophthora infestans. Osivo a sadba, Sborník referátů semináře 10. 2. 2009, ČZU v Praze, 132 – 137. ISBN: 978-80-213-1891-5.

Kocourková, Z. – Kohutová, Z. - Vlastníková, H. – Sedlák, P. 2005. A Comparison of electrophoretic separative Methods of RAPD Products of Wheat (Triticum aestivum L.) Sborník - 5th International Triticeae Symposium 6. 6. 2005. Research Institute of Crop Production and Czech Univesity of Agriculture Prague. 49-49. ISBN: 80-86555-66-6.

Kohutová, Z. – Kocourková, Z. – Vlastníková, H. – Sedlák, P. 2005. Odlišení odrůd pšenice obecné Triticum aestivum L. metodou RAPD. Osivo a sadba, sborník referátů VII. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 175-179. ISBN: 80-213-1286-6.

Melounová, M. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Zoufalá J. – Blažek, J. 2005. Studium segregace majorgenů řídících rezistenci jabloní vůči padlí jabloňovému a strupovitosti. Osivo a sadba, sborník referátů VII. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 2005, 156-161. ISBN: 80-213-1286-6.

Sedlák, P. - Křenek, P. - Vejl, P. - Melounová, M. - Zoufalá, J. - Kreuz, L. - Domkářová, J. 2005. Posouzení praktické využitelnosti vybraných DNA markerů rezistence bramboru vůči Phytophthora infestans. Osivo a sadba, sborník referátů VII. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 162-168. ISBN: 80-213-1286-6.

Vejl, P. – Melounová, M. – Sedlák, P. – Zoufalá, J. – Blažek, J. 2005. Statistické hodnocení markerovací schopnosti PCR markerů rezistence jabloní vůči strupovitosti. Osivo a sadba, sborník referátů VII. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 149-155. ISBN: 80-213-1286-6.

Vlastníková, H. – Sedlák, P. - Kocourková, Z. – Kohutová, Z. – Domkářová, J. 2005. Hodnocení variability planých druhů rodu lilek (Solanum Tourn.) pomocí metody RAPD. Osivo a sadba, sborník referátů VII. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 169 -174. ISBN: 80-213-1286-6.

Sedlák, P. – Skupinová, S. – Vejl, P. – Bardová, M. 2003. Odlišení odrůd bramboru Solanum tuberosum ssp. tuberosum RAPD metodou. Osivo a sadba, sborník referátů VI. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 95 – 99.

Skupinová S. – Vejl, P. – Sedlák P. 2003. Hybridní odrůdy – současný trend ve šlechtění rostlin. Osivo a sadba, sborník referátů VI. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 74 – 79.

Skupinová, S. – Vejl, P. - Sedlák, P. – Bardová, M. – Ischiová, J. – Andrlová, M. 2003. Využití CAPS markerů pro studium rezistence rajčete vůči háďátkům rodu Meloidogyne. Osivo a sadba, sborník referátů VI. Odborného a vědeckého semináře s mezinárodní účastí, ČZU v Praze, 91 - 94.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Skupinová, S. – Bardová, M. 2002. Evaluation of variability in nematodes Globodera rostochiensis and G. pallida by means of RAPD method. Sustainable Development of Crop and Animal Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 153.

Sedlák, P. – Vejl, P. – Skupinová, S. – Bardová, M. – Domkářová, J. – Kreuz, L. – Křenek, P. 2002. Study of potato resistance against the potato cyst nematodes and late blight by menas of DNA markers. Sustainable Development of Crop and Animal Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 154.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P. – Bardová, M. 2002. Genetic markers – the progressive trends in plant breeding. Sustainable Development of Crop and Animal Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 196.

Vejl, P. – Skupinová, S. – Sedlák, P. – Bardová, M., Blažek, J. – Bažková, H. 2002. Ability of effective DNA markers application in appletree breeding. Sustainable Development of Crop and Animal Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 197.

Skupinová, S. – Vejl, P. – Sedlák, P. – Bardová, M. – Andrlová, M. – Ischiová, J. 2002. Molecular genetic detection of Mi gene allelic configuration in various tomato genotypes. Sustainable Development of Crop and Animal Production – Way of Development of Czech Countryside. Česká zemědělská univerzita, Praha, 163.

Sedlák, P. - Vejl, P. - Skupinová, S. - Bardová, M. - Křenek, P. - Domkářová, J., Kreuz, L. 2001. Molekulárněgenetická detekce R1 genu rezistence bramboru vůči plísni bramborové (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary). Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné produkce, Praha, Česká zemědělská univerzita, 133-138.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Vopršal, J. - Nesvadba, L. - Patzak, J. - Domkářová, J. - Sedlák, P. - Drahošová, H. - Gaar, V. - Blažek, J. 2001. Možnosti využití molekulární genetiky v rezistentním šlechtění vegetativně množených zemědělských plodin. Sborník - Osivo a sadba, Praha, Česká zemědělská univerzita, 158-166.

Skupinová, S. - Vejl, P. - Zouhar, M. - Sedlák, P. - Bardová, M. 2001. Detekce Mi genu u druhu Lycopersicon esculentum, Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné produkce, Praha, Česká zemědělská univerzita, 59-65.


d) Příspěvky na ostatních konferencích neuvedené ve sbornících

Korecký J. - Sedlák, P. - Bílý, J. - Krebsová, R. - Gallo, J. - Typta, J. 2014. Concept of population analysis of genetic structure within populations of wild cherry (Prunus avium L.) in urban-influenced area and selected superior trees originated from natural forest stands. Mezinárodní konference IUFRO Forest Tree Breeding Conference Prague 2014.

Vejl, P. - Skupinová, S. - Vopršal, J. - Polišenská, I. - Váňová, M. - Sedlák, P. - Korytová, J. 1999. Vyhodnocení genetické variability izolátů původců chorob pat stébel obilovin metodou RAPD. Obilnářský seminář 99 - Perspektivy molekulární genetiky ve šlechtění obilovin, 2. 12. 1999, VÚRV, Praha.